Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 131/2010
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2010-12-31

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz.1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 ) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861) oraz Uchwały Nr 14/II/2003 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 1/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie wprowadza się zmiany:

 1. w załączniku nr 1 do zarządzenia:
  • a) § 1 pkt 1, 3 i 15 otrzymują brzmienie:
    "1) ustawie o rachunkowości - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z poźn. zm.),
    3) rozporządzeniu - rozumie się rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861),
    15) klasyfikacji budżetowej, paragrafie (§), paragrafach (§§) - rozumie się pozycje określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207);",
   b) w § 1 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:
    "18) środkach europejskich - rozumie się środki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych;",
   c) w § 3 ust. 2 wyrażenie "składniki majątku" zastępuje się wyrażeniem "aktywa trwałe i zrównane z nimi",
   d) § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
    "3. Odpisy aktualizujące należności (należność główną i odsetki przypadające od tej należności głównej) ustala się na dzień bilansowy sporządzając PK - polecenie księgowania na podstawie opisu okoliczności uprawdopodobniających ich nieściągalność zgodnie z ustawa o rachunkowości.",
   e) w § 27 ust. 1, konto 860 otrzymuje nazwę 860 - "Wynik finansowy",
   f) w § 29 ust. 2 pkt 2, konto 750 zastępuje się kontem 720 - "Przychody z tytułu dochodów budżetowych" i wyrażenie "w zakresie przychodów finansowych" zastępuje się myślnikiem,
   g) w § 29 ust. 2 skreśla się pkt 3,
   h) w § 29 ust 3 pkt 1, zamienia się konto 401 - "Amortyzacja" na konto 400 - "Amortyzacja",
   i) w § 29 ust. 3 skreśla się pkt 3 i 4, pkt 2 otrzymuje brzmienie:
    "2) koszty poniesione na realizację zadań własnych, koszty obsługi organów samorządowych i utrzymania urzędu, w tym koszty osobowe pracowników oraz koszty poniesione na realizacje zadań administracji rządowej zleconych powiatowi objęte sprawozdaniem Rb-50 ujęte na kontach kosztów rodzajowych 401 - 409 Zespołu 4 - "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie.",
   j) w § 30 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie, ust. 4 i 5 skreśla się:
    "2. Pozostałe przychody operacyjne ujęte na koncie 760 - "Pozostałe przychody operacyjne", z wyjątkiem przychodów z tytułu sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych, wykazuje się w rachunku zysków i strat w pozycji D.III."Inne przychody operacyjne".
    3. Pozostałe koszty operacyjne ujęte na koncie 761 - "Pozostałe koszty operacyjne", z wyjątkiem kosztów bezpośrednio związanych ze sprzedażą niefinansowych aktywów trwałych, wykazuje się w rachunku zysków i strat w pozycji E.I."Pozostałe koszty operacyjne".",
   k) § 31 otrzymuje brzmienie:
    "§ 31. Wynik finansowy z działalności gospodarczej, to wynik na działalności operacyjnej powiększony o przychody finansowe ujęte na koncie 750 - "Przychody finansowe" i pomniejszony o koszty finansowe ujęte na koncie 751 - "Koszty finansowe" wykazuje się w rachunku zysków i strat w pozycji. G. Przychody finansowe i w pozycji H. Koszty finansowe.",
   l) w § 34:
    - w ust. 1 pkt 2 wyrażenie po przecinku skreśla się, a przecinek zastępuje się średnikiem,
    - w ust. 2 i 3 zmienia się nazwę kont: 960 - "Skumulowane wyniki budżetu" i 961 - "Wynik wykonania budżetu",
    - ust. 5 skreśla się,
 2. w załączniku nr 2 do zarządzenia:
  • a) § 3, ust. 2 otrzymuje brzmienie:
    "2. W Starostwie księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu programu komputerowego FoKa - program finansowo - księgowy, którego autorem jest firma SPUTNIK Software Spółka z o.o. w Poznaniu, dopuszczonego do stosowania od 1 stycznia 2009 r., który zawiera następujące moduły: dziennik księgowań, ewidencja VAT, rozrachunki, środki pieniężne, kasa, planowanie, harmonogramowanie, sprawozdawczość, umowy, raporty i konfiguracja.",
