Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

Zarządzenie Nr 88/2016
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2016-10-17

w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa na potrzeby infrastruktury technicznej

Na podstawie art. 11 ust. 1, w związku z art. 13 ust. 1 art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, poz. 1777, z 2016 r. poz. 65, poz.1250, poz. 1271, poz. 1579) zarządzam, co następuje:

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Ustalam procedurę udostępniania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na potrzeby infrastruktury technicznej w celu budowy, modernizacji, przebudowy, naprawy, konserwacji i eksploatacji inwestycji wraz z urządzeniami towarzyszącymi.
 2. Niniejszego zarządzenia nie stosuje się do nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, oraz gruntów będących w pasie drogi publicznej i wewnętrznej.
 3. Niniejszego zarządzenia nie stosuje się do urządzeń infrastruktury technicznej realizowanej przez Skarb Państwa i państwowe jednostki budżetowe oraz Powiat Gryfiński.
 4. Procedurę udostępnienia nieruchomości Skarbu Państwa wszczyna się na wniosek Inwestora albo podmiotu uprawnionego do działania w jego imieniu. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 5. Do wniosku Inwestor albo podmiot uprawniony do działania w jego imieniu, załącza dokumenty i informacje określone we wzorze wniosku.
 6. Inwestor albo podmiot uprawniony do działania w jego imieniu, załącza oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego zarządzenia, jego akceptacji i przestrzegania. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2.
 7. Udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa składa się z trzech etapów:
  1. Etap I - wydanie oświadczenia - dającego Inwestorowi prawo do podjęcia działań administracyjnych zmierzających do realizacji inwestycji;
  2. Etap II - zawarcie umowy udostępnienia nieruchomości - na czas trwania robót budowlanych;
  3. Etap III - ustanowienie służebności przesyłu (w formie aktu notarialnego) dla przedsiębiorców przesyłowych lub ustalenie służebności gruntowej dla inwestorów nie posiadających statusu przedsiębiorców przesyłowych - po wybudowaniu infrastruktury.

§ 2. Oświadczenie

 1. Oświadczenie Starosty daje Inwestorowi prawo do podjęcia działań administracyjnych zmierzających do realizacji inwestycji, nie daje jednak prawa do zajęcia nieruchomości celem wykonania planowanych prac budowlanych. Oświadczenie Starosty stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
 2. Oświadczenie Starosty ważne jest 12 miesięcy od daty jego wydania. Po tym terminie traci ważność.

§ 3. Zawarcie umowy udostępnienia nieruchomości na czas trwania robót budowlanych

 1. Zgoda na udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa, położonych na terenie Powiatu Gryfińskiego, na potrzeby wykonania infrastruktury technicznej, następuje poprzez zawarcie umowy udostępnienia nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa, a Inwestorem albo podmiotem przez niego uprawnionym. Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.
 2. Udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa następuje za jednorazową opłatą.
 3. Inwestor albo podmiot uprawniony do działania w jego imieniu - w celu zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości Skarbu Państwa - przedkłada Staroście Gryfińskiemu, zgodnie z ustawą Prawo budowlane: decyzje, zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do wykonania robót budowlanych lub inne wymagane na podstawie obowiązujących przepisów prawa dokumenty, w terminie minimum 30 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych na gruncie Skarbu Państwa.
 4. Zawarcie umowy nastąpi po dokonaniu przez Inwestora albo podmiot przez niego upoważniony, wpłaty na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie opłaty za udostępnienie nieruchomości (załącznik nr 5), której wysokość zostanie obliczona w oparciu o złożony wniosek stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
 5. Rozpoczęcie prac przez Inwestora albo podmiot przez niego upoważniony, może nastąpić po sporządzeniu na nieruchomości protokołu zdawczo - odbiorczego.

