Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

147 posiedzenie Zarządu Powiatu

2017-11-23, godz.08:30

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 146/V/2017 z dnia 9 i 14 listopada 2017 r.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s oddelegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pomocy finansowej gminie Gryfino.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu gryfińskiego obowiązujących w roku 2018.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami w 2017 r.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań własnych powiatu, polegających na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Dębcach i Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju.
 9. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy na realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami III? pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie oraz na podpisanie umowy na realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego programu pn. ?Program wyrównywania różnic między regionami III" pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą Gryfino.
 10. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zakup wyposażenia dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gryfinie w wysokości dopuszczalnych 3% dofinansowania ze środków otrzymanych z PFRON.
 11. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na dofinansowanie przez Powiat Gryfiński wkładu własnego Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie do zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gryfinie.
 12. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia między Powiatem Gryfińskim a Miastem Szczecin w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jej pobytu i wysokości wydatków na jej opiekę i wychowanie w tej rodzinie.
 13. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia między Powiatem Gryfińskim a Miastem Szczecin w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jej pobytu i wysokości wydatków na jej opiekę i wychowanie w tej rodzinie.
 14. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia w części budynku użytkowanego przez jednostkę, stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego.
 15. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w/s nauczania indywidualnego dla uczennicy kl. I Szkoły Specjalnej Przyspasabiającej do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie.
 16. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w/s nauczania indywidualnego dla uczennicy kl. I Liceum Ogólnokształcącego.
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia koncepcji projektu pn. "Jestem sprawny, jestem zdrowy" ? zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s dofinansowania zakupu nagród dla uczestników IV edycji Konkursu Profilaktycznego.
 20. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s podpisania aneksu nr 1 do umowy nr 11/EK/17 z dnia 10 kwietnia 2017 r. promocji Powiatu Gryfińskiego.
 21. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s dofinansowania w ramach promocji powiatu działań Związku Sybiraków Koło Terenowe w Chojnie.
 22. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s dofinansowania w ramach promocji powiatu działań Teatru Bomba Bomba przy Gryfińskim Domu Kultury.
 23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w 2018 r.
 24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2018-2021".
 25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Banie na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025".
 26. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 1/2017 do umowy nr 1/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Moryń dla Powiatu Gryfińskiego na organizację linii komunikacyjnej w okresie wakacji.
 27. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostosowanie BDOT500 do zgodności z pojęciowym modelem danych, określonym w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2028)".
 28. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyboru wykonawcy na zadanie pn. "Częściowa wymiana stolarki okiennej PCV w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu".
 29. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie miasta i gminy Gryfino z podziałem na dwie części".
 30. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. rozpatrzenia wniosku ARCHICE Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Szczecinie w sprawie zmiany terminu zakończenia umowy Nr 8/ZD/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. wykonania studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie dla realizacji zadania pn. "Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie".
 31. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 2 do umowy Nr 9/ZD/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. zawartej z firmą STRABAG Sp. z o.o. dotyczącej realizacji zadania pn. "Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Gryfinie".
 32. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 r. ? Wydziału "EK".
 33. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego w/s zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 r. ? Wydziału "ZK".
 34. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 r. ? Wydziału "ZD".
 35. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 r. ? Wydziału "KM".
 36. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 37. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 38. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 39. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 40. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 41. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 42. Wniosek p.o. Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2017 r. i zmiany w harmonogramie realizacji wydatków budżetowych.
 43. Wniosek p.o. Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2017 r. i zmiany w harmonogramie realizacji wydatków budżetowych.
 44. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zwiększenia planu finansowego oraz zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 45. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zwiększenia planu dochodów budżetowych jednostki na 2017 r. oraz przesunięcie w planie wydatków budżetowych.
 46. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 47. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 48. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 49. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. informacji w sprawie przesłanek naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez jednostkę Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.
 50. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. sporządzenia sprawozdań budżetowych oraz z operacji finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego i kierowników powiatowych jednostek budżetowych (KP PSP i PINB), zwanych dalej jednostkami, złożonych Zarządowi Powiatu za okresy sprawozdawcze III kwartału 2017 r. a także przesłanek naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gryfinie i Starostwo Powiatowe w Gryfinie.
 51. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok.
 52. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2017 rok.
 53. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017?2039.
 54. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2017-11-22 11:33:07
data ostatniej aktualizacji: 2017-11-22 11:33:07

Strona odwiedzona 121 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.