Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

74 posiedzenie Zarządu Powiatu

2016-06-02, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 72/V/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyrażenia zgody na zagospodarowanie składników majątku ruchomego, użytkowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie.
 5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zawarcia aneksu do umowy na "Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Gryfinie".
 6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja sali gastronomicznej w ZSP nr 2 w Gryfinie".
 7. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia koncepcji adaptacji budynków warsztatów szkolnych przy ZSP Nr 2 w Gryfinie na Zakład Aktywizacji Zawodowej.
 8. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zapoznania się z projektem sprawozdania merytorycznego i finansowego Spółdzielni Socjalnej "Promyk w Goszkowie za rok 2015 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego na Walnym Zebraniu Członków Spółdzielni Socjalnej Promyk w Goszkowie.
 9. Wniosek Kierownika Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli przeprowadzonej w Niepublicznej Zasadniczej Szkole Zawodowej w Trzcińsku-Zdroju, zapoznanie się z opiniami prawnymi oraz skierowanie wystąpienia pokontrolnego do Dyrektora kontrolowanej jednostki.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania umowy na budowę chodnika w ciągu ul. Szczecińskiej w Starym Czarnowie.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania umowy na wykonanie dokumentacji technicznej dla przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1409Z Warnice - Stare Łysogórki w m. Witnica.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa mostu na rzece Tywa wraz z dojazdami w m. Szczawno".
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wyrażenia zgody na podpisanie przedwstępnej umowy poddzierżawy pomieszczeń w Chojnie z przeznaczeniem na działalność leczniczą prowadzona przez spółkę "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z o.o. Ustalenie wysokości czynszu za dzierżawę przedmiotowych pomieszczeń.
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia koncepcji projektu pn. "Kreatywni na co dzień" i wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Edukacja, działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Gminy Cedynia o wsparcie finansowe projektu oznakowania najdalej na zachód wysuniętego punktu geograficznego Polski.
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji "Programu wspierania edukacji uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński".
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 r. - Wydziału "EK".
 18. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2016 r.
 19. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2016 r.
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok.
 21. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2016-05-31 14:15:41
data ostatniej aktualizacji: 2016-05-31 14:15:41

Strona odwiedzona 243 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.