   b) w § 6 ust. 1 pkt 9 w ostatnim zdaniu przed średnikiem dodaje się wyrażenie "oraz przy użyciu programu "Polski System Kadrowo - Płacowy ",
   c) w § 15 dodaje się punkt 5 w brzmieniu:
    "5) "Polski System Kadrowo - Płacowy" (PSKP) - autor Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe w Łodzi, wprowadzony do stosowania od 01.01.2011 r. i szczegółowy opis oraz procedury ewidencji zwiera instrukcja obsługi "Polskiego Systemu Kadrowo - Płacowego" będąca integralną częścią programu;
 3. w załączniku nr 3 do zarządzenia w rozdziale 1 i 2:
  • a) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   "§ 1. 1. W budżecie Powiatu Gryfińskiego obowiązuje następujący wykaz kont bilansowych księgi głównej:
   1. 133 - Rachunek budżetu;
   2. 134 - Kredyty bankowe;
   3. 135 - Rachunek środków na niewygasające wydatki;
   4. 140 - Środki pieniężne w drodze;
   5. 222 - Rozliczenie dochodów budżetowych;
   6. 223 - Rozliczenie wydatków budżetowych;
   7. 224 - Rozrachunki budżetu;
   8. 225 - Rozliczenie niewygasających wydatków;
   9. 240 - Pozostałe rozrachunki;
   10. 250 - Należności finansowe;
   11. 260 - Zobowiązania finansowe;
   12. 290 - Odpisy aktualizujące należności;
   13. 901 - Dochody budżetu;
   14. 902 - Wydatki budżetu;
   15. 903 - Niewykonane wydatki;
   16. 904 - Niewygasające wydatki;
   17. 909 - Rozliczenia międzyokresowe;
   18. 960 - Skumulowane wyniki budżetu;
   19. 961 - Wynik wykonania budżetu;
   20. 962 - Wynik na pozostałych operacjach;
   21. 968 - Prywatyzacja".
   b) w § 2 pkt 1 w zdaniu czwartym wyrażenie "środki niewygasające" zastępuje się wyrażeniem "środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi inne niż środki europejskie - ...(skrócona nazwa projektu)" i w pkt 2 na końcu zdania przed średnikiem dodaje się wyrażenie "wraz z odsetkami od kredytu bankowego",
   c) § 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
    "2a) konto 135 - "Rachunek środków na niewygasające wydatki" przyjmuje strukturę 135/xx, gdzie xx stanowi dwucyfrowy kod oznaczający poszczególne rodzaje rachunków bankowych lub subkonta, na których gromadzi się wyodrębnione środki na zadania;",
   d) w § 2 skreśla się punkty 3, 4, 5, 11, 12, 15, 17, 23, 24 i 29, z zastrzeżeniem § 2,
   e) § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
    "konto 140 - "Środki pieniężne w drodze" służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze na przełomie okresu sprawozdawczego i przyjmuje strukturę 140/xx, gdzie xx - dwucyfrowy kod oznaczający rodzaj (tytuł) środków pieniężnych, przyjmujący wartość od 01 do 99;",
   f) w § 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie oraz dodaje się lit d w brzmieniu:
    "8) konto 223 - "Rozliczenie wydatków budżetowych" buduje się według struktury 223/xx/(v), gdzie:
     d) xx - dwucyfrowy kod określający rodzaj (tytuł) środków na realizację planów finansowych jednostek (wydatki, których ewidencyjne wyodrębnienie wynika z potrzeb sprawozdawczych, postanowień i umów itp., na przykład: środki na wydatki niewygasające, środki na realizację projektów finansowanych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi innych niż środki europejskie), przyjmujący wartość xx = 01 - Środki na wydatki (bez środków wymagających wyodrębnienia), xx = 02 - Środki na realizację danego projektów (nazwa projektu.), xx = 09 - Środki niewygasające;"
   g) w § 2 pkt 19 i lit a oraz lit c otrzymują brzmienie:
    "19) konto 901 - "Dochody budżetu" przyjmuje strukturę 901/xx/(v), gdzie:
     a) xx - dwucyfrowy kod określający rodzaj (tytuł) dochodów budżetowych wymagających analitycznego wyodrębnienia, na przykład środki zagraniczne niepodlegające zwrotowi inne niż środki europejskie, przyjmujący wartość dla xx = 01 - Dochody budżetu (bez środków wymagających wyodrębnienia), dla xx = 02 - Środki zagraniczne niepodlegające zwrotowi inne niż środki europejskie (nazwa projektu, programu) i dalsze dwucyfrowe kody uzależnia się od postanowień i umów oraz od potrzeb planistycznych, sprawozdawczych i analizy,
     c) do przeniesień rocznych dochodów (zerowanie konta) przyjmuje się konto z kodem xx= 99, dla którego nie wystąpi wartość (v);",
   h) w § 2 pkt 20 i lit a oraz lit c otrzymują brzmienie:
    "20) konto 902 - "Wydatki budżetu" przyjmuje strukturę 902/xx/(v), gdzie:
