Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 82/2007
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2007-11-19

w sprawie zmian zarządzenia Nr 106/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 października 2006 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229 poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 208, poz. 1540) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 ) oraz Uchwały Nr 14/II/2003 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 106/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 października 2006 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, zwanym dalej zarządzeniem, wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 7 ust. 1 dodaje się pkt 1a i pkt 5 w brzmieniu:
  "1a) do pozostałych środków trwałych określonych w pkt 1, bez względu na wartość początkową zalicza się meble stanowiące wyposażenie jednostki,
  5) do przedmiotów określonych w pkt 3, zalicza się:
  1. bez względu na wartość początkową - rodzajowo wyodrębnione składniki majątkowe stanowiące wyposażenie miejsc pracy, w tym:
   • radiomagnetofony, wentylatory biurowe stojące i biurkowe, lampki biurkowe, czajniki elektryczne, kalkulatory taśmowe,
   • aparaty telefoniczne zwykłe stacjonarne i przenośne (bez faksów), podstawki/uchwyty pod telefon i na dokumenty, telefony komórkowe,
   • urządzenia biurowe: gilotyny, obcinarki, bindownice, laminatory, niszczarki,
   • zegary biurowe, godła, tablice korkowe i inne tablice wiszące,
   • kasetki na pieniądze i dokumenty, numeratory, wizytowniki, apteczki, szafki na klucze i podobne, wieszaki stojące i wiszące, dziurkacze i zszywacze profesjonalne oraz kosze na śmieci.",
  2. składniki majątkowe, których wartości początkowej nie sposób ustalić, zaś ich charakter wymaga objęcia ich kontrolą ewidencyjną.",
 2. w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  "2. Do środków trwałych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, bez względu na wartość początkową zalicza się sprzęt komputerowy (zespoły komputerowe) oraz obiekty sklasyfikowane w grupach 0-2 Klasyfikacji Środków Trwałych.".
 3. w § 7 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
  "7. Do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych prowadzi się komputerowo księgi pomocnicze przy użyciu aplikacji "MAJĄTEK TRWAŁY" oraz ewidencję ilościową przy pomocy aplikacji "EWIDENCJA WYPOSAŻENIA PL+."
 4. w § 8 ust. 2 wyrażenie "rocznych stawek amortyzacyjnych" zastępuje się wyrażeniem "okresów amortyzacyjnych",
 5. w załączniku nr 1 "Wykaz ksiąg rachunkowych" w § 3 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
  "2a) ewidencja ilościowa składników majątkowych - prowadzona w postaci komputerowych zbiorów danych przy użyciu aplikacji "EWIDENCJA WYPOSAŻENIA PL+" - wspomaga proces kontroli składników majątkowych,",
 6. w załączniku nr 3:
  1. w § 1, ust. 1 pkt 7:
   • lit. a otrzymuje brzmienie "a) 700 - "Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia",
   • dotychczasowe literowe oznaczenia kont zastępuje się oznaczeniem od "b" do "e",
  2. w § 2:
   • ust 2, pkt 6, lit. c, po przecinku dodaje się wyrażenie "kod przyjmuje wartość poczynając od zz=01 i dalej narastająco,",
   • ust. 3, pkt 13, lit. b, po przecinku dodaje się wyrażenie "kod przyjmuje wartość poczynając od yy=01 i dalej narastająco,",
  3. w § 2 ust. 7 :
   • pkt 1 otrzymuje brzmienie:
    "1) do konta 700 - "Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia" konta analityczne przyjmują strukturę 700-xrrrrrppppzzz, gdzie:
    1. x - jednocyfrowy kod przyjmujący wartość, dla x=1 - przychody, dla x= 2 - koszty,
    2. rrrrr - rozdział klasyfikacji budżetowej,
    3. pppp - paragraf klasyfikacji budżetowej,
    4. zzz - trzycyfrowy kod oznaczający kierunek sprzedaży, dla którego pierwsza cyfra z=1 oznacza usługi, z=2 - przedmiotu sprzedaż, natomiast dwie kolejne cyfry (zz) oznaczają kolejny numer danego rodzaju usługi bądź przedmiotu, poczynając od wartości 01;",
    5. oprócz kont analitycznych budowanych w strukturze jak wyżej, prowadzi się konto analityczne 700-00 dla zamknięcia rocznego - zerowanie konta,
   • dotychczasowe punktu otrzymują oznaczenie od 2 do 5,
  4. dodaje się "Rozdział 4 Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)" w brzmieniu:
   "§ 4. Ilekroć jest mowa o:
   1. paragrafie (§) lub paragrafach (§§) - rozumie się klasyfikację budżetową dochodów i wydatków, o której mowa w § 5 ust. 3 zarządzenia,
   2. paragrafach z zespołu klasyfikacji budżetowej - rozumie się dwie pierwsze cyfry paragrafów dochodów lub wydatków klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków,
   3. sprawozdaniu Rb-50 - rozumie się sprawozdanie kwartalne o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
   § 5.
