Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 69/2006
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2006-07-20

w sprawie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych, dni i godzin wolnych za godziny nadliczbowe, urlopów bezpłatnych i okolicznościowego zwolnienia od pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie art.34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806 i Nr 153, poz.1271 oraz z 2003 r. Nr 162, poz.1568 ) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Pracownikom Starostwa urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów.

 1. Plan urlopów sporządza się na dwa okresy roku kalendarzowego:
  1. od 1 stycznia do 30 czerwca
   oraz
  2. od 1 lipca do 31 grudnia.
 2. Wnioski do planu urlopów przygotowują i składają w Wydziale Organizacji i Spraw Obywatelskich kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy, w terminach:
  1. do 28 grudnia roku poprzedzającego na okres od 1 stycznia do 30 czerwca danego roku;
  2. do 25 maja na okres od 1 lipca do 31 grudnia.
 3. Na podstawie złożonych wniosków Starosta ustala plan urlopów.
 4. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego zgodnie z art.1672 Kodeksu Pracy.
§ 2.
 1. Pracownik udający się na:
  1. urlop wypoczynkowy;
  2. dni lub godziny wolne;
  3. urlop bezpłatny;
  4. okolicznościowe zwolnienie od pracy;
  zobowiązany jest złożyć wniosek urlopowy wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
 2. Zgodnie z wnioskiem pracownik powinien uzyskać:
  1. akceptację kierownika swojej komórki organizacyjnej;
  2. akceptację nadzorującego pracę podległej komórki organizacyjnej Starostwa zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa;
  3. zgodę Starosty.
 3. W przypadku nieobecności Starosty zgodę na udzielenie urlopu wyraża Wicestarosta albo Etatowy Członek Zarządu.
§ 3.

W przypadku udzielenia urlopu:

 1. bezpłatnego;
 2. macierzyńskiego;
 3. wypoczynkowego w takim wymiarze, że część wypoczynku będzie trwała co najmniej 14 dni pracownikowi wystawia się kartę urlopową.
§ 4.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu stosuj się przepisy Kodeksu Pracy.

§ 5.

Traci moc Zarządzenie Nr 1a/2003 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 stycznia 2003 r. w sprawie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych, dni i godzin wolnych za godziny nadliczbowe, urlopów bezpłatnych i okolicznościowego zwolnienia od pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r.

Starosta Gryfiński
Ewa De La Torre


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2006-07-24 09:18:12
data ostatniej aktualizacji: 2006-07-24 09:18:12

Strona odwiedzona 1399 razy
Inf. przygotowana przez: Izabela Jaworska-Florek
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.