Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

Zarządzenie Nr 80/2016
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2016-09-23

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok oraz zarządzenia Nr 2/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zmiana: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1830, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1890, poz. 1854, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195,poz.1257) w związku z § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1542) - zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W załączniku do zarządzenia Nr 2/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. STAROSTY GRYFIŃSKIEGO
mgr Jerzy Miler
WICESTAROSTA


UZASADNIENIE

Podstawą zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie jest zawiadomienie Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 września 2016 r. znak: FK.3021.56.2016. WL, FK.3021.57.2016.WL , FK.3021.58.2016.WL które dotyczą:

 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami; zmniejsza się o 180.000,00 zł ( w tym kwota 90.000,00 zł finansowana pomocą z budżetu Gminy Trzcińsko Zdrój) plan wydatków na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój - Białęgi, na odcinku Trzcińsko-Zdrój - Antonowice", ponieważ zadanie realizowane będzie w następnym roku. Środki własne zaplanowane na to zadanie w kwocie 90.000,00 zł przenosi się na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach przejazdów szkolnych (przebudowa i modernizacja dróg, stanowiących trasy dojazdowe do szkół, w tym także ujęte są dokumentacje techniczne)".
 2. Zgodnie z umową Nr 30/ZD/16 w sprawie realizacji w 2016 roku robót drogowych na drogach powiatowych na terenie gminy Mieszkowice zmniejsza się o 50.000,00 zł plan wydatków finansowanych pomocą finansową z budżetu Gminy Mieszkowice na realizacje zadania "Roboty drogowe w gminie Mieszkowice (przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni)".
 3. Przenosi się plan dochodów z tytułu odsetek bankowych w kwocie 32.000,00 zł z organu do planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz zwiększa się plan dochodów z tego tytułu o 2.150,00 zł.
 4. Zmniejsza się o 37.252,15 zł plan wydatków na realizacje projektu "Europejskie staże". Projekt zgodnie z umową realizowany będzie w latach 2016-2017, w roku 2016 wpłynęło 80% dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Pozostałe środki w kwocie 37.252,15 zł wpłyną po zakończeniu realizacji projektu i zatwierdzeniu raportu końcowego.
 5. Przenosi się środki w kwocie 20.000,00 zł z rozdziału 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami z zadania "Dokumentacja projektowa na modernizację i remont systemu grzewczego wraz z konserwacją stolarki okiennej w budynku przy ul. 11 Listopada 16D w Gryfinie" do rozdziału 75020-Starostwa powiatowe na zadanie bieżące dotyczące konserwacji okien drewnianych w budynku przy ul 11 Listopada 16D. Finansowanie zadań- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
 6. Uzupełnia się kwotę rezerwy ogólnej budżetu powiatu o 1.500,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 72075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego.
 7. Zgodnie z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dokonuje się zmian w planie wydatków: w rozdziale 80130- Szkoły zawodowe zwiększa się o 100.000,00 zł plan wydatków na realizacje zadania inwestycyjnego "Przebudowa ogrodzenia w ZSP w Chojnie- I etap" oraz zmniejsza się o 30.000,00 zł plan wydatków na zakup usług remontowych; w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o 30.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w DPS w Moryniu", rozdział 85495-Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o 100.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego "Modernizacja parkingu na terenie SOSW w Chojnie".
 8. Zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki zmniejsza się plan wydatków w dziale 630-Turystyka o 2.480,00 zł i w dziale 750-Administracja publiczna o 7.520,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 926-Kultura fizyczna o 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania publiczne w dziedzinie kultury fizycznej.
 9. Zmian w planie wydatków na zadania własne, bieżące w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania przebywających w domach pomocy społecznej mieszkańców objętych dotacją, którzy zostali przyjęci do domów przed dniem 1 stycznia 2004 r., a także mieszkańców z przyjęciem po 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem, dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 września 2016 r. ( na podstawie Zarządzenia nr 546/2016 z dnia 5 września w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2016 rok). W budżecie zadaniowym zmiany dotyczą działania 13.1.2.1. W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej. W związku z powyższym dokonano zmian w planie dotacji dla poszczególnych domów, zgodnie z pismem z Wydziału Spraw Społecznych:
  DPSKwota zmniejszenia wynikająca ze zmniejszenia liczby osób objętych dotacjąZwiększenie planuKwota zwolniona pozostawiona w budżecieRazem zmiana w planie wydatków (4+3+2)
  12345
  Dębce51.159,00-27.376,00-23.783,00
  Trzcińsko-Zdrój-22.332,00-22.332,00
  Moryń76.698,00-66.289,00-10.409,00
  Razem127.857,0022.332,0093.665,00-11.860,00
  Przekazanie dodatkowych środków dla DPS w Moryniu (transza dodatkowa 66.289,00 zł) pozwoli przeznaczyć część środków własnych Powiatu na realizację inwestycji zgłoszonej przez Dyrektora DPS w Moryniu (budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych).
 10. Rozwiązuje się rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 51.812,10 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla nauczyciela oraz nagród jubileuszowych dla pracowników ZSP w Chojnie, zgodnie z wnioskiem dyrektora.
 11. Zmiana w planie wydatków w rozdziale 75405-Komendy powiatowe Policji dokonuje się w związku z wnioskiem Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się o kwotę 4.763,42 zł plan wydatków bieżących na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków inwestycyjnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego.
 12. Zmian w planie wydatków w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się w związku z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 września 2016 r. zgodnie z którym została zwiększona dla powiatu o 10.000,00 zł dotacja celowa na zadania zlecone, bieżące, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. W budżecie zadaniowym zmiany dotyczą działania 5.1.1.2. W Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego.

Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2016-09-29 15:25:40
data ostatniej aktualizacji: 2016-09-29 15:25:40

Strona odwiedzona 239 razy
Inf. przygotowana przez: Mariola Płuciennik
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.