Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 110/2006
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2006-11-24

w sprawie procedury zatrudniania i adaptacji pracowników na stanowiska pracy w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Na podstawie art. 35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055), zarządzam, co następuje:

Rozdział 1
Planowanie zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

§ 1.

Proces zatrudnienia pracowników powinien być zawsze określeniem przyszłych potrzeb Starostwa wynikających z prognozy jego funkcjonowania.

§ 2.

Podstawowymi desygnatami w zakresie planowania zatrudnienia w urzędzie są:

 1. planowane zmiany w strukturze organizacyjnej urzędu i związane z tym tworzenie nowych stanowisk pracy,
 2. zmiana przepisów prawnych nakładająca na urząd nowe kompetencje i zadania,
 3. oceny pracy zatrudnionych pracowników stanowiące podstawowe źródło informacji o istniejących rezerwach w potencjale kadrowym urzędu (Starostwa),
 4. planowane fluktuacje, przejścia na emeryturę i inne.
§ 3.

Pracownik kierujący komórką organizacyjną zobowiązany jest do stałego monitorowania potrzeb kadrowych w ramach nadzorowanej komórki organizacyjnej i prognozowania mogących wystąpić w niedalekiej przyszłości wakatów.

§ 4.

Starosta zatwierdza ilość etatów w urzędzie w oparciu o informacje wynikające z § 2 i 3.

§ 5.

Sekretarz Powiatu zobligowany jest do przekazywania informacji Staroście o wakującym kierowniczym stanowisku urzędniczym w urzędzie.

§ 6.

Pracownik kierujący komórką organizacyjną zobligowany jest do przekazywania informacji Staroście o wakującym w komórce organizacyjnej stanowisku w terminie pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu tej komórki.

§ 7.

W przypadku powstania konieczności zatrudnienia nowego pracownika zastosowanie ma Kodeks Pracy, ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223 z późn. zm.) oraz dodatkowo w przypadku konieczności zatrudnienia pracownika na stanowisku urzędniczym Zarządzenie Starosty Gryfińskiego w sprawie określenia procedury postępowania przy naborze kandydatów na kierownicze stanowiska urzędnicze i na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Gryfinie.

Rozdział 2
Warunki zatrudnienia pracownika

§ 8.

Pracownik podejmujący pracę może być zatrudniony na okres próbny lub na czas określony.

§ 9.

W uzasadnionych okolicznościach (w szczególności duże doświadczenie, wysokie kwalifikacje pracownika przydatne dla urzędu/starostwa) umowa może być zawarta na czas nieokreślony.

§ 10.

Decyzję o rodzaju nawiązania stosunku pracy, warunkach pracy i płacy podejmuje Starosta.

Rozdział 3
Badania lekarskie

§ 11.

Przed dopuszczeniem do pracy, każda osoba zatrudniana jest zobowiązana poddać się badaniu lekarskiemu tj. badaniu wstępnemu w celu przedłożenia zaświadczenia lekarskiego.

§ 12.

Badania wstępne wykonuje się w siedzibie Zakładu Opieki Medycznej, z którym Starostwo ma podpisaną umowę o świadczenie usług medycznych.

§ 13.

Koszty badań pokrywa zakład pracy.

§ 14.

Badania wstępne mają na celu potwierdzenie braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

§ 15.

Badania lekarskie kandydatów do pracy przeprowadza się na podstawie kodeksu pracy i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.).

Rozdział 4
Zatrudnienie kandydata do pracy i przygotowanie umowy o pracę

§ 16.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć stosowne zaświadczenie, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne oraz wszelkie inne dokumenty pomocne w trakcie zatrudnienia.

§ 17.

Zaświadczenie, o którym mowa w § 1, zostanie dołączone do jego akt osobowych.

§ 18.

Stosowne dokumenty, w przypadku podjęcia decyzji o zatrudnieniu odpowiedniego kandydata, podpisuje Starosta.

§ 19.

Wszystkie dokumenty dotyczące kandydatów do objęcia stanowiska pracy przeznaczone są wyłącznie do wiadomości tych osób, które biorą bezpośredni udział w naborze.

