Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 4/2008
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2008-01-28

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie określenia zasad dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie art. 17 i art. 94 pkt 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz.94, z 1998 r. Nr 113, poz. 717, Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805, Nr 11, poz. 84, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 196, poz.1660, Nr 135, poz. 1146, Nr 199 poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz.71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732, Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 104, poz.711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587, Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz.1239, Nr 181, poz. 1288) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października1993r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 2006 r. Nr 31, poz. 216) zarządzam, co następuje:

§ 1

W "Zasadach dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie", stanowiących załącznik do zarządzenia Nr 5/2005 starosty Gryfińskiego z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie określenia zasad dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie, zmienionego zarządzeniem nr 60/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 13 września 2007 r. w sprawie zmiany nazwy Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich na Wydział Organizacji i Informacji wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 13 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie: "5. Pracownikowi podejmującemu naukę w formach szkolnych bez skierowania może być udzielony urlop bezpłatny w wymiarze ustalonym w drodze porozumienia między Starostwem i pracownikiem. Urlop bezpłatny, o którym mowa w zdaniu pierwszym wlicza się do okresu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Gryfinie w zakresie wszelkich uprawnień wynikających z Kodeksu pracy.
  6. Pracownik podejmujący naukę w formach szkolnych lub pozaszkolnych na podstawie skierowania lub bez takiego skierowania, w przypadku ubiegania się, a także korzystania z dodatkowych świadczeń przyznanych przez Pracodawcę z tytułu podjęcia nauki obowiązany jest:
  1. przedstawić zaświadczenie o przyjęciu do szkoły/zaświadczenie o nauce,
  2. przedstawić dokumenty stwierdzające terminy oraz ilość godzin zajęć obowiązkowych, terminy egzaminów,
  3. wykorzystywać przyznane w umowie świadczenia tylko do celów związanych z podnoszeniem kwalifikacji,
  4. przedstawić dyplom ukończenia nauki.";
 2. w § 13 dodaje się punkty 7,8 i 9 w brzmieniu: "7. Pracownikowi, który bez skierowania Starosty podjął naukę w formach szkolnych na kierunku odpowiadającym wykonywanym przez niego obowiązkom w Starostwie albo na kierunku, który został uznany za istotny dla funkcjonowania Starostwa Starostwo może pokryć częściowo opłaty za naukę poniesione przez Pracownika. W roku szkolnym wysokość dopłaty nie może przekroczyć rocznej opłaty za naukę ustalonej przez szkołę, a także sumy potrąceń z wynagrodzenia za 5 dni udzielonego pracownikowi urlopu bezpłatnego, który został udzielony Pracownikowi na dni nauki zgodnie z harmonogramem (planem) nauki.
  8. Starosta podejmuje decyzję w sprawie świadczeń, o których mowa w ust. 5 i 7 po zapoznaniu się z wnioskiem pracownika o przyznanie bezpłatnego urlopu szkoleniowego i częściowe pokrycie opłat za naukę oraz po uzyskaniu opinii bezpośredniego przełożonego pracownika i Sekretarza Powiatu albo Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji (załącznik nr 7).
  9. Wymiar urlopu oraz wysokość dopłaty za naukę, o których mowa w ust. 5 i 7 określa porozumienie pomiędzy pracownikiem i Starostwem (załącznik nr 8).";
 3. załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie ustalone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 4. załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie ustalone załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2007 r.

Starosta Gryfiński

Wojciech Konarski


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2008-01-28 12:52:14
data ostatniej aktualizacji: 2008-01-28 12:52:14

Strona odwiedzona 1417 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Turek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.