Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 99/2008
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2008-11-18

w sprawie zlecania robót, usług i dostaw oraz przekazywania i odbioru robót związanych z realizacją zadań zarządcy dróg powiatowych

Na podstawie art. 34 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, z 2007 r. Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się do stosowania w Wydziale Zarządzania Drogami procedury dotyczące zleceń robót, usług i dostaw oraz przekazywania i odbioru robót, związanych z realizacją zadań zarządcy dróg na drogach powiatowych.

§ 2.

Przy zleceniach należy stosować następujące zasady:

 1. zlecenie robót doraźnych - dotyczy dostaw, usług, robót awaryjnych - wg załącznika Nr 1, zlecenie obejmuje w szczególności: zakres robót (dostaw, usług), jeżeli dotyczy robót liniowych to również kilometraż drogi, termin realizacji, jeżeli dotyczy robót remontowych - gwarancję.
 2. zlecenie robót częściowych realizowanych na podstawie zawartych umów ramowych - wg załącznika Nr 2, z zastrzeżeniem § 5.
§ 3.

Przekazanie terenu robót dokumentować należy w protokole przekazania terenu, wg załącznika nr 3, w którym określa się rodzaj prac, obmiar robót, oznaczenie numeru drogi oraz kilometraż. Do protokołu należy dołączyć dokumentację zdjęciową przekazywanego terenu.

§ 4.
 1. Odbiór robót remontowych oraz inwestycyjnych dokonywany jest przez komisję, co najmniej 3 osobową, w skład której wchodzą: pracownik Wydziału Zarządzania Drogami, pracownik innego Wydziału Starostwa lub przedstawiciel społeczności lokalnej, wykonawca. Odbiór robót dokumentowany jest w protokole odbioru robót.
 2. W zależności od występowania robót zanikających komisja, o której mowa w ust. 1, dokonuje odbioru robót zanikających - wg załącznika Nr 4.
 3. Odbiór końcowy przeprowadzany jest po zakończeniu realizacji zleconych prac, wg załącznika Nr 5, który zawiera w szczególności:
  1. obmiar i kilometraż drogi,
  2. informację o jakości wykonanych prac i ewentualnych usterkach,
  3. dokumentację zdjęciową.
§ 5.

Zlecenia usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg - wg dziennika czynności zimowego utrzymania dróg - załącznik Nr 6.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński

Wojciech Konarski


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2008-11-20 11:18:29
data ostatniej aktualizacji: 2008-11-20 11:18:29

Strona odwiedzona 1206 razy
Inf. przygotowana przez: Arkadiusz Durma
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.