     a) xx - dwucyfrowy kod określający rodzaj (tytuł) wydatków budżetowych wymagających analitycznego wyodrębnienia, na przykład wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi inne niż środki europejskie, przyjmujący wartość dla xx = 01 - Wydatki budżetu (bez środków wymagających wyodrębnienia), dla xx = 02 - Wydatki ze środków zagranicznych niepodlegające zwrotowi inne niż środki europejskie (nazwa projektu, programu) i dalsze dwucyfrowe kody uzależnia się od postanowień i umów oraz od potrzeb planistycznych, sprawozdawczych i analizy,
     c) do przeniesień rocznych wydatków (zerowanie konta) przyjmuje się konto z kodem xx = 99, dla którego nie wystąpi kod (v);",
   i) w § 2 w pkt 26 i 27 konta 960 - "Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu" i 961 - "Niedobór lub nadwyżka budżetu" otrzymują nazwę - konto 960 - "Skumulowane wyniki budżetu" i konto 961 - "Wynik wykonania budżetu",
   j) w § 4 zdaniu czwartym po przecinku wyrażenie otrzymuje brzmienie:
    "wydanie IV i miesięcznik pn. "Poradnik Rachunkowości Budżetowej 10/2010", wydawca INFOR w zakresie zasad dotyczących budżetu powiatu.";
 4. w załączniku nr 3 do zarządzenia w rozdziale 4 i 5:
  • a) § 5 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
   "§ 5.
    1. W jednostce budżetowej Starostwo Powiatowe w Gryfinie oraz funduszach celowych i rachunku dochodów własnych, obowiązują następujące bilansowe konta syntetyczne:
     1) Zespół 0 - Majątek trwały:
      a) 011 - Środki trwałe,
      b) 013 - Pozostałe środki trwałe,
      c) 014 - Zbiory biblioteczne,
      d) 015 - Mienie zlikwidowanych jednostek,
      e) 016 - Dobra kultury,
      f) 017 - Uzbrojenie i sprzęt wojskowy,
      g) 020 - Wartości niematerialne i prawne,
      h) 030 - Długoterminowe aktywa finansowe,
      i) 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
      j) 072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
      k) 073 - Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe,
      l) 077 - Umorzenie uzbrojenia i sprzętu wojskowego,
      m) 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie);
     2) Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe:
      a) 130 - Rachunek bieżący jednostki,
      b) 132 - Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych,
      c) 135 - Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia,
      d) 137 - Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
      e) 139 - Inne rachunki bankowe,
      f) 140 - Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne,
      g) 141 - Środki pieniężne w drodze;
     3) Zespół 2 - Rozrachunki i rozliczenia:
      a) 201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami, b) 221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych,
      c) 222 - Rozliczenie dochodów budżetowych,
      d) 223 - Rozliczenie wydatków budżetowych,
      e) 224 - Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich,
      f) 225 - Rozrachunki z budżetami,
      g) 226 - Długoterminowe należności budżetowe,
      h) 228 - Rozliczenie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
      i) 229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne,
      j) 231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń,
      k) 234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami,
      l) 240 - Pozostałe rozrachunki,
      m) 290 - Odpisy aktualizujące należności;
     4) Zespół 3 - Materiały i towary:
      a) 300 - Rozliczenie zakupu,
      b) 310 - Materiały;
     5) Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie:
      a) 400 - Amortyzacja,
      b) 401 - Zużycie materiałów i energii,
      c) 402 - Usługi obce,
      d) 403 - Podatki i opłaty,
      e) 404 - Wynagrodzenia,
      f) 405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,
      g) 409 - Pozostałe koszty rodzajowe,
      h) 490 - Rozliczenie kosztów;
     6) Zespół 6 - Produkty:
      b) 640 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów;
     7) Zespół 7 - Przychody, dochody i koszty:
      a) 700 - Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia,
      b) 720 - Przychody z tytułu dochodów budżetowych,
      c) 750 - Przychody finansowe,
      d) 751 - Koszty finansowe,
