Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 35/2005
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2005-05-31

w sprawie określenia procedury składania, przyjmowania i analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia Staroście

Na podstawie art. 25c ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055) w związku z art. 19 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593; Dz.U. z 2002, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2005r. Nr 10, poz. 71), zarządzam co następuje:

§ 1
 1. Oświadczenie majątkowe jest oświadczeniem wiedzy osoby składającej o jej majątku.
 2. Składający oświadczenie powinien uczynić to starannie, kompletnie i wyczerpująco.
 3. Osoba podaje w nim, zgodnie z prawdą, jaki posiada majątek, czyniąc to poprzez zupełne wypełnienie odpowiednich rubryk formularza. Oznacza to, iż każda z rubryk powinna być wypełniona w sposób całkowity, obejmując absolutnie wszystko, czego wymaga się w danym punkcie wzoru oświadczenia.
§ 2
 1. Oświadczenia majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach staroście:
  1. wicestarosta,
  2. członek zarządu powiatu,
  3. sekretarz powiatu,
  4. kierownik jednostki organizacyjnej powiatu,
  5. osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną,
  6. osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty, zwani dalej "zobowiązanymi".
 2. Wzór formularza oświadczenia majątkowego zobowiązanych do jego złożenia staroście określa rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003r. (DzU Nr 34, poz. 282) - wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.
 3. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
 4. Oświadczenie zwiera informacje o:
  1. zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządowych, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlega zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych,
  2. dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu,
  3. mieniu ruchomym o wartości powyżej 10.000 złotych,
  4. zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągniętych kredytach, pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.
 5. Składający oświadczenie majątkowe określa w nim przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
 6. Obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego wraz z PIT-em ma charakter bezwzględny.
§ 3

Inni, aniżeli wymienieni w § 2 ust. 1 pracownicy samorządowi mogą być również zobowiązani do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym na wniosek starosty według wzoru określonego w załączniku Nr 2.

§ 4
 1. Osoby, o których mowa w § 2 ust. 1 składają - w zależności od osoby zobowiązanej - pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia wyboru lub powołania na stanowisko albo od dnia zatrudnienia oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji lub w dniu odwołania ze stanowiska czy też rozwiązania umowy o pracę.
  1. w oświadczeniach tych powinien być zobrazowany stan majątkowy osoby w dniu złożenia ślubowania, powołania czy też zatrudnienia oraz w dniu odwołania lub też rozwiązania umowy o pracę.
  2. do tych oświadczeń składanych w trakcie roku nie dołącza się kserokopii PIT-u.
 2. Do pierwszego oświadczenia należy dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli zobowiązani prowadzili ją przed dniem wyboru, powołania lub zatrudnienia.
 3. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez zobowiązanych co roku do dnia 30 kwietnia (tzn. oświadczenia roczne), według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę.
§ 5
 1. Osoby zobowiązane wskazane w § 2 ust. 1 mają obowiązek złożyć oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez ich małżonków, jeżeli działalność ta wykonywana jest na terenie powiatu, w którym osoba zobowiązana do złożenia oświadczenia pełni funkcję lub jest zatrudniona. Wzór oświadczenia określa załącznik Nr 3 zarządzenia.
 2. Obowiązani są oni również do złożenia oświadczenia o umowach cywilnoprawnych zawartych przez ich małżonków, jeżeli umowy te zawarte zostały z organami powiatu, jednostkami organizacyjnymi powiatu lub powiatowymi osobami prawnymi i nie dotyczą stosunków prawnych wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług lub ze stosunków powstałych na warunkach powszechnie obowiązujących. Wzór oświadczenia określa załącznik Nr 4 zarządzenia.
 3. Osoby zobowiązane, o których mowa w § 2 ust. 1, których małżonkowie w okresie pełnienia funkcji lub zatrudnienia tej osoby zostali zatrudnieni na terenie danego powiatu w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego albo rozpoczęli świadczyć pracę lub wykonywać czynności zarobkowe na innej podstawie w spółkach handlowych, w których co najmniej 50% udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego, są obowiązani do pisemnego poinformowania o tym fakcie starostę. Obowiązek złożenia informacji dotyczy także przypadku zmiany stanowiska przez małżonka w podmiotach, o których mowa w zdaniu pierwszym tego ustępu. Wzór oświadczenia określa załącznik Nr 5 zarządzenia.
§ 6

Oświadczenia, o których mowa w § 5 ust. 1 składane są w ciągu 30 dni od dnia wyboru, powołania lub zatrudnienia, a w przypadku podjęcia działalności gospodarczej albo zawarcia umowy, o której mowa w § 5 ust. 2, w trakcie pełnienia funkcji lub w czasie zatrudnienia - w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny złożenia oświadczenia. Informacja, o której mowa w § 5 ust. 3, składana jest w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny jej złożenia.

