Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 26/2005
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2005-04-07

w sprawie opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński na rok szkolny 2005/ 2006

Na podstawie art. 31 pkt 6a w związku z art. 5c pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Ustala się wytyczne do opracowywania projektów organizacyjnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński na rok szkolny 2005/ 2006 stanowiących podstawę do wydatkowania środków finansowych oraz zatrudniania nauczycieli i pracowników stosownie do przyznanych środków finansowych uchwałą budżetową na 2005 i 2006 rok.

§ 2
 1. Zobowiązuje się dyrektorów szkół oraz placówek oświatowych do opracowania projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2005/ 2006 w terminie do dnia 29 kwietnia 2005 r.
 2. Arkusz organizacyjny szkoły lub placówki opracowany przez dyrektora w 3 egzemplarzach (w formie wydruku z programu firmy ProgMan) oraz w wersji elektronicznej wraz z kompletem załączników wymienionych w Procedurze opiniowania arkuszy - opracowanej przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie, dyrektor przedkłada w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w następujących terminach:
  1. do 15 kwietnia 2005 r. - poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
  2. do 18 kwietnia 2005 r. - szkoły specjalne,
  3. do 22 kwietnia 2005 r. - szkoły ponadgimnazjalne.
 3. Dyrektor szkoły przedkładając arkusz organizacyjny w formie elektronicznej zobowiązany jest do naniesienia wszystkich danych uwzględnionych w programie Arkusz Organizacyjny.
 4. Szkoły prowadzące kształcenie praktyczne oraz internaty przedstawiają dodatkowo do zatwierdzenia arkusz zatrudnienia nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz arkusz zatrudnienia nauczycieli wychowawców.
 5. Do dnia 29 kwietnia 2005 roku Wydział Edukacji przeprowadzi w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły lub placówki analizę przedłożonej dokumentacji.
 6. W terminie do 13 maja 2005 r. Wydział Edukacji przekaże 3 egzemplarze arkusza organizacyjnego szkół i placówek wraz z kompletem załączników wizytatorowi Kuratorium Oświaty.
§ 3
 1. Podstawę tygodniowego wymiaru godzin stanowią ramowe plany nauczania właściwe dla danego typu szkoły zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.).
 2. Podział na grupy oraz liczbę wychowanków w grupach wychowawczych w internatach określa się na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r., w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.).
 3. Liczba uczniów w oddziałach klasy pierwszej powinna wynosić odpowiednio:
  1. we wszystkich typach szkół ponadgimnazjalnych od 28-32 uczniów, w szczególnych przypadkach gdy liczba uczniów jest mniejsza niż 24, decyzję o utworzeniu oddziału podejmuje Zarząd Powiatu;
  2. w szkołach specjalnych od 13-16 uczniów,
  3. w szkołach dla dorosłych od 28-32 słuchaczy.
 4. Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala plan nauczania dla danego etapu edukacyjnego z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego.
§ 4
 1. Podziału na grupy można dokonywać w ramach posiadanych środków finansowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.).
 2. Liczba uczniów w grupie na zajęciach fakultatywnych nie może być mniejsza niż 15 osób.
 3. Liczebność grup na zajęciach z przedmiotów zawodowych dostosowuje się do programów nauczania, przepisów bhp i warunków lokalowych.
§ 5
 1. Nauczyciel powinien być zatrudniony w wymiarze jednego etatu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciela można zatrudnić w niepełnym wymiarze godzin (dotyczy głównie nauczycieli przedmiotów zawodowych o rzadko spotykanej specjalności), albo przyznać godziny ponadwymiarowe w wymiarze nieprzekraczającym 1 obowiązkowego wymiaru godzin.
 2. Opracowując arkusz organizacyjny dyrektor szkoły/ placówki zobowiązany jest do przestrzegania uchwał Rady Powiatu w Gryfinie z 2004 roku, podjętych na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.).