      e) 760 - Pozostałe przychody operacyjne,
      f) 761 - Pozostałe koszty operacyjne,
      g) 770 - Zyski nadzwyczajne,
      h) 771 - Straty nadzwyczajne;
     8) Zespół 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy:
      a) 800 - Fundusz jednostki,
      b) 810 - Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje,
      c) 840 - Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów,
      d) 851 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
      e) 853 - Fundusze celowe,
      f) 855 - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek,
      g) 860 - Wynik finansowy;
    2. W jednostce budżetowej Starostwo Powiatowe w Gryfinie niżej podane konta pazabilansowe:
    1. 091 - Środki trwałe w likwidacji;
    2. 092 - Wartości niematerialne i prawne w likwidacji;
    3. 093 - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne obce w użytkowaniu jednostki;
    4. 094 - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne własne w obcym użytkowaniu;
    5. 291 - Należności zlikwidowanych jednostek (wątpliwe),
    6. 292 - Zobowiązania warunkowe,
    7. 975 - Wydatki strukturalne,
    8. 980 - Plan finansowy wydatków budżetowych,
    9. 981 - Plan finansowy niewygasających wydatków,
    10. 998 - Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego;
    11. 999 - Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat.";
   b) w § 6 ust. 1 pkt 11 tiret otrzymuje brzmienie:
    "- xx - dwucyfrowy kod oznaczający zadanie inwestycyjne, przyjmujący wartość dla xx = 01 do 50 - Zadania inwestycyjne, z wyjątkiem zadań z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi innych niż środki europejskie oraz dla xx = od 51 - Zadania inwestycyjne finansowane z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi innych niż środki europejskie,",
   c) w § 6 ust. 2 pkt 1, 2 i 4, konta 130 - "Rachunki bieżące jednostek budżetowych", 132 - "Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych" i 137 - " Rachunki środków funduszy pomocowych" otrzymują nazwę - konto "130 - Rachunek bieżący jednostki", konto "132 - Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych" i konto "137 - Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi",
   d) w § 6 ust. 2 w pkt 1 lit a otrzymuje brzmienie:
    "a) analitykę buduje się według struktury 130/x/qq/(v), gdzie: qq - fakultatywny dwucyfrowy kod podziału analitycznego uzależniony od potrzeb planowania, sprawozdawczości i analizy, x - to jednocyfrowy kod oznaczający rodzaj środków budżetowych (subkont pomocniczych) przyjmujący wartość dla:
     - x = 0 subkonto pomocnicze do ewidencji stanu BO lub BZ również analityczne zamknięcie roczne,
     - x = 1 subkonto pomocnicze do ewidencji wydatków budżetowych, z wyjątkiem wydatków z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi innych niż środki europejskie,
     - x = 2 subkonto pomocnicze do ewidencji dochodów budżetowych, z wyjątkiem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi innych niż środki europejskie,
     - x = 3 subkonto pomocnicze do ewidencji środków otrzymanych na wydatki, z wyjątkiem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi innych niż europejskie,
     - x = 4 subkonto pomocnicze do ewidencji dochodów przekazanych, z wyjątkiem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi innych niż środki europejskie,
     - x = 5 subkonto pomocnicze do ewidencji zaliczek, refundacji - wydatki te klasyfikowane są w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe, § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia,
     - x = 6/qq/c subkonto pomocnicze do ewidencji środków zagranicznych niepodlegajacych zwrotowi innych niż środki europejskie, gdzie qq - oznacza dany projekt (nazwa projektu), poczynając od wartości qq = 01, c - kod tytułu rozliczeń danego projekty, przyjmujący wartość c = 0 - stan środków BO, c = 1 - Dochody , c = 2 - Wydatki, c = 3 - Środki otrzymane na wydatki, c = 4 - Przekazane dochody, c = 5 - Zamknięcie roczne kont analitycznych,",
   e) w § 6 ust. 2 skreśla się pkt 5 i w pkt 7 skreśla się wyrażenie "bądź środków w drodze" oraz dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
    "8) do konta 141 - "Środki pieniężne w drodze" analitykę buduje się według wzoru 141/xx/yy, gdzie:
