Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 36/2009
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2009-04-20

w sprawie powołania komisji do spraw zagospodarowania ruchomych składników majątkowych oraz zasad likwidacji rzeczowych składników majątku w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Na podstawie § 3 ust.2 oraz § 8 ust. 2 Zasad gospodarowania ruchomymi składnikami majątkowymi przez jednostki budżetowe Powiatu Gryfińskiego stanowiącymi załącznik do Uchwały Nr 555/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 lutego 2009 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania ruchomymi składnikami majątkowymi przez jednostki budżetowe Powiatu Gryfińskiego zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję do spraw zagospodarowania ruchomych składników majątkowych, zwaną dalej Komisją, w następującym składzie.

 1. Agnieszka Turek - Przewodniczący Komisji,
 2. Agnieszka Figura-Dorawa - Sekretarz Komisji,
 3. Marcin Wypchło - Członek,
 4. Wojciech Sztanga - Członek,
 5. Wojciech Kowalski - Członek,
 6. Włodzimierz Wiczkowski - Członek
§ 2
 1. Podstawy działania Komisji i jej zadania określone są w Zasadach gospodarowania ruchomymi składnikami majątkowymi przez jednostki budżetowe Powiatu Gryfińskiego, stanowiącymi załącznik do Uchwały nr 555/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 lutego 2009 r., zwanymi dalej Zasadami.
 2. Decyzje Komisji są wiążące jeśli zostały podjęte w składzie co najmniej 4 osobowym wraz z Przewodniczącym.
§ 3
 1. Składniki majątku ruchomego, które w ocenie ich użytkowników dla pracy danej komórki organizacyjnej Starostwa są zbędne lub zużyte zgłaszane są Komisji za pośrednictwem Wydziału Organizacji i Informacji. Formularz zgłoszenia/wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Komisja dokonuje analizy zgłoszeń w porozumieniu z Wydziałem Organizacji i Informacji, który weryfikuje czy zgłoszone składniki posiadające jeszcze wartość użytkową nie mogą zostać przesunięte w ramach jednostki do komórek, które zgłaszają zapotrzebowanie na taki składnik.
 3. Po czynnościach określonych w ust.2 Komisja dokonuje oceny pozostałych zgłoszonych składników zgodnie z Zasadami i sporządza na tą okoliczność protokół zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 4

Wyodrębnienie składników majątkowych zbędnych lub zużytych, spośród wszystkich ruchomych środków trwałych i wyposażenia Starostwa, oprócz sytuacji określonych w § 3 ust.1, może nastąpić także w drodze prowadzonej inwentaryzacji lub na wniosek samej Komisji.

§ 5

Likwidacji zużytych składników majątku ruchomego dokonuje się zgodnie z Zasadami w przypadku braku możliwości innego zagospodarowania tych składników.

§ 6

Z przeprowadzonej likwidacji, Komisja sporządza protokół według wzoru, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia, a także dokumenty księgowe LT (likwidacja środka trwałego) zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 21/2003 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 marca 2003 r. (z późn. zm.) w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Starostwie Powiatowym w Gryfinie.

§ 7

Uzyskane w wyniku likwidacji zdatne do użytku poszczególne części, które mogą być w przyszłości wykorzystane np. jako części zamienne, należy także określić w protokole, o którym mowa w § 6, w postaci załącznika do protokołu.

§ 8
 1. W przypadku likwidacji sprzętu komputerowego lub innego podobnego sprzętu elektronicznego, dyski lub inne nośniki informacji zawierające dane osobowe, informacje niejawne lub dane ważne z punktu widzenia jednostki, przejmowane są i niszczone protokolarnie przez Komisję w obecności administratora bezpieczeństwa informacji. Jeden z egzemplarzy protokołu w swojej dokumentacji przechowuje administrator bezpieczeństwa informacji.
 2. Odbiór zniszczonych urządzeń, o których mowa w ust.1 dokonywany jest przez wyspecjalizowaną firmę.
§ 9
 1. Wykonanie zarządzenia powierza się powołanej Komisji i kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa.
 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia sprawuje Sekretarz Powiatu.
§ 10

Traci moc Zarządzenie Nr 22/2004 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie zasad przeprowadzania likwidacji rzeczowych składników majątku (środków trwałych, wyposażenia) w Starostwie Powiatowym.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
Wojciech Konarski


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2009-04-21 15:13:02
data ostatniej aktualizacji: 2009-04-21 15:13:02

Strona odwiedzona 2086 razy
Inf. przygotowana przez: Ewelina Zdziarska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.