   1. Do przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi, dotyczących działalności operacyjnej prowadzonej w zakresie wynikającym z ustawy o samorządzie powiatowym i statucie jednostki, zalicza się przychody ewidencjonowane :
    1. na koncie 700 - "Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia" w zakresie sprzedaży produktów stanowiących korzyści ekonomiczne osiągnięte z tytułu dochodów własnych ze źródeł wskazanych uchwałą rady powiatu, zaliczane do §§ 068, 083, 084 klasyfikacji budżetowej,
    2. na koncie 750 - "Przychody i koszty finansowe" w zakresie przychodów finansowych, osiągnięte dochody powiatu z tytułów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zaliczane do §§ z zespołu 00, 03, 04, 05, 06, 07 klasyfikacji budżetowej oraz § 097 w zakresie pozostałych dochodów budżetowych, z wyjątkiem przychodów z operacji finansowych,
    3. na koncie 760 - "Pozostałe przychody i koszty" w zakresie pozostałych przychodów operacyjnych osiągniętych ze sprzedaży materiałów, klasyfikowanych do § 087.
   2. Do kosztów działalności operacyjnej, powodujących zmniejszenie korzyści ekonomicznych zalicza się:
    1. koszty amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujęta na koncie 401 - "Amortyzacja",
    2. koszty poniesione na realizacje zadań własnych, koszty obsługi organów samorządowych i utrzymania urzędu, w tym koszty osobowe pracowników ujęte na kontach kosztów rodzajowych oraz koszty poniesione na realizację zadań administracji rządowej zleconych powiatowi objęte sprawozdaniem Rb-50 ujęte na koncie 400 -"Koszty według rodzajów" obejmujące:
     1. zużycie materiałów i energii - zaliczane do §§ 421 do 424, 426, 474 i 475 klasyfikacji budżetowej, łącznie z kwotami dotyczącymi umorzenia 100% pozostałych środków trwałych i wyposażenia,
     2. usługi obce - zaliczane do §§ 427, 430, 435 do 440 klasyfikacji budżetowej,
     3. podatki i opłaty - zaliczane do §§ 448, 450 do 453 klasyfikacji budżetowej,
     4. wynagrodzenia - zaliczane do §§ 401, 404, 409, 410, 417 i 419 klasyfikacji budżetowej,
     5. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników - zaliczane do §§ 302, 411, 412, 414, 428 i 444 klasyfikacji budżetowej,
     6. pozostałe koszty rodzajowe - zaliczane do §§ 441, 442 i 443 oraz pozostałe paragrafy kosztów (wydatków) klasyfikacji budżetowej, które dotyczą działalności jednostki (koszty własne funkcjonowania),
    3. koszty ujęte na koncie 760 - "Pozostałe przychody i koszty" lub na wyodrębnionych kosztach rodzajowych jako koszty dotyczące pośrednio działalności operacyjnej, ale nie związane z zadania własnymi, prezentowane w rachunku zysków i strat w wierszach:
     1. B.X. - "Inne świadczenia finansowane z budżetu" zaliczane do §§ 303, 304, 324 do 326 klasyfikacji budżetowej,
     2. B.XI. - "Pozostałe obciążenia" - pozostałe koszty (wydatki) nie ujęte w innych pozycjach na przykład, §§ 290, 291, 293, 294 i 300 klasyfikacji budżetowej;
   3. Wiersz A.I.1. - "(…) w tym dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)" i wiersz B.IX. - "Udzielone dotacje" rachunku zysków i strat dotyczą zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych.
   4. Różnica pomiędzy przychodami i kosztami działalności operacyjnej stanowi wynik finansowy ze sprzedaży, rozumiany w warunkach budżetu jako strata powstała z nadwyżki kosztów realizowanych zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej nad dochodami budżetowymi własnymi lub zysku powstałego w warunkach odwrotnych, z tym że wykazane w tej części rachunku zysków i strat dochody własne nie obejmują przychodów ze sprzedaży środków trwałych.
   § 6.