     - xx - dwucyfrowy kod oznaczający rodzaj wyodrębnionej działalności o wartości dla xx = 01 - Jednostka budżetowa (JB), xx = 02 - ZFŚS, xx = 03 - ZG - Wpływy z zasobu geodezyjno-kartograficznego, xx = 04 - Depozyt, a następne dwucyfrowe numery dla działalności wymagającej wyodrębnienia,
     - yy - dwucyfrowy kod oznaczający tytuł (rodzaj) środków pieniężnych w drodze;",
   f) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie "Zespół 2 - Rozrachunki i rozliczenia",
   g) w § 6 ust 3 pkt 3 i pkt 4, przed średnikiem dodaje się wyrażenie:
    "oraz dla xx = od 51 i dalsze - Rozliczenie danego projekt (nazwa projektu) z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi innych niż środki europejskie",
   h) w § 6 ust. 3 pkt 5 konto 224 - " Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych" otrzymuje nazwę "224 - Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich",
   i) w § 6 ust. 3 skreśla się pkt 8, 14 i 15 oraz w pkt 9 konto 228 - "Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych" otrzymuje nazwę "228 - Rozliczenie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi",
   j) w § 6 ust.3 pkt 11 lit b na końcu zdania przed średnikiem dodaje się wyrażenie "i programu "Polski System Kadrowo - Płacowy",
   k) w § 6 ust. 3 w pkt 17 i 18 Zespół 2 otrzymuje nazwę "Zespół 2 - Rozrachunki i rozliczenia",
   l) w § 6 ust. 5 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
    "1) do konta 400 - "Amortyzacja" analitykę buduje się według struktury 400/x/(v), gdzie:
     - x - jednocyfrowy kod oznaczający rodzaj amortyzowanych środków, przyjmujący wartość x = 1 dla amortyzacji środków trwałych i x = 2 dla amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz konto analityczne 400/9 do księgowań rocznych (zerowanie konta),
     - (v) - kod oznaczający przyporządkowanie atrybutu - dział, rozdział, paragraf, finansowanie paragrafu klasyfikacji budżetowej, źródło finansowania - poprzez oznaczenie wartości tego atrybutu znakiem "v" w danych konta księgowego;
    2) do kont kosztów od 401 do 405 i konta 409, określonych w § 5, ust. 1 pkt 5 analitykę buduje się według struktury 40(c)x/yy/(v) gdzie:
     - c - trzecia cyfra wymienionych kont kosztów,
     - x - jednocyfrowy kod oznaczający wyodrębnioną działalność przyjmujący wartość dla x = 0 - Jednostka budżetowa (JB), i dalej jednocyfrowy kod wyodrębnionej działalności uzależnia się od potrzeb planistycznych, sprawozdawczych i potrzeb analizy oraz konto analityczne 40(c)/x/99 do księgowań rocznych (zerowanie konta),
     - yy - dwucyfrowy kod oznaczający tytuł (grupę) kosztów ponoszonych na zadania jednostki, na przykład yy = 01 - Koszty zadań, z wyjątkiem kosztów projektów realizowanych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi innych niż środki europejskie, yy = 02 - Koszty projektu - ... (krótka nazwa projektu), realizowanego ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi innych niż środki europejskie, a dalsze wyodrębnienie ponoszonych kosztów uzależnia się od planowania, sprawozdawczości i analizy, - (v) - kod oznaczający przyporządkowanie atrybutu - dział, rozdział, paragraf, finansowanie paragrafu klasyfikacji budżetowej, źródło finansowania - poprzez oznaczenie wartości tego atrybutu znakiem "v" w danych konta księgowego;",
   k) w § 6 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
    "7. Zespół 7 - "Przychody, dochody i koszty":
     1) do konta 700 - "Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia" konta analityczne przyjmują strukturę 700/x/y/zzz(v), gdzie:
      - x - jednocyfrowy kod oznaczający wyodrębnioną działalność przyjmujący wartość dla x = 0 - Jednostka budżetowa (JB), i dalej jednocyfrowy kod wyodrębnionej działalności,
      - y - jednocyfrowy kod przyjmujący wartość y = 1 - przychody, y = 2 koszty,
      - zzz - trzycyfrowy kod oznaczający przedmiot i kierunek sprzedaży oraz tytuł, gdzie pierwsza cyfra oznacza kierunek sprzedaży, na przykład 101 - oznacza usługi - za ksero,
      - (v) - kod oznaczający przyporządkowanie atrybutu - dział, rozdział, paragraf, finansowanie paragrafu klasyfikacji budżetowej, źródło finansowania - poprzez oznaczenie wartości tego atrybutu znakiem "v" w danych konta księgowego;
