Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 94/2007
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2007-12-13

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2005 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie określenia procedury składania, przyjmowania i analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia Staroście

Na podstawie art.25c ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055) w związku z art. 19 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201 i Nr 170, poz. 1218) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 35/2005 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie określenia procedury składania, przyjmowania i analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia Staroście wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 2 ust. 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: "7) skarbnik powiatu,";
 2. w § 7 ust. 1 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: "a) prowadzenie ewidencji osób zobligowanych z mocy ustawy do złożenia oświadczenia majątkowego,";
 3. w § 7 ust. 1 pkt 1 skreśla się lit. b;
 4. w § 7 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) każdy zobowiązany składa wymagane dokumenty w zaklejonej kopercie, na której pisze swoje imię i nazwisko z dopiskiem "oświadczenie majątkowe",";
 5. w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 21 i ust. 22 w brzmieniu: "21. Analiza oświadczeń majątkowych polega również na sprawdzeniu czy osoby, o których mowa w § 2 ust. 1 zarządzenia:
  1. są członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego,
  2. są zatrudnione lub wykonują inne zajęcia w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność,
  3. są członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych,
  4. są członkami zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą,
  5. posiadają w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek,
  6. prowadzą działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzają taką działalnością lub są przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności (nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego).
   22. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 21 mają zastosowanie regulacje określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584).";
 6. w § 10 ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: "2. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych oraz oświadczeniach i informacjach, o których mówi § 5 zarządzenia są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej.";
 7. załącznik Nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 8. załącznik Nr 6 do zarządzenia otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
 9. załącznik Nr 7 do zarządzenia otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński

Wojciech Konarski


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2007-12-14 13:29:16
data ostatniej aktualizacji: 2007-12-14 13:29:16

Strona odwiedzona 1128 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Turek
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.