Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 86/2006
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2006-09-11

w sprawie trybu przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz art.35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568) w związku z art. 223 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego zarządzam, co następuje:

§ 1
 1. Wprowadzam zasady przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Starostwie Powiatowym w Gryfinie.
 2. Tryb postępowania w sprawach załatwiania skarg, wniosków i petycji reguluje:
  1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dział VIII);
  2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków;
  3. regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Gryfinie;
  4. niniejsze zarządzenie.
 3. W kontaktach z wnoszącymi skargi i wnioski, pracowników Starostwa Powiatowego obowiązują następujące zasady:
  1. życzliwego podejścia i równego traktowania stron;
  2. dążenie do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego przy załatwianiu skarg i wniosków mając na uwadze interes społeczny i słuszny interes stron;
  3. wyczerpującego i dokładnego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych mających wpływ na sposób załatwienia skargi i wniosku;
  4. wnikliwego i szybkiego działania, a w sprawach nie wymagających zbierania dowodów, wyjaśnień lub informacji, niezwłocznego załatwienia skargi lub wniosku;
  5. prowadzenia postępowania w taki sposób, aby pogłębiać zaufanie do organów administracji publicznej.
 4. Przyjmowanie, rejestrowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków koordynuje Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich, który prowadzi Centralny Rejestr Skarg i Wniosków, zwany dalej " CRS ".
 5. Przy załatwianiu skarg i wniosków stosujemy oznaczenia:
  1. skarga - S;
  2. wniosek - W;
  3. skarga lub wniosek wniesiony ustnie do protokołu - P (S), P (W).
 6. Naczelnicy/kierownicy komórek organizacyjnych odpowiadają za prawidłową organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, a w szczególności za:
  1. sprawne, terminowe i zgodne z przepisami załatwianie spraw;
  2. kulturalna obsługę interesantów;
  3. prawidłową ewidencję skarg i wniosków;
  4. rejestrację wszystkich skarg i wniosków w CRS;
  5. bieżący nadzór nad rozpatrywaniem skarg i wniosków.
 7. W przypadku stwierdzenia przekroczenia terminu załatwiania skargi lub wniosku - na podstawie braku kopii udzielonej odpowiedzi - Naczelnik Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich informuje o tym fakcie Sekretarza Powiatu.
§ 2
 1. Informację o terminach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków podaje się na:
  1. tablicach ogłoszeń w Starostwie;
  2. stronach Biuletynu Informacji Publicznej;
  3. stronie internetowej.
 2. Skargi i wnioski wpływające do Starostwa Powiatowego powinny być rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi terminami, ustalonym trybem i przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.
 3. W razie przyjęcia skargi lub wniosku wniesionego ustnie należy sporządzić protokół przyjęcia, który podpisują wnoszący i przyjmujący skargę lub wniosek.
 4. Protokół zawiera datę przyjęcia, imię i nazwisko, adres, nazwę wnoszącego zwięzły opis treści sprawy.
 5. Wzór protokołu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 6. Skargi i wnioski przekazywane są:
  1. właściwym wydziałom/biurom/referatom - jeżeli dotyczą merytorycznego zakresu działania tych wydziałów/biur/referatów;
  2. Wydziałowi Organizacji i Spraw Obywatelskich w pozostałych przypadkach, a Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich ze względu na treść skarg i wniosków ustala właściwych adresatów.
 7. Wszystkie skargi i wnioski wpływające do Starostwa Powiatowego podlegają - przed podjęciem ich załatwienia - ewidencji w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
§ 3
 1. Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich - po zarejestrowaniu skargi lub wniosku w CRS - przekazuje niezwłocznie sprawę do załatwienia właściwemu merytorycznie wydziałowi/biurze/referatowi, jeżeli Starosta nie postanowi inaczej.
 2. W przypadku, gdy skarga lub wniosek dotyczą zakresu działania różnych wydziałów/biur/referatów - Starosta wyznacza wydział/biuro/referat prowadzący załatwienie sprawy, który po uzyskaniu wyjaśnień lub stanowisk pozostałych zainteresowanych wydziałów/biur/referatów sporządza odpowiedź.
 3. W przypadku, gdy do rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku właściwy jest inny organ - Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich lub wydział/biuro/referat, który otrzymał taka sprawę - przekazuje ją właściwemu organowi.
 4. Jeżeli skarga lub wniosek należy do właściwości organów Powiatu Gryfińskiego, wydział/biuro/referat, który otrzymał sprawę wszczyna niezwłocznie postępowanie wyjaśniające w ramach swoich kompetencji.
 5. Załatwienie oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące:
  1. działalności Urzędu należy do Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich;
