Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

Zarządzenie Nr 45/2015
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2015-05-13

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 32/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm. Dz. U. poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 32/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Gryfinie wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Przyjęte przesyłki są otwierane, za wyjątkiem przesyłek adresowanych imiennie, przesyłek stanowiących informację niejawną oznaczoną klauzulą tajności, przesyłek wartościowych, ofert składanych do ogłoszonego naboru na stanowisko urzędnicze oraz ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.";
 2. w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Przesyłki stanowiące informację niejawną oznaczone klauzula tajności, przekazuje się Pełnomocnikowi ochrony informacji niejawnych lub osobie upoważnionej po uprzednim ich zarejestrowaniu, umieszczeniu pieczątki wpływu z datą otrzymania, nadaniu numeru, dokonaniu adnotacji "informacja niejawna" i pobraniu pokwitowania jej wydania. Jeżeli po otwarciu przesyłki nie oznaczonej na zewnątrz klauzulą tajności okaże się, że przesyłka zawiera wiadomości stanowiące informację niejawną, należy bezzwłocznie przekazać ją w zamkniętej kopercie Pełnomocnikowi ochrony informacji niejawnych lub osobie upoważnionej z adnotacją o przyczynie otwarcia przesyłki oraz po dokonaniu czynności wskazanych w zdaniu pierwszym.";
 3. w § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) polecone, priorytetowe, za potwierdzeniem odbioru, wartościowe,".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Organizacji i Informacji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

data opublikowania: 2015-05-13 09:25:00
data ostatniej aktualizacji: 2015-05-13 09:25:00

Strona odwiedzona 492 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Turek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.