§ 4. Stawki opłat za udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa

 1. Infrastruktura podziemna (taka jak: rurociągi do przesyłania: wody, ścieków, paliw, pary, gazów; linie kablowe do przesyłania energii i informacji) :
  1. sieci, przyłącza - 20 zł za każdy rozpoczęty mb,
  2. studzienki - 100 zł za każdą studzienkę.
 2. Infrastruktura naziemna (obiekty jak: słupy wysokiego napięcia, stacje transformatorowe, przepompownie ścieków, tłocznie gazu oraz: rurociągi do przesyłania pary (ciepłownicze), rurociągi do przesyłania gazów technologicznych) :
  1. słup linii energetycznej do 0,40 kV - 500 zł za każdy słup,
  2. słup linii energetycznej powyżej 0,40 kV do 50 kV włącznie - 1.000 zł za każdy słup,
  3. słup linii energetycznej od 50 kV do 109kV - 2.000 zł za każdy słup,
  4. słup linii energetycznej od 110 kV do 219 kV- 3.000 zł za każdy słup,
  5. słup linii energetycznej od 220 kV do 399kV - 5 000 zł za każdy słup,
  6. słup linii energetycznej od 400 kV i więcej - 6 000 zł za każdy słup,
  7. rurociąg gazowy i inny - 100 zł za mb urządzenia,
  8. szafki - 100 zł za każdą szafkę
  9. pozostałe budowle, w tym trafostacje - 20 zł za każdy rozpoczęty m2 zajęcia nieruchomości
  10. pozostałe urządzenia - 50 zł za każde urządzenie.
 3. Infrastruktura nadziemna (taka jak: linie energetyczne, telewizja kablowa, internet, telefon, przewody sygnalizacyjne) :
  1. przewody energetyczne do 0,30 kV - 30 zł za każdy rozpoczęty mb,
  2. przewody energetyczne od 0,30 kV do 109 kV - 60 zł za każdy rozpoczęty mb,
  3. przewody energetyczne od 110 kV - 120 zł za każdy rozpoczęty mb,
  4. przewody telekomunikacyjne - 30 zł za każdy rozpoczęty mb.
 4. Pozostałe nie wymienione w niniejszym zarządzeniu - 20 zł za każdy rozpoczęty mb lub m2.

§ 5. Pozostałe regulacje dotyczące opłat za udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa

 1. Ustalone stawki opłat są kwotami netto. Do ustalonej opłaty dolicza się podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
 2. Stawki opłat nie podlegają rozłożeniu na raty.
 3. W przypadku zajęcia terenu przez niepełny umówiony okres, wniesiona opłata nie podlega zwrotowi lub obniżeniu.
 4. W przypadku zajęcia terenu po upływie terminu określonego w umowie o udostępnienie nieruchomości, nalicza się dodatkową opłatę w wysokości 1 % opłaty określonej w umowie, za każdy dzień zajęcia terenu po upływie tego terminu.
 5. W sytuacji, gdy Skarb Państwa jest współwłaścicielem nieruchomości, opłata za udostępnienie nieruchomości naliczana jest proporcjonalnie do udziału przysługującego Skarbowi Państwa.
 6. Udostępnianie nieruchomości na rzecz jednostek samorządu terytorialnego następuje odpłatnie, jednakże opłata wynosi odpowiednio 10% stawek określonych w § 4.

§ 6. Ustanowienie służebności przesyłu/gruntowej

 1. Służebność ustanawiana jest na czas nieoznaczony, za wynagrodzeniem na rzecz Skarbu Państwa, ustalonym w drodze wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Służebność przesyłu/gruntową powiększa się o należny podatek VAT.
 2. Treść służebności będzie obejmować prawo eksploatacji infrastruktury, dokonywania kontroli, przeglądów, konserwacji i modernizacji, usuwania awarii, wymiany, przyłączania nowych odbiorców oraz na prawie wstępu na obciążony grunt w celu przeprowadzenia przedmiotowych prac.
 3. Koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do celów służebności przesyłu/gruntowej, sporządzeniem operatu szacunkowego, koszty notarialne oraz opłaty sądowe ponosi Inwestor.
 4. Wynagrodzenie za obciążenie gruntów służebnością przesyłu/gruntową płatne będzie na warunkach i w terminie określonym w protokole uzgodnień dotyczącym warunków ustanowienia służebności.
 5. Szczegółowe warunki korzystania z gruntu oraz warunki techniczne wykonania prac określone zostaną odpowiednio w umowie o ustanowienie służebności.
 6. Po wykonaniu inwestycji zostanie sporządzony protokół uzgodnień, który stanowić będzie podstawę do zawarcia aktu notarialnego.
 7. W razie nie wystąpienia z wnioskiem o ustalenie służebności przesyłu/ gruntowej przez Inwestora, Skarb Państwa skieruje stosowny wniosek na drogę postępowania sądowego.

§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
mgr inż. Wojciech Konarski


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2016-10-18 11:59:52
data ostatniej aktualizacji: 2016-10-18 11:59:52

Strona odwiedzona 613 razy
Inf. przygotowana przez: Barbara Langer-Wiśniewska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.