Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 93/2007
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2007-12-13

w sprawie: inwentaryzacji pełnej

Stosownie do postanowień Uchwały Nr 21/II/03 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 marca 2003r. w sprawie: Instrukcji inwentaryzacyjnej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego oraz ustawy o rachunkowości zarządzam pełną inwentaryzację wszystkich składników majątku i ustalam następujące zasady i techniki inwentaryzacji na rok kalendarzowy 2007 r.

§ 1

Do składu komisji inwentaryzacyjnej powołuję osoby wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Do zespołów spisowych powołuje osoby wymienione w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3
 1. Na kontrolera spisowego powołuję:
  • nr pola spisowego od I do VI - Szturo Edyta - Główny Specjalista ds. kontroli.
 2. Zmiana kontrolowanych pól spisowych może nastąpić na polecenie przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej.
§ 4

W celu ustalenia stanów rzeczywistych (z natury) składników majątku inwentaryzowanych na podstawie obmiaru lub szacunku powołuję zespół w składzie:

 1. Madeja-Saków Agnieszka - Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych,
 2. Koleda Dorota - Zastępca Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa.
§ 5

Dla ustalenia wyceny niepełnowartościowych składników majątku powołuję zespół w składzie:

 1. Przewodniczący - Krzemiński Andrzej, Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych,
 2. Członek - Szamburska Marta, Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa,
 3. Członek - Konopnicki Marcin, Zastępca Kierownika Referatu informatyki.
§ 6

Terminarz czynności inwentaryzacyjnych określa harmonogram podany w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

Zobowiązuje się przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej i głównego księgowego do przeprowadzenia szkolenia i szczegółowego instruktażu członków komisji i zespołów spisowych, a także osób odpowiedzialnych materialnie oraz pracowników księgowości i kontrolerów spisowych, o sposobie przeprowadzenia czynności inwentaryzacyjnych zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną.

§ 8

Osoby materialnie odpowiedzialne zobowiązuje się do odpowiedniego uporządkowania mienia i ewidencji:

 1. oznaczenia wywieszkami, ułożenia według asortymentów,
 2. przeprowadzenia protokolarnej kasacji wycofanych z użytkowania lub zlikwidowanych fizycznie środków trwałych, i innych składników majątkowych oraz opracowania wymaganej dokumentacji księgowej (LT, LN itp.) do dnia spisów,
 3. uporządkowania ewidencji ilościowej środków trwałych oraz rzeczowych zapasów majątku obrotowego i uzgodnienia jej z danymi wykazanymi w ewidencji księgowej, ewidencji składników majątku w użytkowaniu w kartach osobistego wyposażenia i innych urządzeniach ewidencyjnych.
§ 9

Zawiesza się nieobecności (np. z tytułu urlopów) wszystkich pracowników materialnie odpowiedzialnych, członków komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych w okresie, w którym przypadają czynności inwentaryzacyjne przewidziane harmonogramem spisów.

§ 10

Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej złoży niezwłocznie sprawozdanie końcowe z przebiegu inwentaryzacji.

§ 11

Wyniki inwentaryzacji (rozpatrzone oraz rozliczone nadwyżki i niedobory zatwierdzone przez Starostę powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.

§ 12

Dokumenty rozpatrzenia różnic inwentaryzacyjnych spisów rocznych powinny być dostarczone do głównego księgowego w terminach ustalonych w harmonogramie.

§ 13

Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych odpowiedzialny jest przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej.

§ 14

Szczegółowe zasady i sposób wykonania czynności inwentaryzacyjnych określa przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej i główny księgowy w czasie instruktażu.

§ 15

Nadzór nad prawidłowością, kompletnością i terminowością spisów inwentaryzacyjnych powierza się głównemu księgowemu.

§ 16

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Starosta Gryfiński
mgr inż. Wojciech Konarski


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2007-12-17 11:28:36
data ostatniej aktualizacji: 2007-12-17 11:28:36

Strona odwiedzona 1083 razy
Inf. przygotowana przez: Janina Niwa
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.