Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

Zarządzenie Nr 107/2014
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2014-12-10

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 89/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie art. 104-1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 113, poz.717 i Nr 106, poz.668, z 1999 r. Nr 99, poz.1152, z 2000 r. Nr 19, poz.239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz.1127 i Nr 120, poz.1268,z 2001 r. Nr 28, poz.301, Nr 52, poz.538, Nr 99, poz.1075, Nr 128, poz.1405, Nr 154, poz.1805, Nr 11, poz.84, Nr 111, poz.1194 i Nr 123, poz.1354, z 2002 r. Nr 74, poz.676, Nr 196, poz.1660, Nr 135, poz.1146, Nr 199, poz.1673 i Nr 200, poz.1679, z 2003 r. Nr 166, poz.1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz.71, Nr 68, poz.610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 732, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221,poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 oraz Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 oraz Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 908 oraz poz. 1110, z 2013 r. poz. 2, poz. 675, poz. 896 oraz poz. 1028, z 2014 r. poz. 208) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie pracy stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 89/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Gryfinie wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/161/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 23 stycznia 2013 r.";
 2. w § 36 skreśla się ust. 2 i 3.;
 3. § 41 otrzymuje brzmienie: "Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy trwającej 20 minut, wliczanej do czasu pracy";
 4. w § 61 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: "5) urlopu rodzicielskiego";
 5. § 64 otrzymuje brzmienie: "§ 64. Pracodawca obowiązany jest udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo, nie później niż do 30 września następnego roku.";
 6. w § 71 ust. 3 lit. a i b otrzymują brzmienie: "a) do 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, b) do 8 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.";
 7. po § 71a dodać § 71b w brzmieniu: "§ 71b. Bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 26 tygodni - niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.";
 8. w § 72 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: "§ 72. 1. Pracownik, mający co najmniej sześciomiesięczny staż pracy, ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem na zasadach określonych w art. 186 Kodeksu pracy.
  2. Urlop wychowawczy może być podzielony co najwyżej na 5 części.";
 9. § 72a otrzymuje brzmienie: " § 72a. Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu.";
 10. w § 90 ust. 1 zdanie pierwsze oraz ust. 3 otrzymują brzmienie: "1. Wynagrodzenie za pracę wypłaca się z dołu, do ostatniego dnia każdego miesiąca, za który należne jest wynagrodzenie.
  3. Premie wypłacane są w dniach wypłaty wynagrodzeń zgodnie z Regulaminem wynagradzania";
 11. § 111 otrzymuje brzmienie: "§ 111. Do zatrudnienia osób niepełnosprawnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania niniejszego zarządzenia i ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazania go do poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego.

data opublikowania: 2014-12-10 14:25:18
data ostatniej aktualizacji: 2014-12-10 14:25:18

Strona odwiedzona 514 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.