  2. zakresu działania poszczególnych wydziałów/biur/referatów należy do pracowników kierujących komórkami organizacyjnymi urzędu;
  3. działalności jednostek organizacyjnych powiatu i kierowników tych jednostek nadzorowanych przez Starostę, Wicestarostę i Etatowego Członka Zarządu, o których mowa w § 16 ust. 3 pkt 3 lit. a i b; § 17 ust. 4 pkt 2 lit. a, b, c, d, e, f oraz § 18 ust. 4 pkt 2 lit. a Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie należy do Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich;
  4. działalności jednostek organizacyjnych powiatu i kierowników tych jednostek nadzorowanych przez Etatowego Członka Zarządu, o których mowa w § 18 ust. 4 pkt 2 lit. b, c, d, e, f, g, h, i, j Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie należy do Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki;
  5. działalności jednostek i kierowników tych jednostek nadzorowanych przez Starostę, o których mowa w § 16 ust. 3 pkt 3 lit. c, d, e, f Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie należy do Referatu Zdrowia;
  6. spraw przekazywanych Staroście przez posłów i senatorów oraz radnych należy do właściwych wydziałów/biur/referatów/ jednostek organizacyjnych Powiatu w ramach swojej właściwości;
  7. naczelników/kierowników/pracowników starostwa należy do Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich.
 6. Naczelnicy/kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa są upoważnieni do żądania od pracowników, bądź osób kierujących komórkami organizacyjnymi urzędu oraz od kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, złożenia w określonym terminie wszelkich koniecznych informacji w celu załatwienia skarg i wniosków.
 7. Do ostatecznej aprobaty Starosty, Wicestarosty zastrzeżone są również odpowiedzi na skargi i wnioski przyjęte osobiście przez Starostę lub Wicestarostę.
 8. Projekty odpowiedzi, które ma ostatecznie podpisać Starosta oraz wyjaśnienia dotyczące spraw podnoszonych w skargach przekazuje się do aprobaty właściwemu Wicestaroście, Etatowemu Członkowi Zarządu, Sekretarzowi Powiatu, Skarbnikowi Powiatu.
§ 4
 1. Ewidencję skarg i wniosków w wydziałach/biurach/referatach tut. urzędu prowadzą wyznaczeni przez naczelników/kierowników komórek organizacyjnych pracownicy w formie rejestru o tytule teczki - "skargi i wnioski dotyczące wydziału…/biura…/referatu…", który stanowi załącznik Nr 2 i obejmuje następujące pozycje:
  1. liczba porządkowa;
  2. data wpływu skargi, wniosku;
  3. imię i nazwisko oraz adres zgłaszającego skargę (wniosek);
  4. przedmiot skargi lub wniosku;
  5. data zlecenia zamówienia;
  6. do kogo skierowano skargę lub wniosek;
  7. termin wyznaczony na załatwienie skargi lub wniosku;
  8. termin faktycznego załatwienia skargi lub wniosku;
  9. sposób załatwienia;
  10. kogo poinformowano o sposobie załatwienia skargi lub wniosku oraz podanie pracownika, któremu zlecono załatwienie skargi lub wniosku;
  11. uwagi;
  12. pozycja ewidencyjna skargi, wniosku w CRS;
 2. Jeżeli wydział/biuro/referat otrzymał do załatwienia skargę lub wniosek, które nie zostały uprzednio zaewidencjonowane w CRS - pracownik prowadzący rejestr w wydziale/biurze/referacie powinien niezwłocznie przedstawić skargę lub wniosek osobie prowadzącej CRS w Wydziale Organizacji i Spraw Obywatelskich celem dokonania odnośnego wpisu.
 3. Ewidencji podlegają również skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego - tzw. anonimy.
  1. skargi i wnioski nie zawierające nazwiska oraz adresu podlegać mogą rozpatrzeniu wówczas, gdy uzasadnia to ważny interes społeczny.
 4. Zgłoszenie zaewidencjonowania sprawy w CRS może odbyć się również telefonicznie.
 5. Naczelnicy/kierownicy komórek organizacyjnych odpowiadają za bieżące przekazywanie Wydziałowi Organizacji i Spraw Obywatelskich kopii udzielonych odpowiedzi, zawiadomień o sposobie załatwienia skargi lub wniosku.
 6. Biuro Obsługi Rady i Zarządu przekazuje Staroście kserokopie skarg i wniosków adresowanych do Rady Powiatu Gryfińskiego, uprzednio rejestrując ich złożenie w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków.
 7. Naczelnicy/kierownicy kierujący komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie swojej właściwości zobowiązani są do przygotowania dla Zarządu Powiatu pisemnego stanowiska w sprawie skargi lub wniosku adresowanego do Rady Powiatu na zasadach określonych zarządzeniem.
§ 5

Podania i załączniki do podań, których przedmiotem są skargi i wnioski w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego nie podlegają opłacie skarbowej; nie dotyczy to pism określonych przez strony jako skargi, lecz będących w swej istocie środkami odwoławczymi w toku postępowania.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
mgr Ewa De La Torre


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2006-09-12 09:02:50
data ostatniej aktualizacji: 2006-09-12 09:02:50

Strona odwiedzona 1705 razy
Inf. przygotowana przez: Izabela Jaworska-Florek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.