   1. Pozostałe przychody operacyjne ujęte na koncie 760 - "Pozostałe przychody i koszty" i koncie 761 - "Pokrycie amortyzacji", to korzyści osiągnięte z tytułów:
    1. sprzedaży środków trwałych - jako zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych jako różnicę pomiędzy przychodami (§ 087) a kosztami (§ 430) związanymi z ich sprzedażą oraz nie umorzoną wartość początkową środków innych niż umarzanych stopniowo (nie umorzona wartość początkowa środków umarzanych stopniowo obciąża fundusz jednostki),
    2. dotacji przychodowych ze środków unijnych (nie dotyczy dotacji na inwestycje),
    3. pokrycia amortyzacji w wysokości odpisów amortyzacyjnych,
    4. związanych pośrednio z działalnością operacyjną - nieodpłatnie otrzymane aktywa obrotowe, otrzymane odszkodowania, kary, spadki (§ 096), odpisane (umorzone) zobowiązania, zmniejszenia odpisów aktualizacyjnych,
   2. Pozostałe koszty operacyjne ujęte na koncie 760 - "Pozostałe przychody i koszty" to:
    1. w zakresie wynikającym z definicji tych kosztów w ustawie o rachunkowości, które powodują zmniejszenie korzyści ekonomicznych z tytułów: kar i odszkodowań z różnych tytułów (§§ 459 i 460); kosztów postępowania sądowego i innych (§ 461); wypłat z tytułu gwarancji i poręczeń (§ 802),
    2. z tytułów kosztów pośrednio związanych z realizacją zadań użyteczności publicznej, których nie można klasyfikować do kosztów rodzajowych: pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejęte zobowiązania po likwidowanych i przekształcanych jednostkach (§ 416); pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej (§ 490).
   3. Wiersz D.II. - "Dotacje" rachunku zysków i strat dotyczy tylko samobilansujących się oddziałów zakładów budżetowych otrzymujących dotacje na finansowanie działalności podstawowej ujętych na koncie 740 - "Dotacje i środki na inwestycje".
   4. Wiersz rachunku zysków i strat E.I. - "Koszty inwestycji finansowane ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych" obejmuje tylko równowartość wydatków inwestycyjnych, które ujmowane są równolegle Wn konto 740 - "Dotacje i środki na inwestycje", Ma 800 - "Fundusz jednostki".
   5. Wynik działalności operacyjnej stanowi wynik ze sprzedaży skorygowany o przychody i koszty pośrednio związane z działalnością operacyjną, to jest powiększony o pozostałe przychody operacyjne i pomniejszony o pozostałe kosztu operacyjne.
   § 7.
   1. Przychody finansowe ujęte na koncie 750 - "Przychody i koszty finansowe", z wyjątkiem przychodów z tytułu wykazanych w przychodach operacyjnych, stanowią korzyści i osiągnięcia w postaci:
    1. dywidendy i udziału w zyskach (§ 073, § 074),
    2. świadczeń dodatkowych - odsetki od należności uregulowanych po terminie (§ 091), odsetki od środków na rachunkach bankowych (§ 92), pozostałe odsetki (§ 089, § 090, § 812),
    3. innych: nadwyżki różnic kursowych (§ 151); tylko zbycie praw majątkowych (§ 074).
   2. Do kosztów finansowych, powodujących zmniejszenie korzyści z operacji finansowych zalicza się:
    1. odsetki objęte paragrafami w zespołach 45, 46, 80, 81 klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem odsetek od kredytów i pożyczek, które zostały zaewidencjonowane jako zwiększenie wartości początkowej środków trwałych na koncie 080 - "Inwestycje (środki trwałe w budowie)",
    2. nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi (§ 495) oraz dopłaty w spółkach prawa handlowego (§ 415).
   3. Wynik finansowy z działalności gospodarczej, to wynik na działalności operacyjnej powiększony o przychody finansowe i pomniejszony o koszty finansowe.
   § 8.
   1. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych dotyczy:
    1. zysków otrzymanych od towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu likwidacji szkód powstałych na skutek klęsk żywiołowych (powódź, huragan, pożar, trąba powietrzna),
    2. strat nadzwyczajnych poniesionych w związku z usuwaniem szkód klęsk żywiołowych (powódź, huragan, pożar, trąba powietrzna).
   2. Wynik finansowy z działalności gospodarczej skorygowany o straty i zyski nadzwyczajne stanowi osiągnięty zysk brutto lub poniesioną stratę brutto za rok obrotowy. Kwota wyniku finansowego brutto wykazana w rachunku zysków i strat jest zgodna z kwotą ujawnioną w bilansie w pasywach w części A. Fundusz II. Wynik finansowy.
   § 9.
    Postanowienia niniejszego rozdziału mają zastosowanie do sporządzania rachunku zysków i strat wyodrębnionej działalności związanej z realizacją dochodów z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, dla której prowadzi się księgi rachunkowe, o których mowa w § 2 pkt 6 zarządzenia.".
 7. w załączniku nr 4 w § 1, ust. 2 pkt 2 i § 3, pkt 2 konto 093 - "Środki trwałe obce w użytkowaniu" otrzymuje nowe brzmienie "093 - "Nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzaniu"
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do sporządzania sprawozdań finansowych w 2007 r.

Starosta Gryfiński
mgr inż. Wojciech Konarski

data opublikowania: 2007-11-26 13:51:56
data ostatniej aktualizacji: 2007-11-26 13:51:56

Strona odwiedzona 1615 razy
Inf. przygotowana przez: Janina Niwa
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.