Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 116/2009
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2009-12-10

w sprawie inwentaryzacji rocznej

Stosownie do postanowień Uchwały Nr 21/II/03 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie Instrukcji inwentaryzacyjnej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego oraz ustawy o rachunkowości

zarządzam okresową (roczną) inwentaryzację składników majątku i ustalam następujące zasady i techniki inwentaryzacji na rok kalendarzowy 2009 r.

§ 1. Do składu komisji inwentaryzacyjnej powołuję osoby wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do zespołów spisowych powołuję osoby wymienione w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

 1. Na kontrolera spisowego powołuję Edytę Szturo Głównego Specjalistę ds. kontroli - wszystkie pola spisowe.
 2. Zmiana kontrolowanych pól spisowych może nastąpić na polecenie przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej.

§ 4. W celu ustalenia stanów rzeczywistych (z natury) składników majątku inwentaryzowanych na podstawie obmiaru lub szacunku powołuję zespół w składzie:

 1. Krzemiński Andrzej - Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych,
 2. Wieczorek Lucyna - Zastępca Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa,
 3. Skrycki Zdzisław - Specjalista.

§ 5. Dla ustalenia wyceny niepełnowartościowych składników majątku powołuję zespół w składzie:

 1. Przewodniczący - Turek Agnieszka, Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji,
 2. Członek - Szamburska Marta, Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa,
 3. Członek - Sztanga Wojciech, Starszy informatyk.

§ 6. Terminarz czynności inwentaryzacyjnych określa harmonogram podany w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Za teren strzeżony uważa się wszystkie obiekty budowlane do których nie mają dostępu osoby trzecie w czasie kiedy obiekt ten jest nieczynny jak również teren ogrodzony oraz magazyny i składowiska niedostępne dla osób nieupoważnionych a obrót znajdującymi się tam składnikami dokonywany jest na podstawie udokumentowanych pomiarów przychodów i rozchodów.

§ 8.

 1. Z inicjatywą uzgodnienia rozrachunków występuje wierzyciel, a obowiązek potwierdzenia z kontrahentami stanu należności nie dotyczy sald zerowych.
 2. Uzgodnienie sald należności może odbywać się w następujących formach:
  1. pisemnej na drukach ogólnie dostępnych z wykorzystaniem następującej procedury:
   1. stosowane są druki w trzech egzemplarzach, przy czym dwa z nich (A i B) wysyłane są do dłużnika (kontrahenta), a ostatni zostaje w aktach księgowości,
   2. jeden z egzemplarzy powinien wrócić do Starostwa Powiatowego z potwierdzeniem salda lub wyjaśnieniem jego niezgodności,
  2. poprzez potwierdzenie na wydruku komputerowym zawierającym wykaz dowodów źródłowych składających się na saldo z potwierdzeniem salda lub wyjaśnieniem jego niezgodności,
  3. poprzez potwierdzenie faksem lub pocztą elektroniczną,
  4. poprzez potwierdzenie telefoniczne, z tym że w takim przypadku należy sporządzić z przeprowadzonej rozmowy krótką notatkę zawierająca co najmniej:
   1. numer konta analitycznego,
   2. kwotę salda należności z wyszczególnieniem pozycji składających się na to saldo,
   3. imię i nazwisko osoby upoważnionej (u wierzyciela) do potwierdzania sald,
   4. podpis osoby potwierdzającej (upoważnionej do potwierdzenia sald) z pieczątką imienną oraz z pieczątką jednostki.

§ 9. Zobowiązuje się przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej i głównego księgowego do przeprowadzenia szkolenia i szczegółowego instruktażu członków komisji i zespołów spisowych, a także osób odpowiedzialnych materialnie oraz pracowników księgowości i kontrolerów spisowych, o sposobie przeprowadzenia czynności inwentaryzacyjnych zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną.

§ 10. Osoby materialnie odpowiedzialne zobowiązuje się do odpowiedniego uporządkowania mienia i ewidencji:

 1. oznaczenia wywieszkami, ułożenia według asortymentów,
 2. przeprowadzenia protokolarnej kasacji wycofanych z użytkowania lub zlikwidowanych fizycznie środków trwałych, i innych składników majątkowych oraz opracowania wymaganej dokumentacji księgowej (LT, LN itp.) do dnia spisów,
 3. uporządkowania ewidencji ilościowej środków trwałych oraz rzeczowych zapasów majątku obrotowego i uzgodnienia jej z danymi wykazanymi w ewidencji księgowej, ewidencji składników majątku w użytkowaniu w kartach osobistego wyposażenia i innych urządzeniach ewidencyjnych.

§ 11. Zawiesza się nieobecności (np. z tytułu urlopów) wszystkich pracowników materialnie odpowiedzialnych, członków komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych w okresie, w którym przypadają czynności inwentaryzacyjne przewidziane harmonogramem spisów.

§ 12. Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej złoży niezwłocznie sprawozdanie końcowe z przebiegu inwentaryzacji.

§ 13. Wyniki inwentaryzacji (rozpatrzone oraz rozliczone nadwyżki i niedobory zatwierdzone przez Starostę powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.

§ 14. Dokumenty rozpatrzenia różnic inwentaryzacyjnych spisów rocznych powinny być dostarczone do głównego księgowego w terminach ustalonych w harmonogramie.

§ 15. Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych odpowiedzialny jest przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej.

§ 16. Szczegółowe zasady i sposób wykonania czynności inwentaryzacyjnych określa przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej i główny księgowy w czasie instruktażu.

§ 17. Nadzór nad prawidłowością, kompletnością i terminowością spisów inwentaryzacyjnych powierza się głównemu księgowemu.

§ 18. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Starosty
mgr Jerzy Miler
Wicestarosta


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2009-12-11 14:43:05
data ostatniej aktualizacji: 2009-12-11 14:43:05

Strona odwiedzona 916 razy
Inf. przygotowana przez: Janina Niwa
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.