Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

69 posiedzenie Zarządu Powiatu

2016-04-21, godz.08:30

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 68/V/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
 4. Wniosek Prezesa Stowarzyszenia "Pod Dębami" prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Dębcach wraz z opinią Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji dot. wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały Nr XLV/402/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.10.2010r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z mieszkań chronionych działających w Powiecie Gryfińskim.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2016 rok.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2039.
 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Województwem Zachodniopomorskim dotyczącego zawarcia partnerstwa w sprawie utworzenia "Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego".
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania Umowy z Gminą Trzcińsko-Zdrój w sprawie wspólnej przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Cieplikowo - Tchórzno, w miejscowości Góralice".
 10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia "Strategii rozwoju turystyki dla Powiatu Gryfińskiego do roku 2020".
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne w 2016 roku.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. podpisania umów o udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. podpisania Aneksu do porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Gryfino prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej.
 14. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia zał. nr 4 tj. arkusza planistycznego dla postępowań w trybie przetargu nieograniczonego przewidzianych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie w 2016 r.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia ofert na usługę w zakresie przygotowania studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego oraz rozliczenia dla projektu pn.: "Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej", planowanego do realizacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 9 - Infrastruktura publiczna, Działanie 9.2.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja sali gastronomicznej w ZSP nr 2 w Gryfinie".
 17. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmian w planie finansowym jednostki, jako dysponenta środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 r.
 18. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zwiększenia środków w planie finansowym w związku z realizacją projektu pt. "Od praktyki do pracy 2", finansowanego w ramach programu Easmus+.
 19. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2016 r.
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok.
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr 172/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok.
 22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2016-04-20 12:26:55
data ostatniej aktualizacji: 2016-04-20 12:26:55

Strona odwiedzona 280 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.