Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 11/2014
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2014-02-12

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 88/2013 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie § 68 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/161/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, zarządzam, co następuje:

§1. W Regulaminie wewnętrznym Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 88/2013 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wprowadza się następujące zmiany:

 1. w rozdziale 5 dodaje się nowe stanowisko pracy w brzmieniu: "stanowisko pomocnicze: pomoc administracyjna."
 2. w rozdziale 6, dodaje się opis nowego stanowiska pomocniczego: pomoc administracyjna w brzmieniu:

  "VII. STANOWISKO POMOCNICZE: POMOC ADMINISTRACYJNA
  1. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE STANOWISKA PRACY
   • Urząd: STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE
   • Wydział: OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA
   • Stanowisko: niewrażliwe
  2. MIEJSCE W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
  3. GŁÓWNE CELE ISTNIENIA STANOWISKA
   pomoc przy wykonywaniu zadań z zakresu spraw dotyczących wydziału
  4. GŁÓWNE OBOWIĄZKI
   1. prowadzenie dziennika korespondencyjnego,
   2. sprawdzanie internetowej poczty wydziałowej,
   3. przygotowywanie korespondencji do wysyłki i odbiór poczty z kancelarii ogólnej,
   4. obsługa urządzeń biurowych (ksero, komputer, fax),
   5. prowadzenie ewidencji w zakresie wydawania kart wędkarskich, rejestracji sprzętu służącego do połowu ryb,
   6. rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
   7. wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego,
   8. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
   9. pomoc w wypełnianiu metryk spraw;
   10. gromadzenie i przechowywanie akt prawnych i zarządzeń wewnętrznych,
   11. archiwizacja dokumentów,
   12. korzystanie i wypożyczanie akt z archiwum zakładowego, w celach służbowych w zakresie objętym właściwością wydziału,
   13. przygotowywanie informacji do BIP oraz bieżąca ich aktualizacja,
   14. prowadzenie spraw organizacyjnych w wydziale (np.: składanie zapotrzebowań na materiały biurowe, sprzęt, szkolenia, inne),
   15. pomoc w przygotowywaniu decyzji administracyjnych oraz innych pism, wynikających z kompetencji wydziału,
   16. wdrażanie się w zagadnienia związane z ochroną środowiska;
   17. wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego w zakresie powierzonych obowiązków.
  5. PODEJMOWANIE DECYZJI (ROZSTRZYGNIĘĆ)
   • Decyzje samodzielne - brak
   • Wkład w decyzje podejmowane przez innych - przedstawianie opinii, propozycji rozwiązań organizacyjnych związanych z prowadzonymi zadaniami
  6. KONTAKTY I REPREZENTACJA
   • Kluczowe kontakty wewnętrzne - z pracownikami komórek organizacyjnych Starostwa, kadrą kierowniczą, obsługą prawną
   • Kluczowe kontakty zewnętrzne - /współpracowanie z organami samorządu terytorialnego, terenowymi organami administracji rządowej, terenowymi organami inspekcji rządowej, z innymi instytucjami, związkami, organizacjami i urzędami w sprawach wynikających ze szczegółowego zakresu obowiązków/:
    • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie,
    • Wojewódzki Konserwator Przyrody,
    • Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski w Szczecinie ,
    • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,
    • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
    • Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie,
    • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gry-finie,
    • Urzędy Gmin (Burmistrzowie, Wójtowie),
    • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie,
    • Nadleśnictwa,
    • kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu,
    • obywatele - interesanci urzędu.
  7. WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, DOŚWIADCZENIE
   1. Wykształcenie (charakter lub typ szkoły) - średnie/ wyższe;
   2. Preferowany profil (specjalność) - administracja, ochrona środowiska, inżynieria środowiska lub podobne;
   3. Obligatoryjne uprawnienia - nie wymagane;
   4. Doświadczenie zawodowe - nie wymagane;
   5. Predyspozycje osobowościowe - sumienność, sprawność, bezstronność, postawa etyczna, komunikatywność;
   6. Umiejętności zawodowe - umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, planowanie i organizowanie pracy, wiedza specjalistyczna, zorientowanie na rezultaty pracy.
  8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA
   1. odpowiedzialność za prawidłowe pod względem merytorycznym, formalno-prawnym wykonywanie zadań,
   2. odpowiedzialność za terminowe wykonywanie zadań,
   3. odpowiedzialność za powierzone mienie, sprzęt komputerowy i oprogramowanie,
   4. odpowiedzialność za przestrzeganie tajemnicy danych osobowych,
   5. odpowiedzialność za właściwe przechowywanie, zabezpieczenie, udostępnianie dokumentów urzędowych.
  9. WSPÓŁZALEŻNOŚĆ SŁUŻBOWA
   • Bezpośredni przełożony: NACZELNIK WYDZIAŁU
   • Przełożony wyższego stopnia: WICESTAROSTA
  10. ZASTĘPSTWA
   Nie dotyczy.
  11. UDZIAŁ W ZESPOŁACH ZADANIOWYCH I ROBOCZYCH - według bieżących potrzeb
  12. WYPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY
   • Sprzęt informatyczny - stanowisko komputerowe
   • Oprogramowanie - System Informacji Prawnej, serwis prawny dot. ochrony środowiska, Rejestr Informacji o Środowisku
   • Środki łączności - służbowy telefon stacjonarny
   • Inne urządzenia - niszczarka
   • Środki transportu - do dyspozycji samochód służbowy na zasadach ogólnych obowiązujących w urzędzie
  13. FIZYCZNE WARUNKI PRACY
   1. uciążliwości fizyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych - zgodnie z oceną ryzyka zawodowego
   2. częstotliwość wyjazdów służbowych - według potrzeb
  14. KRYTERIUM OCENY
   1. umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,
   2. umiejętność analizowania i wnioskowania,
   3. samodzielność i kreatywność,
   4. komunikatywność,
   5. wiedza specjalistyczna,
   6. bezstronność,
   7. dyscyplina pracy,
   8. odpowiedzialność,
   9. umiejętność pracy w zespole,
   10. sumienność,
   11. stosunek do klientów urzędu, kultura osobista,
   12. dokładność,
   13. terminowość i poprawność wykonywanej pracy.
 3. załącznik nr 1 do regulaminu wewnętrznego otrzymuje brzmienie:

"Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa"

L.p.Nazwisko i imię pracownikaOpis stanowiskaNazwa stanowiskaSymbol prowadzącego sprawę
1.KRZEMIŃSKA LUCYNAStanowisko pracy ds kierowania wydziałemNaczelnik WydziałuLK
2.OSIŃSKA KARINAStanowisko pracy ds. zastępowania stanowiska ds. kierowania wydziałem, stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowejZastępca Naczelnika WydziałuKO
3.BAZYDŁO AGATAStanowisko pracy ds. ochrony środowiska, gospodarki odpadami i ekoenergetykiInspektorAB
4.GROCHOLEWSKI BARTŁOMIEJStanowisko pracy ds. ochrony środowiska, i gospodarki wodno-ściekowejPodinspektorBG
5.GĄGOREK - IWASYSZYN PATRYCJAStanowisko pracy ds. ochrony przyrody, leśnictwa, łowiectwa i rolnictwaPodinspektorPGI
6.BANCEWICZ ROMANStanowisko pracy ds. ochrony przyrody, leśnictwa, łowiectwa i rolnictwaPodinspektorRB
7.WIOLETTA GLANCstanowisko pomocniczepomoc administracyjnaWG

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
mgr inż. Wojciech Konarski

data opublikowania: 2014-02-12 14:16:54
data ostatniej aktualizacji: 2014-02-12 14:16:54

Strona odwiedzona 610 razy
Inf. przygotowana przez: Ewelina Zdziarska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.