§ 7
 1. Organizacja przyjmowania i składania oświadczeń przez zobowiązanych:
  1. oświadczenia majątkowe, o których mowa w § 4 oraz oświadczenia i informacje, o których mowa w § 5 zobowiązani składają naczelnikowi Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Gryfinie, który wykonuje czynności w zakresie objętym upoważnieniem starosty. Zobligowany on jest do:
   1. prowadzenia ewidencji przyjmowanych oświadczeń i PIT-ów, według wzorów określonych w załączniku Nr 6,
   2. wydawanie zaświadczeń o złożeniu oświadczenia i kopii PIT-u,
   3. przekazywania jednego egzemplarza oświadczenia majątkowego urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe,
   4. analizuje oświadczenia majątkowe oraz oświadczenia i informacje, o których mowa w § 5,
   5. przedkłada staroście pisemną informację dotyczącą wyników przeprowadzonej analizy oświadczeń, o stwierdzonych naruszeniach i nieprawidłowościach,
  2. zobowiązani, każdy z osobna, powinni złożyć wymagane dokumenty w odpowiednio opisanej i zaklejonej kopercie z dopiskiem "oświadczenie majątkowe".
§ 8
 1. Osoby zobowiązane ponoszą odpowiedzialność za:
  1. niezłożenie oświadczenia majątkowego w terminie określonym w § 4, oświadczeń i informacji, o których mowa w § 5 w terminie lub złożenie ich po terminie wskazanym w § 6, powoduje utratę wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powinny być złożone oświadczenia majątkowe, oświadczenia i informacje, o których mowa w § 5, do dnia złożenia oświadczenia lub informacji,
  2. jeżeli członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu lub skarbnik nie złożą w terminie określonym w § 4 oświadczenia majątkowego, oświadczeń i informacji, o których mowa w § 5, rada powiatu odwołuje ich, w drodze uchwały, najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczeń lub informacji,
  3. jeżeli kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty nie złożą w terminie określonym w § 4 oświadczenia majątkowego, oświadczeń i informacji, o których mowa w § 5, właściwy organ odwołuje ich albo rozwiązuje z nimi umowę o pracę najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia lub informacji,
  4. odwołanie i rozwiązanie umowy o pracę w trybie określonym w pkt 2 i 3 jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 2 pkt 1 Kodeksu pracy,
  5. podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym, oświadczeniu informacji, o której mowa w § 5 powoduje odpowiedzialność karną z art. 233 § 1 Kodeksu karnego.
§ 9
 1. Zasady analizy oświadczeń majątkowych:
  1. naczelnik Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich dokonując czynności analizy jest uprawniony do:
   1. porównania treści analizowanego oświadczenia majątkowego oraz załączonej kopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) z treścią uprzednio złożonych oświadczeń majątkowych oraz dołączonymi do nich kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT),
   2. badania wszystkich jego rubryk, czy podane dane są zgodne z prawdą, czy każda z rubryk została wypełniona w sposób zupełny (w tym zachowanie formuły "nie dotyczy"), czy osoba składająca dopełniła tego obowiązku zgodnie z wymogami zachowania staranności,
   3. weryfikacji danych dotyczących poszczególnych składników majątkowych, dochodów, zobowiązań lub wierzytelności pieniężnych,
   4. brać pod uwagę kryteria zawarte we "wskazówkach" do wzorów oświadczeń,
   5. sprawdza czy została wyraźnie określona przynależności poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku wspólnego małżonków,
   6. stwierdza, które oświadczenia zostały złożone po terminie oraz kto oświadczenia nie złożył oraz ustala istnienie nieprawidłowości, a w razie ich stwierdzenia opisuje je i wskazuje osoby, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia,
   7. analizuje również oświadczenia, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2 oraz informacje, o której mowa w § 5 ust. 3.
 2. W przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, starosta występuje do dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie z wnioskiem o kontrolę jej oświadczenia majątkowego.
 3. Starosta w terminie do dnia 30 października każdego roku przedstawia radzie powiatu informacje o:
  1. osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie,
  2. nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia,
  3. działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych.
§ 10
 1. Informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych oraz oświadczenia wskazane w § 5 ust. 1 i 2 oraz informacja, o której mowa w § 5 ust. 3 są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenia i osób, które one dotyczą, jak również informacje o miejscu położenia nieruchomości wskazanych w części B oświadczeń majątkowych.
 2. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Do czasu ich publikacji dostępne są w urzędzie, tak aby każda osoba zainteresowana mogła zażądać wglądu do jawnej części złożonego oświadczenia. Szczegółowe zasady udostępniania oświadczeń przed ich publikacją w BIP-ie reguluje ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
 3. Kopie złożonych PIT-ów nie są jawne, nie podlegają udostępnieniu, nie są publikowane i są objęte należytą ochroną. Przeglądane są jedynie przez Starostę i upoważnioną osobę.
 4. Oświadczenia majątkowe przechowuje się 6 lat.
§ 11
 1. Osoby zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych, oświadczeń i informacji, o których mowa w ustawie o samorządzie powiatowym składają w dniu powstania obowiązku oświadczenie, którego treść stanowi załącznik Nr 7.
 2. Oświadczenie dołącza się do akt osobowych pracownika.
§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005r.

Starosta Gryfiński
mgr Ewa De La Torre


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2005-06-22 12:18:17
data ostatniej aktualizacji: 2005-06-22 12:18:17

Strona odwiedzona 1777 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.