Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 73/2006
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2006-07-20

w sprawie udzielania upoważnień do załatwiania spraw w ustalonym zakresie w imieniu Starosty

Na podstawie art.34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806 i Nr 153, poz.1271 oraz z 2003 r. Nr 162, poz.1568 ) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Starosta może upoważnić Wicestarostę, innych członków Zarządu Powiatu, pracowników Starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych do wydawania w jego imieniu decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości Powiatu.

§ 2.

Zakres upoważnień udzielanych przez Starostę obejmuje:

 1. wydawanie decyzji administracyjnych;
 2. wydawanie postanowień;
 3. wydawanie zaświadczeń;
 4. załatwianie bieżących spraw.
§ 3.

Upoważnienia, o których mowa w § 1 zawierają w szczególności:

 1. imię i nazwisko osoby upoważnionej;
 2. stanowisko służbowe;
 3. podstawę prawną udzielenia upoważnienia;
 4. zakres upoważnienia;
 5. wyszczególnienie ustaw i aktów wykonawczych dotyczących zakresu upoważnienia;
 6. wzór stempla popisowego.
§ 4.

Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich prowadzi rejestr upoważnień Starosty Gryfińskiego, którego wzór stanowi załącznik Nr 1.

§ 5.

Projekty upoważnień wraz z uzasadnieniem przygotowują Naczelnicy / Kierownicy Wydziałów / Biur i przedkładają je w celu ich sprawdzenia pod względem formalno-prawnym do Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich, który:

 1. nadaje numer upoważnienia;
 2. przedkłada sprawdzony uprzednio projekt upoważnienia do zaopiniowania radcy prawnemu;
 3. zaopiniowane przez radcę prawnego upoważnienie przedkłada w trzech egzemplarzach do podpisu Staroście Gryfińskiemu;
 4. po podpisaniu upoważnienia przez Starostę Gryfińskiego jeden egzemplarz zostaje przekazany za pokwitowaniem upoważnionemu pracownikowi, drugi dołączony do akt osobowych pracownika, trzeci pozostaje w ewidencji Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich.
§ 6.

Każdorazowo zmiana upoważnienia następuje w wyniku zmian przepisów prawnych dotyczących zadań Starosty.

§ 7.

Utrata mocy upoważnienia następuje w wyniku:

 1. rozwiązania stosunku pracy;
 2. przeniesienia upoważnionego pracownika na inne stanowisko służbowe;
 3. pisemnego odwołania upoważnienia przez Starostę;
 4. uchylenia lub wygaśnięcia podstawy prawnej jego wydania;
 5. zmian zachodzących w związku z § 6.
§ 8.

Traci moc Zarządzenie Nr 49/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie udzielania upoważnień do załatwiania spraw w ustalonym zakresie w imieniu Starosty.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r.

Starosta Gryfiński
Ewa De La Torre


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2006-07-24 09:21:00
data ostatniej aktualizacji: 2006-07-24 09:21:00

Strona odwiedzona 1693 razy
Inf. przygotowana przez: Izabela Jaworska-Florek
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.