Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 52/2008
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2008-06-30

w sprawie wydawania decyzji administracyjnych Starosty Gryfińskiego oraz prowadzenia rejestrów wydanych decyzji

Na podstawie art. 34 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. Nr 160, poz. 1074, z 1999 r. Nr 102, poz. 1187 oraz z 2001 r. Nr 116, poz. 1243) oraz rozdziałem 17 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, zmienionej uchwałą Nr IX/118/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie i uchwałą Nr XIII/152/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1

Organem uprawnionym do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu gryfińskiego jest Starosta Gryfiński chyba, że kompetencję w tej sprawie przepisy szczególne przyznają Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 2

Podstawę prawną do wydawania decyzji administracyjnych przez Starostę zawierają w szczególności:

 1. przepisy administracyjne prawa materialnego (ustawy, przepisy wykonawcze do ustaw),
 2. porozumienia zawarte z organami administracji rządowej,
 3. porozumienia zawarte z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego oraz samorządem województwa, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu.
§ 3

W zależności od przedmiotu sprawy decyzje wydawane przez Starostę są decyzjami z zakresu zadań własnych powiatu bądź zadań zleconych ustawowo powiatowi do wykonania. Ponadto Starosta może również wydawać decyzje z zakresu administracji samorządowej i rządowej na podstawie zawartych porozumień.

§ 4

Starosta może upoważnić Wicestarostę, poszczególnych członków zarządu powiatu, pracowników starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa w § 1. Przepisy szczególne mogą wskazywać inne osoby, którym Starosta może udzielić upoważnienia do wydawania decyzji w jego imieniu.

§ 5

Od decyzji, o których mowa w § 1 służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

§ 6
 1. Decyzja powinna zawierać co najmniej:
  1. pieczęć nagłówkową chyba, że stosuje się blankiet korespondencyjny zgodny z Instrukcją kancelaryjną dla organów powiatu,
  2. oznaczenie organu wydającego decyzję,
  3. datę wydania,
  4. znak sprawy nadany w zależności od przedmiotu sprawy zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów powiatu,
  5. numer decyzji nadany zgodnie z rejestrem wydanych decyzji dla danego przedmiotu sprawy prowadzonym przez komórki organizacyjne Starostwa,
  6. oznaczenie strony lub stron,
  7. pełną podstawę prawną ze wskazaniem miejsca ogłoszenia oraz ogłoszenia zmian do dnia wydania decyzji,
  8. rozstrzygnięcie,
  9. uzasadnienie faktyczne i prawne,
  10. pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie,
  11. informację na temat pobrania opłaty skarbowej,
  12. podpis z podaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej do wydawania decyzji oraz pieczęć podpisową zgodną z Instrukcją kancelaryjną dla organów powiatu,
  13. pieczęć urzędową lub jej elektroniczny wizerunek (wzór pieczęci urzędowej i zasady jej stosowania regulują odrębne akty prawne),
  14. informacje o instytucjach i osobach, jeśli poza adresatem mają otrzymać do wiadomości treść decyzji (dane zamieszcza się pod treścią decyzji z lewej strony pod klauzulą: "Otrzymują do wiadomości").
 2. Decyzja, do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego powinna zawierać pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi.
 3. Przepisy szczególne mogą określać inny wzór decyzji lub inne części składowe, które powinna zawierać decyzja.
§ 7
 1. Numer decyzji zawiera:
  1. liczbę kolejną, pod którą zarejestrowana została decyzja w rejestrze,
  2. symbol rejestru założonego dla ewidencji decyzji o danym przedmiocie sprawy określony liczbą rzymską,
  3. symbol literowy komórki organizacyjnej Starostwa,
  4. dwie ostatnie cyfry roku, w którym decyzję wydano.
 2. Poszczególne elementy numeru decyzji oddziela się od siebie kreską poprzeczną i kreską poziomą np. "3/V-OR/08", gdzie "3" - oznacza liczbę kolejną z rejestru decyzji, "V" - oznacza symbol rejestru, "OR" - oznacza symbol literowy komórki organizacyjnej Starostwa "08" - oznacza dwie ostatnie cyfry roku.
§ 8
 1. Dla decyzji z każdego przedmiotu spraw komórki organizacyjne Starostwa zakładają odrębne rejestry.
 2. Rejestr prowadzi się w formie elektronicznej bądź papierowej.
 3. Wzór rejestru wydanych decyzji określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§ 9
 1. Kierownik komórki organizacyjnej Starostwa określa symbol dla każdego założonego rejestru.
§ 10
 1. Za założenie i prawidłowe prowadzenie rejestrów odpowiedzialni są kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa.
 2. Kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa mogą powierzyć prowadzenie rejestrów podległym sobie pracownikom.
§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński

Wojciech Konarski


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2008-07-01 09:09:19
data ostatniej aktualizacji: 2008-07-01 09:09:19

Strona odwiedzona 1536 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Turek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.