Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 46/2009
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2009-05-25

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 89/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie art. 104-1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 113, poz.717 i Nr 106, poz.668, z 1999 r. Nr 99, poz.1152, z 2000 r. Nr 19, poz.239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz.1127 i Nr 120, poz.1268,z 2001 r. Nr 28, poz.301, Nr 52, poz.538, Nr 99, poz.1075, Nr 128, poz.1405, Nr 154, poz.1805, Nr 11, poz.84, Nr 111, poz.1194 i Nr 123, poz.1354, z 2002 r. Nr 74, poz.676, Nr 196, poz.1660, Nr 135, poz.1146, Nr 199, poz.1673 i Nr 200, poz.1679, z 2003 r. Nr 166, poz.1608 i Nr 213, poz.2081, z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 99, poz.1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz.71, Nr 68, poz.610, Nr 86, poz.732 i Nr 167, poz. 732, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221,poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Regulaminie pracy stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 89/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Gryfinie wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 12 dodaje się zdanie w brzmieniu: "Sekretarz Powiatu nie może tworzyć i przynależeć do partii politycznych.";
 2. w § 21 ust. 1:
  1. pkt 6 otrzymuje brzmienie: "6) oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,";
  2. dodaje się pkt 8 w brzmieniu: "8) oświadczenia/zaświadczenia o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (dotyczy stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych).";
 3. § 24 otrzymuje brzmienie:
  "§ 24. 1. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Pracowników wykonuje Starosta, a podczas jego nieobecności Wicestarosta.
  2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie, a pozostałe czynności Sekretarz Powiatu, z tym że wynagrodzenie Starosty ustala Rada Powiatu w Gryfinie, w drodze uchwały.";
 4. w § 60 ust. 2 pkt 3 skreśla się wyrażenie "albo Etatowy Członek Zarządu";
 5. w § 71 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  "1. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:
  1. 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  2. 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
  3. 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
  4. 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
  5. 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.";
 6. po § 72 dodaje się § 72a w brzmieniu:
  "§ 72a. Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu.";
 7. § 94 otrzymuje brzmienie:
  "§ 94. 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:
  1. organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
  2. zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,
  3. reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy,
  4. zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy,
  5. uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych,
  6. zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy.";
 8. po § 94 dodaje się § 94a - 94d w brzmieniu:
  "§ 94a. 1. Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o:
  1. zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników,
  2. działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt 1,
  3. pracownikach wyznaczonych do:
   1. udzielania pierwszej pomocy.

  2. Informacje o pracownikach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, obejmuje:
  1. imię i nazwisko,
  2. miejsce wykonywania pracy,
  3. numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.

  § 94b. Pracodawca jest obowiązany:
  1. zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników,
  2. wyznaczyć pracowników do:
   1. udzielania pierwszej pomocy,
  3. zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

  § 94c. 1. W przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracodawca jest obowiązany:
  1. niezwłocznie poinformować pracowników o tych zagrożeniach oraz podjąć działania w celu zapewnienia im odpowiedniej ochrony,
  2. niezwłocznie dostarczyć pracownikom instrukcje umożliwiające, w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia, przerwanie pracy i oddalenie się z miejsca zagrożenia w miejsce bezpieczne,

  2. W razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia pracodawca jest obowiązany:
  1. wstrzymać pracę i wydać pracownikom polecenie oddalenia się w miejsce bezpieczne,
  2. do czasu usunięcia zagrożenia nie wydawać polecenia wznowienia pracy.

  § 94d. 1. Pracodawca jest obowiązany umożliwić pracownikom, w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla ich zdrowia lub życia albo dla zdrowia lub życia innych osób, podjęcie działań w celu uniknięcia niebezpieczeństwa - nawet bez porozumienia z przełożonym - na miarę ich wiedzy i dostępnych środków technicznych.
  2. Pracownicy, którzy podjęli działania, o których mowa w ust. 1, nie mogą ponosić jakichkolwiek niekorzystnych konsekwencji tych działań, pod warunkiem że nie zaniedbali swoich obowiązków.";
 9. § 108 otrzymuje brzmienie:
  " § 108. 1. Pracownic w ciąży nie zatrudnia się w godzinach nadliczbowych, a także w porze nocnej oraz w niedziele i święta, nie deleguje się bez ich zgody poza stałe miejsce pracy.
  2. Pracownika sprawującego pieczę nad osobą wymagającą stałej opieki lub opiekującego się dzieckiem w wieku do 8 lat, bez jego zgody, nie zatrudnia się w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz w niedziele i święta. Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia, bez jego zgody, nie deleguje się poza stałe miejsce pracy.";
 10. § 118 otrzymuje brzmienie:
  " § 118. 1. Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych wobec wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn określonych w § 115, chyba że postanowienie, kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne.
  2. Przejawem dyskryminowania w rozumieniu § 116 jest także:
  1. działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszenia zasady równego traktowani w zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady,
  2. niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery (molestowanie).";
 11. § 119 otrzymuje brzmienie:
  "§ 119. Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie seksualne).";
 12. po § 119 dodaje się § 119a w brzmieniu:
  "§ 119a. Podporządkowanie się przez pracownika molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu, a także podjęcie przez niego działań przeciwstawiających się molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika.";
 13. § 121 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  " § 121. 1. Zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie naruszają działania, proporcjonalne do osiągnięcia zgodnego z prawem celu różnicowania sytuacji pracownika, polegające na:
  1. niezatrudnianiu pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w § 115, jeżeli rodzaj pracy lub warunki jej wykonywania powodują, że przyczyna lub przyczyny wymienione w tym przepisie są rzeczywistym i decydującym wymaganiem zawodowym stawianym pracownikowi,
  2. wypowiedzeniu pracownikowi warunków zatrudnienia w zakresie wymiaru czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami niedotyczącymi pracowników bez powoływania się na inną przyczynę lub inne przyczyny wymienione w § 115,
  3. stosowaniu środków, które różnicują sytuację prawną pracownika, ze względu na ochronę rodzicielstwa lub niepełnosprawność,
  4. stosowaniu kryterium stażu pracy przy ustalaniu warunków zatrudniania i zwalniania pracowników, zasad wynagradzania i awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, co uzasadnia odmienne traktowanie pracowników ze względu na wiek.";
 14. w § 124 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  "§ 124. 2. Skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie może być podstawą niekorzystnego traktowania pracownika, a także nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia. Zdanie pierwsze ma odpowiednio zastosowanie do pracownika, który udzielił w jakiejkolwiek formie wsparcia pracownikowi korzystającemu z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.";
 15. załącznik Nr 7 do Regulaminu pracy otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania niniejszego zarządzenia i ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazania go do poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego.


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2009-05-28 08:56:21
data ostatniej aktualizacji: 2009-05-28 08:56:21

Strona odwiedzona 994 razy
Inf. przygotowana przez:  
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.