Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

Zarządzenie Nr 119/2014
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2014-12-31

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 79/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 09 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 330; zmiana: Dz.U. z 2013 r. poz. 613, z 2014 r. poz. 768, poz. 1100) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 289) oraz uchwały Nr 407/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie metod wyceny i prowadzenia ksiąg pomocniczych niektórych kategorii aktywów i pasywów, wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami oraz uproszczeń, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Powiatu Gryfińskiego zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 79/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 09 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku nr 1 w § 28 ust. 3 pkt 2 wyrażenie "401 - 409" zastępuje się wyrażeniem "401 - 411";
 2. w załączniku nr 2:
  1. w § 4 ust. 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
   "2a) "Budżet powiatu" - grupujący operacje gospodarcze dokumentujące zmiany planowanych dochodów i planowanych wydatków budżetu, którego dowody oznaczone są symbolem OP, wprowadzony do stosowania od nowego roku obrachunkowego,";
  2. w § 6 ust. 1 tiret pierwszy otrzymuje brzmienie:
   "- "Powiat Gryfiński" do ewidencji operacji rachunkowości budżetu dokumentowanych symbolem OF, OS i OP,";
  3. w § 7 ust. 1:
   • pkt 2 otrzymuje brzmienie:
    "2) ewidencji majątku - prowadzonej w postaci komputerowych zbiorów danych za pomocą programu "ŚRODKI TRWAŁE 2 - Świstak" będącej uszczegółowieniem ewidencji prowadzonej na kontach analitycznych i syntetycznych w zespole "0 - Majątek trwały" planu kont (aplikacja ta umożliwia generowanie tabeli amortyzacyjnej); do ewidencji ilościowej, w uzasadnionych przypadkach można stosować program "EWIDENCJA WYPOSAŻENIA PL+ lub odpowiedni modułu programu Świstak.",
   • pkt 6 skreśla się,
   • pkt 9 otrzymuje brzmienie:
    "9) ewidencji płac prowadzonej w postaci komputerowych zbiorów danych przy użyciu programu wspomagającego proces naliczania wynagrodzeń pracowników, sporządzania list płac wygrodzeń i innych należności oraz generowania karty wynagrodzeń pracowników, deklaracji podatku dochodowego, przy użyciu programu, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 4;";
 3. w załączniku nr 3:
  1. § 4 otrzymuje brzmienie:
   "§ 4. Do klasyfikacji zdarzeń na kontach budżetu powiatu stosuje się postanowienia przepisów wymienionych na wstępie i cześć II opracowania pn. "Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego" Marii Augustowskiej i Wojciecha Rupa, wydanie XIV oraz zasady zgodne z opisem kont.",
  2. w § 5 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
   "5) Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie:
   1. 400 - Amortyzacja,
   2. 401 - Zużycie materiałów i energii,
   3. 402 - Usługi obce,
   4. 403 - Podatki i opłaty,
   5. 404 - Wynagrodzenia,
   6. 405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,
   7. 409 - Pozostałe koszty rodzajowe,
   8. 410 - Inne świadczenia finansowane z budżetu,
   9. 411 - Pozostałe obciążenia,
   10. 490 - Rozliczenie kosztów;",
  3. w § 6 :
   • ust. 1 pkt 2 skreśla się literę d,
   • ust. 5 pkt 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
    "2) do kont kosztów od konta 401 do 411 planu kont, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 5 analitykę buduje się według struktury 40(c)x/yy/(v) gdzie:",
  4. § 13 otrzymuje brzmienie:
   "§ 13. Do klasyfikacji zdarzeń dotyczących ewidencji jednostki budżetowej, ewidencji dochodów Skarbu Państwa i MPKZP stosuje się postanowienia przepisów wymienionych na wstępie i część I opracowania pn. "Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego" Marii Augustowskiej i Wojciecha Rupa, wydanie XIV oraz zasady zgodne z opisem kont.".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Starosta
mgr inż. Wojciech Konarski

data opublikowania: 2015-01-09 13:09:12
data ostatniej aktualizacji: 2015-01-09 13:09:12

Strona odwiedzona 575 razy
Inf. przygotowana przez: Janina Niwa
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.