Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 47/2005
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2005-07-29

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/2003 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych ) w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz.535, Nr 139, poz.1324, Nr 124, poz.1152 i Nr 229, poz.2276, z 2004 r. Nr 96,poz.959,Nr 146, poz.1546, Nr 145, poz.1535 i Nr 213, poz.2155, oraz z 2005 r. Nr 10, poz.66 ) oraz Uchwały Nr 14/II/2003 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego zarządzam, co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 21/2003 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Starostwie Powiatowym w Gryfinie dokonuje się następujących zmian:

 1. w części I. Postanowienia ogólne, zmianie ulegają zapisy:
  1. w pkt 1 podpunkty otrzymują następujące brzmienie:
   • "p) RK - Referat Kontroli i Audytu",
   • "q) RI - Wydział Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych",
   • "r) WP - Wydział Promocji , Informacji i Współpracy Między -narodowej";
  2. w pkt 2 ppkt a otrzymuje brzmienie: "dysponentach - rozumie się przez to osoby określone zarządzeniem Starosty Gryfińskiego w planie finansowym na dany rok budżetowy oraz osoby przez nich upoważnione. W ciągu roku budżetowego, w wyniku zmian planu finansowego , określenie dysponenta może nastąpić na podstawie informacji pisemnej",
 2. wprowadza się załącznik Nr 3 do zarządzenia, w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 3. w części II. Ogólne zasady dokumentowania operacji gospodarczych i zapisów księgowych :
  1. dodaje się punkty w brzmieniu:
  2. "3a. Zestawienia dowodów księgowych powinny składać się co najmniej z określenia jednostki wystawiającej, nazwy zestawienia, daty lub okresu którego dotyczą objęte nim dowody, kwot do księgowania. Winny być podpisane przez osobę sporządzającą. Zestawienia winny obejmować dowody wyrażające dokonane wyłącznie w jednym okresie sprawozdawczym lub jego części oraz zapewnić sprawdzalne powiązanie ujętych w nim kwot z dowodami, na których podstawie zostały sporządzone.",
  3. "3b. Polecenie księgowania sporządza się w celu dokonania zapisu księgowego nie wyrażającego faktu dokonania operacji gospodarczej (np. wystornowanie błędnego zapisu, przeniesienie rozliczonych kosztów, otwarcie ksiąg, dekretacji dowodów źródłowych) oraz w innych wypadkach wynikających ze stosowanej techniki księgowości.",
  4. "10a. Stwierdzenia zgodności wydatku z planem finansowym oraz wskazanie klasyfikacji budżetowej dokonują dysponenci, fakt ten opatrując podpisem (zazwyczaj jest to pieczątka).",
  5. "10b. Kierownik komórki organizacyjnej przed dokonaniem czynności związanych z zaangażowaniem środków budżetowych, dla których nie jest dysponentem, zobowiązany jest uzyskać aprobatę właściwego dysponenta.",
  6. "10c.Dowody księgowe powodujące wydatkowanie środków publicznych zgodnie z procedurami ustawy o zamówieniach publicznych winny być opatrzone nazwą i kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)".
  7. w pkt 14 symbol OJ zastępuje się symbolem OF a w opisie tego symbolu, skreśla się wyrażenie "Jednostka budżetowa" oraz symbol PJ zastępuje się symbolem JB.
 4. w części III. Gospodarka drukami ścisłego zarachowania oraz obrót gotówkowy:
  1. w pkt 2 w zdaniu drugim skreśla się wyrażenie "z wyjątkiem druków z ppkt f" i po słowie "zarachowania" przecinek zastępuje się kropką,
  2. pkt 6 otrzymuje brzmienie: "Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy :
   1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
