Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

Zarządzenie Nr 114/2016
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2016-12-12

w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Gryfinie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego oraz zasad jej koordynacji

Na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1870), komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2009 r., nr 15, poz.84), komunikatu Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. MF z 2012 r., poz.56), komunikatu nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2011 r., nr 2, poz.11) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Gryfinie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego, zwane dalej Zasadami kontroli zarządczej, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Kontrola zarządcza w Powiecie Gryfińskim jako jednostce samorządu terytorialnego funkcjonuje na dwóch poziomach:

 1. I poziom - kontrola zarządcza prowadzona w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego, za którą odpowiedzialni są kierownicy tych jednostek, w tym kontrola zarządcza prowadzona przez Starostę Gryfińskiego w Starostwie Powiatowym w Gryfinie;
 2. II poziom - kontrola zarządcza na poziomie Powiatu Gryfińskiego jako jednostki samorządu terytorialnego, wykonywana przez Starostę Gryfińskiego.

§ 3. Zobowiązuję wszystkich naczelników wydziałów, kierowników biur, referatów, samodzielne stanowiska pracy Starostwa Powiatowego w Gryfinie do:

 1. zapoznania podległych pracowników ze Standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, zawartych w Komunikacje Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. MF z 2009 r., Nr 15, poz.84);
 2. zapoznania podległych pracowników ze szczegółowymi wytycznymi dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem, zawartymi w Komunikacie Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. MF z 2012 r., poz.56);
 3. zapoznania podległych pracowników ze szczegółowymi wytycznymi dla sektora finansów publicznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych, zawartymi w Komunikacie Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. (Dz. Urz. MF z 2011 r., nr 2, poz.11);
 4. zapoznania podległych pracowników z treścią niniejszego zarządzenia i zapewnienia jego realizacji.

§ 4. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego do:

 1. zapoznania podległych pracowników ze Standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, zawartych w Komunikacje Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz.Urz. MF z 2009 r., Nr 15, poz.84);
 2. zapoznania podległych pracowników ze szczegółowymi wytycznymi dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem, zawartymi w Komunikacie Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. MF z 2012 r., poz.56);
 3. zapoznania podległych pracowników ze szczegółowymi wytycznymi dla sektora finansów publicznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych, zawartymi w Komunikacie Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. (Dz. Urz. MF z 2011 r., nr 2, poz.11);
 4. zapewnienia realizacji niniejszego zarządzenia;
 5. zorganizowania adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej, uwzględniającego specyfikę i charakter jednostki;
 6. składania Staroście Gryfińskiemu do 15 lutego każdego roku, za pośrednictwem Koordynatora kontroli zarządczej, o którym mowa w § 5, informacji o sposobie zorganizowania i funkcjonowania kontroli zarządczej za poprzedni rok w kierowanej jednostce, według wzoru zawartego w załączniku nr 5 do Zasad kontroli zarządczej.

§ 5.

 1. Koordynację kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Gryfinie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego prowadzi Sekretarz Powiatu Gryfińskiego, zwany Koordynatorem kontroli zarządczej.
 2. Sekretarz Powiatu, jako Koordynator kontroli zarządczej, organizuje system kontroli zarządczej i sprawuje z upoważnienia Starosty ogólny nadzór nad skutecznością działania tego systemu i prawidłowością wykorzystania sygnałów pochodzących z poszczególnych jego elementów.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu Gryfińskiego.

§ 7. Uchyla się Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 56/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Gryfinie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego oraz zasad jej koordynacji.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
mgr inż. Wojciech Konarski


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2016-12-13 10:38:52
data ostatniej aktualizacji: 2016-12-13 10:38:52

Strona odwiedzona 267 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Szturo
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.