Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 67/2006
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2006-07-20

w sprawie projektów zarządzeń Starosty Gryfińskiego

Na podstawie art.34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806 i Nr 153, poz.1271 oraz z 2003 r. Nr 162, poz.1568 ) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Redakcja projektów zarządzeń powinna być jasna, zwięzła, poprawna pod względem językowym, powszechnie zrozumiała i zgodna z zasadami techniki legislacyjnej.

§ 2.

Opracowanie projektów Zarządzeń Starosty Gryfińskiego należy do właściwości tej komórki organizacyjnej Starostwa bądź jednostki organizacyjnej, w której zakresie działania znajduje się problematyka regulowana zarządzeniem.

§ 3.
 1. Zarządzenie składa się z:
  1. tytułu - zawierającego: oznaczenie rodzaju aktu, numer, oznaczenie organu wydającego akt, datę podjęcia aktu (dzień, miesiąc- słownie, rok) oraz zwięzłe określenie przedmiotu aktu;
  2. treści (powołanie podstawy prawnej);
  3. podpisu Starosty Gryfińskiego.
 2. Ustala się wzór tytułu zarządzenia:
  "Zarządzenie Nr     /
  Starosty Gryfińskiego
  z dnia     r.
  w sprawie………………………………………………………………………."
 3. Do projektu zarządzenia Starosty Gryfińskiego dołącza się załącznik Nr 1, który zawiera:
  1. uzasadnienie;
  2. imię i nazwisko, stanowisko służbowe wnioskodawcy, komórka organizacyjna Starostwa lub powiatowa jednostka organizacyjna;
  3. pieczęć wnioskującej komórki organizacyjnej Starostwa lub powiatowej jednostki organizacyjnej;
  4. miejsce i datę sporządzenia projektu aktu;
  5. imię i nazwisko, stanowisko służbowe, podpis projektodawcy;
  6. w miarę potrzeby opinie i uzgodnienia;
  7. wykaz adresatów aktu.
 4. W akcie o zasadniczym znaczeniu można po tytule zamieścić wstęp zawierający cele i motywy wydania aktu.
§ 4.
 1. Wnioskodawca parafuje każdą stronę projektu aktu.
 2. W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest autorem projektu, pod uzasadnieniem wymienia się imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe pracownika, który projekt opracował. W miejscu zamieszczenia ww. danych projektodawca składa swój podpis.
§ 5.
 1. Projekt aktu powinien być zaopiniowany przez inne komórki organizacyjne Urzędu, jeżeli zawiera w stosunku do nich określone zadania, nakłada obowiązki bądź przewiduje zmiany, których realizacja wymaga merytorycznej opinii.
 2. Każdy projekt aktu przed przekazaniem go do akceptacji i parafowania przez radcę prawnego winien być przekazany do Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich celem wstępnego sprawdzenia pod względem formalnym, redakcyjnym i poprawności językowej. W przypadku stwierdzenia uchybień Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich zwraca dokumenty projektodawcy, który dokonuje usunięcia wad.
 3. Następnie projekt zarządzenia przekazywany jest przez wnioskodawcę do akceptacji i parafowania przez radcę prawnego. Radca prawny parafuje każdą stronę projektu aktu. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych, radca prawny zwraca dokumenty projektodawcy w celu usunięcia wad. Poprawione projekty podlegają ponownemu zaopiniowaniu.
 4. Radca prawny akceptuje projekt po uzyskaniu przez wnioskodawcę opinii, o których mowa w ust.1
§ 6.
 1. Wnioskodawca i jednostki opiniujące powinni dążyć do uzgodnienia rozbieżności drogą bezpośrednich konsultacji; w przypadku nieuzgodnienia stanowisk sporządza się protokół rozbieżności, który dołącza się do projektu aktu.
 2. Jednostka, do której zwrócono się o udzielenie opinii, nie może uchylić się od jej udzielenia oraz nie może uzależnić wydania opinii od uprzedniego wprowadzenia zmian do projektu.
§ 7.

Projekty zarządzeń w liczbie dwóch egzemplarzy (w tym jeden dla wnioskodawcy), z zastrzeżeniem § 9 (trzy egzemplarze) przedkładają Staroście Gryfińskiemu do podpisu wnioskodawcy.

§ 8.
 1. Po podpisaniu zarządzenia przez Starostę Gryfińskiego wnioskodawca powinien niezwłocznie:
  1. celem uzyskania numeru aktu przedłożyć do Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich prowadzącego rejestr zarządzeń Starosty Gryfińskiego wszystkie podpisane egzemplarze aktu;
  2. pozostawić w Wydziale Organizacji i Spraw Obywatelskich jeden oryginał aktu celem ujęcia w zbiorze i wpisania do rejestru, którego wzór określa załącznik Nr 2;
  3. przygotować kopie aktu potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika wydziału wnioskującego i przekazać akt adresatom (wykonawcom, jednostkom zainteresowanym) zgodnie z wykazem adresatów.
 2. Po wykonaniu czynności określonych w § 8 ust. 1 wnioskodawca przekazuje do Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej kopię aktu potwierdzoną za zgodność z oryginałem oraz nośnik elektroniczny (dyskietka 1,44" bądź płyta CD) z treścią zarządzenia (bez załącznika Nr 1) w celu opublikowania aktu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 3. Wnioskodawca zobligowany jest podjąć wszelkie działania zapewniające pełną realizację aktu.
§ 9.

W przypadku zarządzeń podlegających publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego wnioskodawca oprócz zaleceń określonych w § 8 powinien dodatkowo niezwłocznie przekazać do Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich jeden oryginał (oprócz oryginału wskazanego w § 8 ust.1 pkt 2 ) oraz trzy kopie aktu potwierdzone za zgodność z oryginałem. Ww. egzemplarze zostaną przekazane do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego przez wyznaczonego pracownika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich.

§ 10.

Traci moc Zarządzenie Nr 34/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie projektów zarządzeń Starosty Gryfińskiego.

§ 11.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2006 r.

Starosta Gryfiński
Ewa De La Torre


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2006-07-24 09:16:12
data ostatniej aktualizacji: 2006-07-24 09:16:12

Strona odwiedzona 1333 razy
Inf. przygotowana przez: Izabela Jaworska-Florek
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.