 3. W arkuszu organizacyjnym szkoły/ placówki umieszcza się tylko nauczycieli pełnozatrudnionych. Pozostałe godziny umieszcza się na wakacie. Rozdział godzin nieprzydzielonych nauczycielom pełnozatrudnionym może nastąpić dopiero po uzyskaniu potwierdzenia Powiatowego Urzędu Pracy o braku możliwości zatrudnienia nauczyciela w danej specjalności.
 4. Liczba godzin ponadwymiarowych dla dyrektorów oraz osób pełniących funkcje kierownicze w tygodniu rozliczeniowym nie może być większa od 3 godzin.
 5. Liczba godzin ponadwymiarowych dla nauczyciela w tygodniu rozliczeniowym nie może być większa od 6 godzin.
§ 6
 1. Stanowiska kierownicze tworzy się zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.):
  1. powierzenie stanowiska wicedyrektora lub innych stanowisk kierowniczych dokonuje dyrektor szkoły zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wg zasady:
   1. 13-25 oddziałów - 1 wicedyrektor,
   2. 26-38 oddziałów - 2 wicedyrektorów.
 2. Inne stanowiska pedagogiczne w szkole:
  1. w każdym zespole szkół zatrudnia się pedagoga szkolnego - w szkole liczącej powyżej 700 uczniów można w ramach przyznanego budżetu zatrudnić pedagoga szkolnego w wymiarze 0,25 etatu na każdych następnych 350 uczniów, jednak nie więcej niż 2 etaty łącznie;
  2. w zespole szkół ponadgimnazjalnych liczącym powyżej 350 uczniów przysługuje 1 etat nauczyciela-bibliotekarza, przy czym norma ta wzrasta o 0,25 etatu na każdych następnych 250 uczniów;
  3. w szkołach specjalnych liczących:
   1. do 80 uczniów przysługuje 0,5 etatu nauczyciela bibliotekarza,
   2. od 81-150 uczniów przysługuje 1 etat.
 3. Organ prowadzący szkołę może wyrazić zgodę na zwiększenie norm zatrudnienia nauczycieli w zależności od potrzeb wynikających z organizacji pracy w ramach przyznanych szkole środków finansowych:
  1. 0,25 etatu nauczyciela bibliotekarza w zespołach szkół, w skład których wchodzą szkoły dla dorosłych;
  2. 0,5 etatu w szkołach, w których występuje centrum multimedialne.
 4. Zatrudnienie pracowników pedagogicznych poradni:
  1. nie przewiduje się wzrostu zatrudnienia w roku szkolnym 2005/ 2006.
§ 7
 1. Zatrudnienie pracowników niebędących nauczycielami.
  1. nie przewiduje się wzrostu zatrudnienia,
  2. do arkusza organizacyjnego szkoły/ placówki dyrektor dołącza wykaz zatrudnionych pracowników administracji i obsługi.
 2. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 708 z późn. zm.) zatrudnienie pracowników administracji i obsługi przewidziane jest wyłącznie na następujących stanowiskach:
  • kierownik gospodarczy, sekretarz szkoły, starszy specjalista, specjalista, samodzielny referent, starszy magazynier, starszy referent, starszy recepcjonista, intendent, magazynier, referent, laborant, konserwator, rzemieślnik (m.in. kucharz), starszy woźny, szatniarz, robotnik do prac ciężkich, starszy dozorca, dozorca/portier, woźny, pomoc kuchenna, sprzątaczka, pomoc nauczyciela, starszy rzemieślnik.
§ 8
 1. Arkusz organizacyjny jednostki zatwierdza się w terminie do 31 maja każdego roku poprzedzającego nowy rok szkolny.
 2. Po zatwierdzeniu wyników klasyfikacji rocznej oraz dokonaniu naboru dyrektor jednostki organizacyjnej informuje w formie pisemnej w terminie do 11 lipca 2005 r. o aktualnych stanach klas i grup wychowawczych.
 3. Ostateczne zmiany w arkuszu organizacyjnym zatwierdza się do 31 sierpnia 2005 r.
 4. Aneks do arkusza organizacyjnego szkoły/ placówki dyrektor przedkłada do dnia 10 września 2005 r.
§ 9

Wszystkie zmiany powstałe w jednostce po zatwierdzeniu arkusza organizacji pracy należy na bieżąco zgłaszać w formie pisemnej i elektronicznej do Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 10

Zatrudnienie nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin może nastąpić w pierwszym tygodniu rozpoczęcia zajęć szkolnych.

§ 11

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i placówek oświatowych oraz Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Gryfiński
mgr Ewa De La Torre

data opublikowania: 2005-06-23 11:21:49
data ostatniej aktualizacji: 2005-06-23 11:21:49

Strona odwiedzona 1645 razy
Inf. przygotowana przez: Izabela Jaworska-Florek
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.