Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

Zarządzenie Nr 116/2015
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2015-11-30

w sprawie powołania Komisji do spraw zagospodarowania ruchomych składników majątkowych oraz zasad likwidacji rzeczowych składników majątku w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Na podstawie § 3 ust. 2 oraz § 8 ust. 2 Zasad gospodarowania ruchomymi składnikami majątkowymi przez jednostki budżetowe Powiatu Gryfińskiego, stanowiącymi załącznik do uchwały nr 555/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania ruchomymi składnikami majątkowymi przez jednostki budżetowe Powiatu Gryfińskiego, zmienionej uchwałą nr 23/2001 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27 stycznia 2011 r. oraz uchwałą nr 100/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 9 lipca 2015 r. oraz art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję do spraw zagospodarowania ruchomych składników majątkowych, zwaną dalej Komisją, w następującym składzie:

 1. Agnieszka Turek - Przewodniczący,
 2. Waldemar Trzeciak - Zastępca Przewodniczącego,
 3. Agnieszka Figura-Dorawa - Sekretarz,
 4. Lidia Paczkowska - członek,
 5. Katarzyna Żurawska - członek,
 6. Magdalena Romankiewicz - członek,
 7. Marcin Konopnicki - członek,
 8. Wojciech Sztanga - członek,
 9. Wojciech Kowalski - członek,
 10. Krzysztof Krawczyk - członek,
 11. Włodzimierz Wiczkowski - członek.

§ 2.

 1. Podstawy działania Komisji i jej zadania określone są w Zasadach gospodarowania ruchomymi składnikami majątkowymi przez jednostki budżetowe Powiatu Gryfińskiego, stanowiącymi załącznik do uchwały nr 555/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r., zwanymi dalej Zasadami.
 2. Decyzje Komisji są wiążące, jeśli zostały podjęte w składzie co najmniej 4-osobowym wraz z Przewodniczącym lub Zastępcą Przewodniczącego.

§ 3.

 1. Upoważnia się członków Komisji w składzie co najmniej 2-osobowym do przeprowadzania kontroli użytkowania przez pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie ruchomych składników majątkowych.
 2. Przewodniczący Komisji zobowiązany jest do przygotowania w każdym roku kalendarzowym, w uzgodnieniu z pozostałymi członkami Komisji, planu kontroli, o których mowa w ust. 1 z określeniem przedmiotu kontroli, wyznaczeniem członków Komisji odpowiedzialnych za przeprowadzenie kontroli oraz zakresu podmiotowego. Na potwierdzenie przeprowadzenia kontroli członkowie Komisji przeprowadzający kontrolę oraz pracownicy kontrolowani podpisują listę kontrolą, opracowaną przez Przewodniczącego Komisji.

§ 4.

 1. Składniki majątku ruchomego, które w ocenie ich użytkowników dla pracy danej komórki organizacyjnej Starostwa są zbędne lub zużyte zgłaszane są Komisji za pośrednictwem Wydziału Organizacji i Informacji. Formularz zgłoszenia/wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Komisja dokonuje analizy zgłoszeń w porozumieniu z Wydziałem Organizacji i Informacji, który weryfikuje czy zgłoszone składniki posiadające jeszcze wartość użytkową nie mogą zostać przesunięte w ramach jednostki do komórek, które zgłaszają zapotrzebowanie na taki składnik.
 3. Po czynnościach określonych w ust.2 Komisja dokonuje oceny pozostałych zgłoszonych składników zgodnie z Zasadami i sporządza na tą okoliczność protokół zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wyodrębnienie składników majątkowych zbędnych lub zużytych, spośród wszystkich ruchomych środków trwałych i wyposażenia Starostwa, oprócz sytuacji określonych w § 4 ust.1, może nastąpić także w drodze prowadzonej inwentaryzacji lub na wniosek samej Komisji.

§ 6. Likwidacji zużytych składników majątku ruchomego dokonuje się zgodnie z Zasadami w przypadku braku możliwości innego zagospodarowania tych składników.

§ 7. Z przeprowadzonej likwidacji, Komisja sporządza protokół według wzoru, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia, a także dokumenty księgowe zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu nr 9/2013 Starosty Gryfińskiego z dnia 20 lutego 2013 r. (z późn. zm.) w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie.

§ 8. Uzyskane w wyniku likwidacji zdatne do użytku poszczególne części, które mogą być w przyszłości wykorzystane np. jako części zamienne, należy także określić w protokole, o którym mowa w § 7, w postaci załącznika do protokołu.

§ 9. W przypadku likwidacji sprzętu komputerowego lub innego podobnego sprzętu elektronicznego, dyski lub inne nośniki informacji zawierające dane osobowe, informacje niejawne lub dane ważne z punktu widzenia jednostki, przejmowane są i niszczone protokolarnie przez Komisję w obecności administratora bezpieczeństwa informacji. Jeden z egzemplarzy protokołu w swojej dokumentacji przechowuje administrator bezpieczeństwa informacji.

§ 10.

 1. Wykonanie zarządzenia powierza się powołanej Komisji i kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa.
 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia sprawuje Sekretarz Powiatu.

§ 11. Traci moc zarządzenie nr 36/2009 Starosty Gryfińskiego z dnia 20 kwietnia 2009 r. sprawie powołania komisji do spraw zagospodarowania ruchomych składników majątkowych oraz zasad likwidacji rzeczowych składników majątku w Starostwie Powiatowym w Gryfinie.

§ 12. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2015-12-02 10:41:41
data ostatniej aktualizacji: 2015-12-02 10:41:41

Strona odwiedzona 392 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Turek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.