Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

21 posiedzenie Zarządu Powiatu

2015-05-14, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 20/V/2015 z dnia 7 maja 2015 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s zapoznania się z informacją dot. dostosowania pomieszczeń "Szpitala Powiatowego w Gryfinie" Sp. z o.o. do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zwiększenia I transzy środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu: "Aktywny samorząd" w 2015 r.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s wyrażenia zgody na podpisanie umów dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenia zgody na dofinansowanie powiatowych obchodów Dnia Strażaka.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenia zgody na dofinansowanie uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. podpisania umów o udzielenie pomocy finansowej gminom: Banie, Cedynia, Mieszkowice, Moryń, Stare Czarnowo, Trzcińsko-Zdrój i Widuchowa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bibliotek funkcjonujących na terenie ww. gmin.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarzadzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa chodników oraz zjazdów położonych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Mieszkowice".
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarzadzania Drogami dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Gminą Mieszkowice w sprawie realizacji w 2015 roku robót drogowych na drogach powiatowych na terenie gminy Mieszkowice.
 14. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu dot. publikacji ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Gryfińskiego.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy na wykonanie modernizacji kotłowni na paliwo gazowe przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s przesunięcia środków finansowych oraz zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa windy osobowej w budynku szkoły ZSP Nr 2 w Gryfinie".
 17. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2015 r.
 18. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2015 r.
 19. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w/s zmian w harmonogramie realizacji wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s odwołania od uzasadnienia do uchwały nr CIX.215.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Gryfinie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2014 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.
 21. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2015-05-13 10:27:49
data ostatniej aktualizacji: 2015-05-13 10:27:49

Strona odwiedzona 311 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.