§ 20.

Przed dopuszczeniem do pracy, nowo zatrudniony pracownik jest zobowiązany odbyć szkolenie wstępne tj. instruktaż ogólny i stanowiskowy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który zakończony jest egzaminem sprawdzającym zdobyte wiadomości i umożliwiającym dopuszczenie pracownika do pracy.

§ 21.

Termin, miejsce i czas szkolenia wstępnego jest uzgadniany indywidualnie pomiędzy pracownikiem służby bhp a osobą zatrudnianą.

§ 22.

Zakres i program szkolenia wstępnego zawarty jest w regulaminie pracy.

§ 23.

Pracownik kierujący komórką organizacyjną zobowiązany jest zapoznać pracownika z:

 1. 1) regulaminem organizacyjnym urzędu;
 2. 2) regulaminem wewnętrznym komórki organizacyjnej, w której jest zatrudniony;
 3. 3) szczegółowym zakresem czynności;
 4. 4) opisem stanowiska pracy;
 5. 5) instrukcją kancelaryjną;
 6. 6) oraz innymi aktami koniecznymi w celu wykonywania zadań na stanowisku pracy.
§ 24.

Fakt zapoznania się z obowiązującymi procedurami, o których mowa w § 25 pracownik poświadcza pisemnie wg oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia, które dostarcza w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy do Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich - Oddział Kadr.

Rozdział 5
Adaptacja zawodowa pracownika w urzędzie

§ 25.

Adaptacja zawodowa pracowników to zespól celowych działań tworzących warunki do uzyskania przez nich wymaganych efektów pracy oraz powstania i utrzymania integracji z urzędem. Jest to okres wdrażania się pracownika w całokształt czynności zawodowych oraz w życie społeczne środowiska pracy.

§ 26.

Adaptacja zawodowa pracowników w Starostwie odbywa się poprzez:

 1. 1) umiejętne wprowadzanie do pracy;
 2. 2) zapewnienie właściwego i wyczerpującego instruktażu stanowiskowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 3. 3) regularna obserwacja pracy nowego pracownika przez bezpośredniego przełożonego;
 4. 4) podkreślanie pozytywnych stron pracownika w wykonywaniu pracy;
 5. 5) wskazywanie sposobów unikania trudności pojawiających się w toku pracy nowego pracownika;
 6. 6) planowanie podnoszenia kwalifikacji.
§ 27.

Dla każdego nowo zatrudnionego pracownika w urzędzie ustala się opiekuna.

§ 28.

Opiekunem może być bezpośredni przełożony lub osoba upoważniona przez niego, mająca duże doświadczenie zawodowe i ciesząca się dużym autorytetem wśród pracowników urzędu.

§ 29.

Do zadań opiekuna należy:

 1. przedstawienie nowego pracownika współpracownikom;
 2. przygotowanie stanowiska pracy;
 3. objaśnienie powiązań stanowiska pracy wynikających z zakresu czynności;
 4. przedstawienie struktury organizacyjnej i personalnej urzędu;
 5. służenie wszelką pomocą podczas okresu adaptacyjnego.
§ 30.

Adaptacja rozpoczyna się z chwilą przyjęcia pracownika do pracy i kończy w momencie osiągnięcia przez niego pełnej wiedzy świadczącej o nabyciu sprawności zawodowej i społecznej.

§ 31.

Maksymalny okres adaptacji dla pracownika podejmującego w Starostwie pracę zawodową wynosi 3 miesiące.

§ 32.

Sprawy techniczno - organizacyjne związane ze stanowiskiem pracy nowego pracownika, tj. klucze, identyfikatory, pieczęcie prowadzą wyznaczeni pracownicy Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich.

Starosta Gryfiński
Ewa De La Torre


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2006-11-30 16:18:14
data ostatniej aktualizacji: 2006-11-30 16:18:14

Strona odwiedzona 1686 razy
Inf. przygotowana przez: Izabela Jaworska-Florek
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.