Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

150 posiedzenie Zarządu Powiatu

2017-12-14, godz.09:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 149/V/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r.
 4. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s podpisania listu intencyjnego w sprawie powołania partnerstwa na rzecz realizacji Lokalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Gryfińskim.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami w 2017 r.
 6. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s:
  • zwiększenia dofinansowania WTZ w Gryfinie na podstawie protokołu z posiedzenia zespołu oceniającego wniosek w/s zwiększenia liczby uczestników w WTZ w Gryfinie;
  • zatwierdzenia nowego planu na 2017 r.;
  • podpisania Aneksu nr 5/2017 do Umowy nr PCPR.MB.4360.01.2016 z dnia 04.01.2016 r.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Gryfinie".
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia prośby Wykonawcy inwestycji pn. "Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy ul. Podmurze 4 w SOSW w Chojnie" o przedłużenie terminu wykonania zamówienia.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia wniosku Wykonawcy inwestycji pn. "Wymiana kotła c.o. w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie" o przedłużenie terminu wykonania zadania.
 10. Wniosek Geodety Powiatowego w/s rozpatrzenia oferty firmy GEOMATYKA-KRAKÓW s.c. na usługę polegającą na załadowaniu danych map glebowych wykonanych w 2006 roku w programie EwMapa do bazy danych EGIB obsługiwanej przez system EWID 2007.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s podpisania umowy na zakup wraz z sukcesywną dostawą do Wydziału Komunikacji i Transportu tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów wykonywanych zgodnie z załącznikiem nr 8 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w/s rejestracji i oznaczenia pojazdów.
 12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na przekazanie na mienie Skarbu Państwa w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania aneksu do umowy partnerskiej z dnia 27 września 2017 r. w sprawie budowy ścieżki rowerowej odc. Gryfino - Trzcińsko-Zdrój.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie art.39 - przetarg nieograniczony, na zadanie pn.: "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie miasta i gminy Gryfino z podziałem na dwie części".
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie art.39 - przetarg nieograniczony, na zadanie pn.: "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie miasta i gminy Gryfino z podziałem na dwie części".
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszo-jezdnych oraz ścieżek rowerowych w mieście Gryfino".
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyrażenia zgody na sposób zagospodarowania zbędnych składników majątku ruchomego, użytkowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie, wskazany w protokole nr 7/2017 z dnia 12.12.2017 r.
 20. Wniosek Kierownika Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego w/s:
  • zapoznania się z protokołem z kontroli pozaplanowej, doraźnej w zakresie sprawdzenia realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie a zawartych w protokole kontroli nr 5533.76.2017.MK.ML z dnia 01.06.2017 r.,
  • skierowania wystąpienia pokontrolnego do kierownika jednostki w związku z przeprowadzoną kontrolą.
 21. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zwiększenia limitu dziennych wydatków opłacanych kartą płatniczą, w związku z realizacją projektu w ramach programu Erasmus+.
 22. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zwiększenia limitu dziennych wydatków opłacanych kartą płatniczą, w związku z realizacją projektów w ramach programu Erasmus+.
 23. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 24. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w/s zmniejszenia i zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2017 r.
 25. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zmian w planie finansowym jednostki na 2017 r.
 26. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków jednostki na 2017 r.
 27. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w/s przesunięcia w planie wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 28. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 29. Wniosek p.o. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie w/s zmian w planie finansowym jednostki na 2017 r.
 30. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w/s zmian w planie finansowym wydatków jednostki na 2017 r.
 31. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w/s zwiększenia planu dochodów budżetowych jednostki na 2017 r.
 32. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zmniejszenia w planie finansowym w związku ze zmianą wysokości przyznanego dofinansowania na realizację projektu pt. "Struggle Against Violent Extremins" złożonego przez Konya II Men Turcja w ramach programu Erasmus+, nr projektu: 2017-1-TR01-KA201-046311.
 33. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w/s zwiększenia planu dochodów budżetowych jednostki na 2017 r.
 34. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zwiększenia środków finansowych w planie finansowym jednostki na 2017 r.
 35. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2017 r.
 36. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 37. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok.
 38. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2017 rok.
 39. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039.
 40. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2017-12-13 11:32:46
data ostatniej aktualizacji: 2017-12-13 11:32:46

Strona odwiedzona 165 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.