Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 28/2006
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2006-04-10

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/2005 z dnia 30 września 2005 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229 poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252) oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1752 oraz z 2005 r. Nr 128, poz. 1069) oraz Uchwały Nr 14/II/2003 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 64/2005 z dnia 30 września 2005 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 7 ust. 1 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
   "2a) do środków trwałych zalicza się sprzęt komputerowy (zespoły komputerowe ) bez względu na wartość nabycia lub koszt wytworzenia;"
 2. w § 7 dodaje się ust. 1a - 1d w brzmieniu:
   "1a. Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3500 zł , z zastrzeżeniem ust. 1c.
   1b. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku budżetowym przekracza 3500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji, z zastrzeżeniem ust. 1c.
   1c. Sprzęt komputerowy uznaje się za ulepszony jeśli spełnione są kryteria określone w definicji ulepszenia, bez względu na wartość.
   1d. Wydatki na ulepszenie powinny być ujęte w planie finansowym w pozycjach wydatków inwestycyjnych.",
 3. w załączniku nr 3 do zarządzenia w § 2 dodaje się ust. 29 w brzmieniu:
   "29. Konta analityczne do konta 901 - "Dochody budżetu", konta 902 - "Wydatki budżetu", konta 907 - "Dochody z funduszy pomocowych" i konta 908 - "Wydatki z funduszy pomocowych" dla zamknięć rocznych (zerowanie konta ) przyjmują strukturę - 901(902) -000 00000 000000 i 907(908) - 000 00000 0000(vv), gdzie vv - dwucyfrowy kod oznaczający nazwę realizowanego projektu i nazwę funduszu środków pomocowych, z którego jest realizowany (w nazwie można użyć skrótów).".
 4. w załączniku nr 4 do zarządzenia:
  1. w § 1 ust. 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
    "2a) 994 - Środki trwałe własne przekazane w obce użytkowanie;",
  2. w § 2 ust. 2:
   • w pkt 4 lit. b kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się tiret w brzmieniu:
     "- 137-000 00000 0000xx - subkonto pomocnicze do analitycznych przeksięgowań rocznych, gdzie xx oznacza dwucyfrowy kod oznaczający numer rachunku bankowego projektu (nazwę );",
   • w pkt 5 lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się tiret w brzmieniu:
     "- 138-000 00000 000xx - subkonto pomocnicze do analitycznych przeksięgowań rocznych, gdzie xx oznacza dwucyfrowy kod oznaczający numer rachunku bankowego projektu (nazwę);",
  3. oznaczenie pierwsze punktu 7 zmienia się na punkt 6,
  4. w § 2 ust. 8 pkt 2 średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:
    "d) konto analityczne do przeksięgowań rocznych przyjmuje strukturę 810 - 00 00000 0000;",
  5. w § 3:
   • dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
     " 2a) do konta 094 - "Środki trwałe własne w obcym użytkowaniu" analityka przyjmuje strukturę 094-xq, analogicznie jak do konta 011 - "Środki trwałe;",
   • dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
     "7) struktura kont analitycznych do konta 997 - "Zaangażowanie środków funduszy pomocowych", konta 998 - "Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego" i konta 999 - "Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat" może być zwiększona o dwucyfrowy kod (ostatnie dwie cyfry) dla oznaczenia następujących dysponentów:
    1. 01 - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (GN),
    2. 02 - Kierownik Biura Obsługi Rady i Zarządu (BR),
    3. 03 - Naczelnik Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich (OR),
    4. 04 - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu (KM),
    5. 05 - Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych (ZP),
    6. 06 - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki (EK),
    7. 07 - Naczelnik Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej (PR),
    8. 08 - Koordynator Ochrony Zdrowia (RZ),
    9. 09 - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR),
    10. 10 - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (OŚ),
    11. 11 - Geodeta Powiatowy (GP),
    12. 12 - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego (ZK),
    13. 13 - Dyrektor Powiatowego Zarządy Dróg (PZD),
    14. 14 - Główny Księgowy Starostwa Powiatowego (FK).".
§ 2.
 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.
 2. Zasady określone w § 1 pkt 1 i 2 mają zastosowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2005 r.

Starosta Gryfiński
mgr Ewa De La Torre

data opublikowania: 2006-05-09 09:05:38
data ostatniej aktualizacji: 2006-05-09 09:05:38

Strona odwiedzona 1357 razy
Inf. przygotowana przez: Janina Niwa
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.