Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 20/2007
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2007-03-26

w sprawie zorganizowania naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

Na podstawie art. 3a ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201 i Nr 170, poz. 1218) zarządzam, co następuje:

§ 1.
 1. 1. Nabór na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie przeprowadza się zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).
 2. 2. Niniejsze zarządzenie ustala szczegółowy tryb postępowania przy dokonywaniu naboru na stanowisko, o którym mowa w ust. 1.
§ 2.

Nabór odbywa się poprzez kolejną realizację niżej wymienionych etapów:

 1. ogłoszenie o naborze;
 2. przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych;
 3. ocena formalna złożonych aplikacji;
 4. ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne;
 5. ocena merytoryczna zakwalifikowanych kandydatów;
 6. ogłoszenie wyników naboru.
§ 3.
 1. Wyłonienie najlepszego kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie jest zadaniem Komisji Rekrutacyjnej.
 2. Powołuje się członków Komisji Rekrutacyjnej w składzie:
  1. Wojciech Konarski - Przewodniczący;
  2. Jerzy Miler - członek;
  3. Barbara Rawecka - członek;
  4. Izabela Świderek - członek;
  5. Jan Podleśny - członek;
  6. Bogusław Kozioł - członek;
  7. Katarzyna Stalinger - członek.
 3. Pracami Komisji Rekrutacyjnej kieruje Przewodniczący.
 4. Prace Komisji Rekrutacyjnej mogą być prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział, co najmniej 4 członków.
§ 4.
 1. Komisja Rekrutacyjna rozpoczyna pracę niezwłocznie po upływie terminu składania ofert dotyczących udziału w naborze.
 2. Termin i miejsce pierwszego posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej ustala Przewodniczący Komisji i powiadamia o tym pozostałych członków Komisji.
 3. Komisja na pierwszym posiedzeniu ustala terminarz swojej pracy oraz dokonuje oceny formalnej złożonych dokumentów aplikacyjnych i ustala listę kandydatów spełniających wymagania formalne. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.
 4. Ocena formalna złożonych dokumentów polega na sprawdzeniu czy oferty zostały złożone w terminie, czy zawierają wszystkie wymagane dokumenty, czy kandydat spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o naborze.
§ 5.

Kandydaci dopuszczeni do kolejnego etapu naboru zostają w imieniu Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia oceny merytorycznej.

§ 6.

Ocena merytoryczna zakwalifikowanych kandydatów polega na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w wyniku, której kandydat będzie mógł przedstawić swoją koncepcję funkcjonowania pomocy społecznej na terenie powiatu gryfińskiego, a także odpowiedzieć na zadawane przez członków Komisji pytania.

§ 7.
 1. Wyłonienie kandydata na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie następuje poprzez głosowanie.
 2. Każdy z członków Komisji dysponuje jednym głosem.
 3. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli jeden z kandydatów uzyska w głosowaniu bezwzględną liczbę głosów.
 4. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska w głosowaniu bezwzględnej większości głosów w pierwszej turze głosowania, Komisja przeprowadza drugą turę głosowania, do której przechodzą dwaj kandydaci z największą liczbą głosów w pierwszej turze.
 5. Jeśli druga tura głosowania nie wyłoni zwycięzcy, konkurs uznaje się za nierozstrzygnięty. Konkurs uznaje się za nierozstrzygnięty również w przypadku, gdy żaden z kandydatów nie spełni wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.
§ 8.

Z dokonanej oceny merytorycznej zakwalifikowanych kandydatów oraz jej wynikach sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji Rekrutacyjnej.

§ 9.

Starosta przedstawia wyniki przeprowadzonego naboru Zarządowi Powiatu Gryfińskiego.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


z up. Starosty Gryfińskiego
mgr Jerzy Miller
Wicestarosta Gryfiński

data opublikowania: 2007-04-20 10:19:41
data ostatniej aktualizacji: 2007-04-20 10:19:41

Strona odwiedzona 1223 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Pieczyńska
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.