Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

Zarządzenie Nr 12/2016
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2016-02-24

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 79/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 09 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 330; zmiana: Dz.U. z 2013 r. poz. 613, z 2014 r. poz. 768, poz. 1100, z 2015 r. poz. 4, poz. 978, poz. 1045, poz. 1166, poz. 1333, poz. 1844, poz. 1893) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 289; zmiany: Dz. U. z 2015 r., poz. 1954) oraz uchwały Nr 407/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie metod wyceny i prowadzenia ksiąg pomocniczych niektórych kategorii aktywów i pasywów, wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami oraz uproszczeń, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Powiatu Gryfińskiego zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 79/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 09 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie zmienionego zarządzeniem Nr 1/2013 z dnia 08 stycznia 2013 r., zarządzeniem Nr 44/2013 z dnia 24 maja 2013 r., zarządzeniem Nr 119/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. Starosty Gryfińskiego wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku nr 1:
  1. w § 1 ust. 1pkt 1 - 3 i 16 otrzymują brzmienie:
   "1) ustawie o rachunkowości - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami);
   2) ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych - rozumie się przez to ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późniejszymi zmianami);
   3) rozporządzeniu - rozumie się rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 289 z późniejszymi zmianami;
   16) klasyfikacji budżetowej, paragrafie (§), paragrafach (§§) - rozumie się pozycje określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późniejszymi zmianami;",
  2. w § 27:
   • pkt 1 otrzymuje brzmienie:
    "1) wynik z działalności podstawowej;",
   • skreśla się pkt 3 i 4,
  3. w § 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   "1. Różnica pomiędzy przychodami z podstawowej działalności operacyjnej i kosztami działalności operacyjnej stanowi wynik z działalności podstawowej, rozumiany w warunkach budżetu jako strata powstała z nadwyżki kosztów realizowanych zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej nad dochodami budżetowymi własnymi lub zysku powstałego w warunkach odwrotnych, z tym że wykazane w tej części rachunku zysków i strat dochody własne nie obejmują przychodów ze sprzedaży środków trwałych.",
  4. w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   "1. Wynik działalności operacyjnej stanowi wynik z działalności podstawowej skorygowany o przychody i koszty pośrednio związane z działalnością operacyjną, to jest powiększony o pozostałe przychody operacyjne i pomniejszony o pozostałe koszty operacyjne.",
  5. skreśla się § 30, 31 i 32 oraz dodaje się § 32a w brzmieniu:
   "§ 32. Wynik finansowy z działalności operacyjnej powiększony o przychody finansowe ujęte na koncie 750 - "Przychody finansowe" i pomniejszony o koszty finansowe ujęte na koncie 751 - "Koszty finansowe" stanowi osiągnięty zysk brutto lub poniesioną stratę brutto za rok obrotowy. Kwota wyniku finansowego brutto pomniejszona o obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych wykazana w rachunku zysków i strat jest zgodna z kwotą ujawnioną w bilansie w pasywach w części "A. Fundusz, poz. II. Wynik finansowy netto i poz. III. Nadwyżka środków obrotowych.";
 2. w załączniku nr 3:
  1. § 2 pkt 16 i 17 otrzymuje brzmienie:
   "16) konto 901 - "Dochody budżetu" przyjmują strukturę 901/xxx(v), gdzie:
   a) xxx - trzycyfrowy kod określający rodzaj (tytuł) dochodów budżetowych, przyjmujący wartość od xxx = 001 do xxx = 499 - Dochody budżetu (bez środków wymagających wyodrębnienia), dla xxx = 500 do xxx = 990 - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych (nazwa projektu) i dochodów wymagających wyodrębnienia, np. postanowienia wynikające z przepisów prawa, umów, potrzeb sprawozdawczych itp.,
   b) (v) - kod oznaczający przyporządkowanie do konta atrybutu - "dział, rozdział, paragraf, finansowanie paragrafu, źródła finansowania, jednostka realizująca" poprzez oznaczenie wartości tego atrybutu znakiem "v" w danych konta księgowego,
   c) do przeniesień rocznych dochodów (zerowanie konta) i innych rodzajów (tytułów) dochodów, które mogą wystąpić przy wykonywaniu budżetu, a nie związane są z konkretnym źródłem dochodu, przyjmuje się konto z kodem od xxx = 991 do xxx = 999, dla których nie wystąpi kod (v);
   "17) konto 902 - "Wydatki budżetu" przyjmuje strukturę 902/xxx(v), gdzie:
   a) xxx - trzycyfrowy kod oznaczający wydatki budżetowe, przyjmujący wartość od xxx = 001 do xxx = 499 dla wydatków budżetowych (nie wymagających wyodrębnienia), od wartości xxx = 500 do xxx = 990 - wydatki budżetowe (danego projektu) finansowane środkami pochodzącymi za źródeł zagranicznych (nazwa projektu) oraz wydatków wymagających wyodrębnienia np. postanowienia wynikające z przepisów prawa, umów, potrzeb sprawozdawczych itp.,
   b) (v) - kod oznaczający przyporządkowanie do konta atrybutu "dział, rozdział, paragraf, finansowanie paragrafu, źródła finansowania, jednostka realizująca" poprzez oznaczenie wartości tego atrybutu znakiem "v" w danych konta księgowego,
   c) do przeniesień rocznych wydatków (zerowanie konta) i innych rodzajów (tytułów), które mogą wystąpić przy wykonywaniu budżetu lub dla których nie wystąpi kod (v), przyjmuje się konto z kodem od xxx = 991 do xxx=999;",
  2. w § 5 ust. 1 pkt 7 skreśla się lit. g i h,
  3. w § 6 ust. 7 skreśla się pkt 7 i 8.
 3. § 13 otrzymuje brzmienie:
  "§ 13. Do klasyfikacji zdarzeń dotyczących ewidencji jednostki budżetowej, ewidencji dochodów Skarbu Państwa i MPKZP stosuje się postanowienia przepisów wymienionych na wstępie i część I opracowania pn. "Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego" Marii Augustowskiej i Wojciecha Rupa, wydanie XV oraz zasady zgodne z opisem kont.".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze, lit. c - d, które maja zastosowanie do sporządzenia sprawozdania za rok 2015.

Starosta
mgr inż. Wojciech Konarski

data opublikowania: 2016-03-09 11:54:01
data ostatniej aktualizacji: 2016-03-09 11:54:01

Strona odwiedzona 182 razy
Inf. przygotowana przez: Janina Niwa
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.