Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

Zarządzenie Nr 113/2015
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2015-11-27

w sprawie inwentaryzacji pełnej

Stosownie do postanowień zarządzenia Nr 111/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Gryfinie oraz ustawy o rachunkowości zarządzam pełną inwentaryzację składników majątku i ustalam następujące zasady i techniki inwentaryzacji na rok kalendarzowy 2015

§ 1. Do składu komisji inwentaryzacyjnej powołuję osoby wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do zespołów spisowych powołuję osoby wymienione w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

 1. Na kontrolera spisowego powołuję:
  1. Szturo Edytę - Kierownika Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego - pole spisowe nr od 4, 6 i 7;
  2. Kamińską Sylwię - Podinspektor Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego - pole spisowe 3, 5 i 8;
  3. Zdziarską Ewelinę - Inspektora w Wydziale Organizacji i Inwentaryzacji - pole spisowe 1 i 2.
 2. Zmiana kontrolowanych pól spisowych może nastąpić na polecenie przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej.

§ 4. W celu ustalenia stanów rzeczywistych (z natury) składników majątku inwentaryzowanego na podstawie obmiaru lub szacunku powołuję zespół w składzie:

 1. Sawicki Jerzy - Podinspektor w Wydziale Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych,
 2. Wieczorek Lucyna - Zastępca Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa,
 3. Skrycki Zdzisław - Specjalista w Wydziale Zarządzania Drogami.

§ 5. Dla ustalenia wyceny niepełnowartościowych składników majątku powołuję zespół w składzie:

 1. Przewodniczący - Stalinger Katarzyna Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji,
 2. Członek - Durma Arkadiusz, Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami,
 3. Członek - Konopnicki Marcin, Zastępca Kierownika Referatu Informatyki.

§ 6. Terminarz czynności inwentaryzacyjnych określa harmonogram podany w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zobowiązuje się przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej i głównego księgowego do przeprowadzenia szkolenia i szczegółowego instruktażu członków komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych, a także osób odpowiedzialnych materialnie oraz pracowników księgowości i kontrolerów spisowych, o sposobie przeprowadzenia czynności inwentaryzacyjnych zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną.

§ 8. Osoby materialnie odpowiedzialne (lub odpowiedzialne za odpowiednie ewidencje merytoryczne) zobowiązuje się do odpowiedniego uporządkowania mienia, zbiorów danych i ewidencji, między innymi:

 1. oznaczenia wywieszkami, ułożenia według asortymentów, spryzmowanie materiałów sypkich,
 2. przeprowadzenia protokolarnej kasacji wycofanych z użytkowania lub zlikwidowanych fizycznie środków trwałych, wyposażenia, narzędzi, odzieży i innych składników majątkowych oraz opracowania wymaganej dokumentacji księgowej (LT, itp.) do dnia spisów,
 3. uporządkowania ewidencji ilościowej środków trwałych oraz rzeczowych zapasów majątku obrotowego i uzgodnienia jej z danymi wykazanymi w ewidencji księgowej, ewidencji składników majątku w użytkowaniu w kartach osobistego wyposażenia i innych urządzeniach ewidencyjnych,
 4. zapewnienia aktualnego stanu w ewidencji powiatowego zasobu nieruchomości.

§ 9. Zawiesza się nieobecności (np. z tytułu urlopów) wszystkich pracowników materialnie odpowiedzialnych, członków komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych w okresie, w którym przypadają czynności inwentaryzacyjne przewidziane harmonogramem spisów.

§ 10. Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej złoży niezwłocznie sprawozdanie końcowe z przebiegu inwentaryzacji.

§ 11. Wyniki inwentaryzacji (rozpatrzone oraz rozliczone nadwyżki i niedobory zatwierdzone przez kierownika jednostki) powinny być ujęte w księgach rachunkowych roku obrotowego, na który przypadł termin inwentaryzacji.

§ 12. Dokumenty rozpatrzenia różnic inwentaryzacyjnych spisów rocznych powinny być dostarczone do głównego księgowego w terminach ustalonych w harmonogramie.

§ 13. Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych odpowiedzialny jest przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej.

§ 14. Szczegółowe zasady i sposób wykonania czynności inwentaryzacyjnych określa przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej i główny księgowy w czasie instruktażu.

§ 15. Nadzór nad prawidłowością, kompletnością i terminowością spisów inwentaryzacyjnych powierza się głównemu księgowemu.

§ 17. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
mgr inż. Wojciech Konarski


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2015-12-11 10:45:52
data ostatniej aktualizacji: 2015-12-11 10:45:52

Strona odwiedzona 425 razy
Inf. przygotowana przez: Janina Niwa
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.