Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

Zarządzenie Nr 122/2015
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2015-12-18

w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/2013 z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu gryfińskiego

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) w związku z art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) oraz art. 94 pkt 9 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066 i poz. 1240) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie okresowej oceny pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu gryfińskiego, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 21/2013 z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu gryfińskiego wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje zapis w brzmieniu "z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 pkt 1.",
 2. w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Okresowa ocena dokonywana jest:
  1. co 2 lata względem kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, pracowników zatrudnionych na podstawie powołania oraz pracowników na stanowiskach kierowniczych (nie dotyczy zastępców naczelników wydziałów oraz zastępców kierowników referatów i biur) przez Wicestarostę, który przedstawia projekt oceny do zaopiniowania Staroście,
  2. co roku względem pozostałych pracowników objętych oceną, z zastrzeżeniem ust. 2 zdanie drugie i ust. 4 oraz § 4.".

§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
mgr inż. Wojciech Konarski

data opublikowania: 2016-01-14 08:26:53
data ostatniej aktualizacji: 2016-01-14 08:26:53

Strona odwiedzona 410 razy
Inf. przygotowana przez: Ewelina Zdziarska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.