   2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.",
  3. pkt 9 otrzymuje brzmienie: "Odprowadzenie zainkasowanych wpłat gotówki na rachunek bankowy na podstawie bankowego dowodu wpłaty następuje w dniu roboczym :
   1. przekroczenia zainkasowania kwoty powyżej 1.000 zł,
   2. kończącym rok obrachunkowy.".
  4. pkt 10 otrzymuje brzmienie: "Udzielanie i rozliczanie zaliczek:
   1. zaliczki stałe mogą być udzielane pracownikom Wydziału OR na opłacenie drobnych zakupów, przesyłek pocztowych za poleceniem pobrania, zakup paliwa,
   2. rozliczenie zaliczki stałej następuje w ostatnim dniu roboczym grudnia każdego roku kalendarzowego oraz każdorazowo, w przypadku nieobecności w pracy dłuższej niż 10 dni,
   3. zaliczki jednorazowe mogą być udzielane pracownikom w miarę uzasadnionych potrzeb, na wniosek kierownika komórki organizacyjnej, a dla kierownika na wniosek Sekretarza Powiatu, po uzyskaniu akceptacji Starosty albo Wicestarosty lub Etatowego Członka Zarządu,
   4. rozliczenie zaliczki jednorazowej następuje w terminie wskazanym na wniosku nie dłuższym niż 14 dni roboczych,
   5. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek pracownika, zaakceptowany przez kierownika komórki organizacyjnej, a dla kierownika przez Sekretarza Powiatu, Starosta może wydłużyć termin rozliczenia zaliczki jednorazowej,
   6. nie rozliczenie się z zaliczki w wyznaczonym terminie powoduje jej potrącenie z najbliższych poborów, z zastrzeżeniem respektowania przepisów kodeksu pracy,
   7. o fakcie nie rozliczenia się pracownika z zaliczki w wyznaczonym terminie lub potrącenia zaliczki z najbliższych poborów, WFK informuje na piśmie Starostę, z wyjątkiem sytuacji wynikających ze zdarzeń losowych uniemożliwiających dokonanie czynności rozliczeniowych przez pracownika."
  5. skreśla się pkt 12.
 5. w części VI. - tabelarycznej:
  1. nazwa kolumny "Osoby odpowiedzialne za sprawdzenie i zatwierdzenie dowodu" otrzymuje brzmienie: "Komórki lub osoby odpowiedzialne za sprawdzenie i zatwierdzenie dowodu",
  2. w kolumnie 2, w pkt II.7, kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrażenie "ekwiwalentu za urlop",
  3. w kolumnie 8 wyrażenia: "właściwy rzeczowo dysponent"; "dysponenci"; "właściwy rzeczowo dysponent, a dla dysponenta - SE"; "OR"; "GN" i "RR" zastępuje się wyrażeniem "właściwy rzeczowo kierownik komórki organizacyjnej, a dla kierowników - SE",
  4. punkty I.1, II.10 otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  5. skreśla się pkt I.6 oraz wyrażenia określone w pkt I.12, kolumnie 8 i 10, i wprowadza się oznaczenie "x"
  6. w pkt III.14, kolumnie 5 wyrażenie " z zestawieniem opłat" zastępuje się wyrażeniem " pozostaje w aktach", a w kolumnie 6 skreśla się "- załącznik do zestawienia",
  7. w pkt III.15, wzór nr 15 otrzymuje nowe brzmienie, określone w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
  8. dodaje się pkt od III.16 do III.20 oraz IV.13, IV. 14 i pkt VI.5 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  9. w pkt IV.5, w kolumnie 2, po słowie "VAT" dodaje się wyrażenie " - własnej" i w kolumnie 6 wyrażenie "dostawca" zmienia się na brzmienie "odbiorca".
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem zapisów w § 1 pkt 3 lit. b, który obowiązuje od 1 stycznia 2004 r.

Starosta Gryfiński
mgr Ewa De La Torre


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2005-09-06 10:23:15
data ostatniej aktualizacji: 2005-09-06 10:23:15

Strona odwiedzona 1636 razy
Inf. przygotowana przez: Janina Niwa
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.