Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 2/2007
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2007-01-05

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 89/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie art. 104-1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 113, poz.717 i Nr 106, poz.668, z 1999 r. Nr 99, poz.1152, z 2000 r. Nr 19, poz.239, Nr 43, poz.489, Nr 107, poz.1127 i Nr 120, poz.1268,z 2001 r. Nr 28, poz.301, Nr 52, poz.538, Nr 99, poz.1075, Nr 128, poz.1405, Nr 154, poz.1805, Nr 11, poz.84, Nr 111, poz.1194 i Nr 123, poz.1354, z 2002 r. Nr 74, poz.676, Nr 196, poz.1660, Nr 135, poz.1146, Nr 199, poz.1673 i Nr 200, poz.1679, z 2003 r. Nr 166, poz.1608 i Nr 213, poz.2081, z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 99, poz.1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz.71, Nr 68, poz.610, Nr 86, poz.732 i Nr 167, poz. 732 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221,poz. 1615) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Regulaminie pracy stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 89/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Gryfinie wprowadza się następującą zmianę:

 1. § 40 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  • " 2. W zakładzie pracy obowiązuje następujący rozkład czasu pracy:
   1. w poniedziałek - od godz. 8.00 do godz. 16.00, za wyjątkiem Wydziału Komunikacji i Transportu, pracującego od godz. 10.00 do godz. 18.00;
   2. od wtorku do piątku - od godz. 7.30 do godz. 15.30.";
 2. po § 46 dodaje się § 46 a w brzmieniu:
   " § 46 a. Pora nocna wynosi 8 godzin i obejmuje czas pomiędzy godziną 22.00, a godziną 6.00 dnia następnego.";
 3. w § 61 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
   " 1) urlopu wypoczynkowego, jeżeli urlop ma trwać co najmniej 14 dni;";
 4. § 59 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
   " 2. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu bezpośredniemu przełożonemu oraz w oddziale kadr najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu, a potwierdza jego wykorzystanie w dniu przystąpienia do pracy po okresie nieobecności. Druk potwierdzenia korzystania z urlopu na żądanie stanowi załącznik nr 4 do regulaminu.";
 5. § 71 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   " § 71. 1. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:
   1. 18 tygodni przy pierwszym porodzie,
   2. 20 tygodni przy każdym następnym porodzie,
   3. 28 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.";
 6. § 96 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
   " 3. Zapoznanie się pracownika z oceną ryzyka zawodowego musi być potwierdzone na piśmie".
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania niniejszego zarządzenia i ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazania go do poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego.

Starosta Gryfiński
mgr inż. Wojciech Konarski

data opublikowania: 2007-01-08 14:11:02
data ostatniej aktualizacji: 2007-01-08 14:11:02

Strona odwiedzona 1599 razy
Inf. przygotowana przez: Anna Ferens-Jach
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.