Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 74/2007
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2007-10-26

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 72/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 października 2005 r. w sprawie określenia procedury postępowania przy naborze kandydatów na kierownicze stanowiska urzędnicze i na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Gryfinie zmienionego Zarządzeniem Nr 52/2006 z dnia 25 maja 2006 r., Zarządzeniem Nr 88/2006 z dnia 20 września 2006 r. oraz Zarządzeniem Nr 33/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r.

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201 i Nr 170, poz. 1218) zarządzam co następuje:

§ 1.

W Procedurze postępowania przy naborze kandydatów na kierownicze stanowiska urzędnicze i na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, stanowiącej załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 72/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 października 2005 r. w sprawie określenia procedury postępowania przy naborze kandydatów na kierownicze stanowiska urzędnicze i na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, zmienionego Zarządzeniem Nr 52/2006 z dnia 25 maja 2006 r., Zarządzeniem Nr 88/2006 z dnia 20 września 2006 r. oraz Zarządzeniem Nr 33/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Starosta Gryfiński powołuje skład Komisji Rekrutacyjnej.",
 2. w § 5 w ust. 6 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: "Każdy z członków Komisji Rekrutacyjnej zobowiązany jest, przed zakończeniem procedury naboru, do złożenia oświadczenia w zakresie określonym w zdaniu pierwszym.",
 3. w § 5 w ust. 8 wyrażenie "W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:" zastępuje się wyrażeniem w brzmieniu "W skład Komisji Rekrutacyjnej mogą zostać powołani w szczególności:",
 4. w § 5 w ust. 8 pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie: "c) Skarbnik Powiatu,",
 5. w § 5 w ust. 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) przy naborze na stanowisko urzędnicze:
  1. Starosta,
  2. Sekretarz Powiatu,
  3. inny członek kierownictwa Starostwa nadzorujący komórkę organizacyjną, do której ogłoszono nabór na stanowisko urzędnicze,
  4. naczelnik/kierownik komórki organizacyjnej wnioskujący o zatrudnienie,
  5. Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji - sekretarz komisji.",
 6. w § 7 ust. 1 pkt 5 skreśla się lit. a,
 7. w § 7 ust.1 pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie: "b) życiorys,",
 8. w § 7 ust. 1 pkt 5 lit. g otrzymuje brzmienie: "g) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,",
 9. w § 7 ust. 1 pkt 5 dodaje się literę l w brzmieniu: "l) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,",
 10. w § 7 w ust. 1 pkt 5 dodaje się literę ł w brzmieniu: "ł) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.",
 11. załącznik Nr 2 do procedury postępowania przy naborze kandydatów na kierownicze stanowiska urzędnicze i na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Gryfinie otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2.

Tracą moc Zarządzenie Nr 52/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 maja 2006 r. oraz Zarządzenie Nr 88/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 20 września 2006 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński

Wojciech Konarski


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2007-10-29 09:11:12
data ostatniej aktualizacji: 2007-10-29 09:11:12

Strona odwiedzona 1037 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Turek
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.