Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 17/2006
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2006-03-08

w sprawie zwrotu kosztów za zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie obsługujących monitory ekranowe

Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r Nr 148 poz.973) i w związku z § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69 poz. 332) i w oparciu o art.94 pkt 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 113, poz.717 i Nr 106, poz.668, z 1999 r. Nr 99, poz.1152, z 2000 r. Nr 19, poz.239, Nr 43, poz.489, Nr 107, poz.1127 i Nr 120, poz.1268, z 2001 r. Nr 28, poz.301, Nr 52, poz.538, Nr 99, poz.1075, Nr 128, poz.1405, Nr 154, poz.1805, Nr 11, poz.84, Nr 111, poz.1194 i Nr 123, poz.1354, z 2002 r. Nr 74, poz.676, Nr 196, poz.1660, Nr 135, poz.1146, Nr 199, poz.1673 i Nr 200, poz.1679, z 2003 r. Nr 166, poz.1608 i Nr 213, poz.2081, z 2004 r. Nr 96, poz.959,Nr 99, poz.1001, Nr 120, poz.1252 i Nr 240, poz.2407 oraz z 2005 r. Nr 10, poz.71, Nr 68, poz.610 i Nr 86, poz.732) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o pracodawcy, rozumie się przez to Starostę Gryfińskiego.

§ 2.

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Gryfinie otrzymują zwrot rzeczywistych kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok, jeżeli w wyniku badań okulistycznych prowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników (badań okresowych, kontrolnych) uprawniony lekarz stwierdził konieczność stosowania okularów korygujących wzrok przy obsłudze monitora ekranowego, w wysokości nie przekraczającej kwoty określonej w § 6 zarządzenia.

§ 3.
  Pracodawca zapewnia pracownikowi okulary korygujące wzrok jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
 1. pracownik przy wykonywaniu obowiązków służbowych korzysta w swej pracy z monitora ekranowego przez co najmniej 4 godziny dziennie (warunek uważa się za spełniony, jeżeli bezpośredni przełożony stwierdzi w wykazie pracowników obsługujących monitory ekranowe fakt wykonywania przez poszczególnego pracownika w/w czynności służbowych);
 2. w wyniku badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej stwierdzona zostanie konieczność stosowania okularów korygujących wzrok;
 3. w przypadku znacznego pogorszenia się wady wzroku, pracodawca kieruje pracownika na kontrolne badania okulistyczne, niezależnie od terminu kolejnych badań okresowych celem udokumentowania zaistniałej zmiany;
 4. stwierdzone w zaświadczeniu przez okulistę pogorszenie się wady wzroku uprawnia pracownika do złożenia wniosku o refundację w terminie niezależnym od kolejnych badań okresowych.
§ 4.
  W celu otrzymania zwrotu poniesionych kosztów w związku z zakupem okularów pracownik winien:
 1. złożyć wniosek (załącznik nr 1 do zarządzenia) do Inspektora bhp wraz z załącznikami o których mowa w § 5 niniejszego zarządzenia,
 2. Inspektor bhp potwierdza na wniosku wykonywanie przez pracownika czynności służbowych przy obsłudze monitora ekranowego w wymaganym czasie pracy, po czym przedkłada wniosek do pracodawcy w celu jego zaakceptowania,
 3. zaakceptowany przez pracodawcę wniosek wraz z załącznikami o których mowa w § 5 Inspektor bhp przedkłada do Wydziału Finansowo - Księgowego w celu realizacji.
§ 5.
  Do wniosku należy załączyć:
 1. zaświadczenie od lekarza o konieczności stosowania okularów korygujących wzrok przy obsłudze monitora ekranowego;
 2. oryginalną fakturę lub rachunek z pracowni optycznej wystawioną na Starostwo Powiatowe w Gryfinie, zawierającą: imię i nazwisko kupującego, cenę za oprawę, cenę za szkła korekcyjne oraz adnotację: "okulary do pracy przy monitorze ekranowym wg wskazań na recepcie";
§ 6.

W oparciu o rzeczywiste ceny rynkowe ustalam maksymalną kwotę refundacji do której będą zwracane koszty zakupu okularów korygujących wzrok , a o której mowa w § 1 w wysokości 200 zł (dwieście złotych).

§ 7.

Kwota refundacji okularów korygujących będzie ulegała zmianie w oparciu o rzeczywiste ceny rynkowe.

§ 8.

Pracodawca nie ponosi kosztów zakupu okularów w przypadku zniszczenia lub zagubienia przez pracowników okularów, za które otrzymał refundację.

§ 9.

W przypadku rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę (nie zależnie od trybu jej rozwiązania), okulary korygujące wzrok przechodzą na własność pracownika.

§ 10.

Starosta w szczególnych i nie objętych odrębnymi przepisami prawnymi sytuacjach oraz w oparciu o zaświadczenie lekarskie, a także w porozumieniu bądź na wniosek Inspektora BHP, może zrefundować okulary (bez względu na ich właściwości korekcyjne lub lecznicze) dla grupy pracowników narażonych na czynniki uciążliwe.

§ 11.

Traci moc Zarządzenie Nr 9/2000 Starosty Gryfińskiego z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie zapewnienia pracownikom Starostwa zatrudnionym przy monitorach ekranowych okularów korygujących wzrok.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2006 r.


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2006-03-10 08:42:33
data ostatniej aktualizacji: 2006-03-10 08:42:33

Strona odwiedzona 1718 razy
Inf. przygotowana przez: Karina Brzęczek
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.