      - oprócz kont analitycznych budowanych w strukturze jak wyżej prowadzi się konto analityczne 700/x/y/999 - przeksięgowania roczne (zerowanie konta);
     2) do konta 720 - "Przychody z tytułu dochodów budżetowych" konta analityczne przyjmują strukturę 720/x/yy/(v), gdzie:
      - x - jednocyfrowy kod oznaczający wyodrębnioną działalność przyjmujący wartość dla x = 0 - Jednostka budżetowa (JB) i dalej jednocyfrowy kod wyodrębnionej działalności,
      - yy - dwucyfrowy kod określający grupę lub rodzaj przychodu przyjmujący wartość yy = 01 - Przychody jednostki budżetowej pozostałe ( nie ujęte w innych pozycjach), yy = 02 - Przychody z zasobu geodezyjno- kartograficznego (ZGK), od yy = 50 do yy = 80 - Środki zagraniczne niepodlegające zwrotowi inne niż środki europejskie na dany projektu (podać krótką nazwę projektu) i dalsze wyodrębnienie uzależnia się od potrzeb planistyczno-sprawozdawczych oraz analizy,
      - (v) - kod oznaczający przyporządkowanie atrybutu - dział, rozdział, paragraf, finansowanie paragrafu klasyfikacji budżetowej, źródło finansowania - poprzez oznaczenie wartości tego atrybutu znakiem "v" w danych konta księgowego;
      - oprócz kont analitycznych budowanych w strukturze jak wyżej prowadzi się konto analityczne "720/0/98 - Przychody z tytułu dochodów budżetowych JST" i konto "720/x/99 przeksięgowania roczne (zerowanie konta);
     3) do konta 750 - "Przychody finansowe" konta analityczne przyjmują strukturę 750/x/yy/(v), gdzie:
      - x - jednocyfrowy kod oznaczający wyodrębnioną działalność przyjmujący wartość dla x = 0 - Jednostka budżetowa (JB), i dalej jednocyfrowy kod wyodrębnionej działalności,
      - yy - dwucyfrowy kod określający grupę lub rodzaj przychodu finansowego, przyjmujący wartość yy= 01 - Przychody finansowe (nie ujęte w pozostałych pozycjach), yy = 02 - Odpisy aktualizujące należności przychodów finansowych (zmniejszenia), yy = 03 - Odsetki od pożyczek i zwłoki w zapłacie należności (z wyjątkiem odsetek od należności ujmowanych na koncie 720), yy = 04 - Dywidendy i udziały w zyskach innych podmiotów gospodarczych, od yy = 51 do yy = 80 - Środki zagraniczne niepodlegające zwrotowi inne niż środki europejskie na dany projektu (podać krótką nazwę projektu) i dalsze wyodrębnienie uzależnia się od potrzeb planistyczno-sprawozdawczych oraz analizy,
      - (v) - kod oznaczający przyporządkowanie atrybutu - dział, rozdział, paragraf, finansowanie paragrafu klasyfikacji budżetowej, źródło finansowania - poprzez oznaczenie wartości tego atrybutu znakiem "v" w danych konta księgowego;
      - oprócz kont analitycznych budowanych w strukturze jak wyżej prowadzi się konto analityczne 750/x/99 - przeksięgowania roczne (zerowanie konta);
     4) do konta 751 - "Koszty finansowe" konta analityczne przyjmują strukturę 751/x/yy/(v), gdzie:
      - x - jednocyfrowy kod oznaczający wyodrębnioną działalność przyjmujący wartość dla x = 0 - Jednostka budżetowa (JB), i dalej jednocyfrowy kod wyodrębnionej działalności,
      - yy - dwucyfrowy kod określający tytuł kosztu finansowego przyjmujący wartość yy = 01 - odsetki od pożyczek, yy = 02 - Odsetki od kredytów i obligacji, yy = 03 - Odpisy aktualizujące należności przychodów finansowych, yy = 04 - Odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań i kolejny dwucyfrowy kod wyodrębnionego przychodu finansowego uzależnia się od potrzeb ewidencyjnych, na przykład yy = 51 i dalsze kody jako koszty finansowe projektów z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi inne niż środki europejskie podając krótką nazwę projektu,
      - (v) - kod oznaczający przyporządkowanie atrybutu - dział, rozdział, paragraf, finansowanie paragrafu klasyfikacji budżetowej, źródło finansowania - poprzez oznaczenie wartości tego atrybutu znakiem "v" w danych konta księgowego;
      - oprócz kont analitycznych budowanych w strukturze jak wyżej prowadzi się konto analityczne 751/x/99 - przeksięgowania roczne (zerowanie konta);
     5) do konto 760 - "Pozostałe przychody operacyjne" konta analityczne przyjmują strukturę 760/x/yy/(v), gdzie:
      - x - jednocyfrowy kod oznaczający wyodrębnioną działalność przyjmujący wartość dla x = 0 - Jednostka budżetowa (JB), i dalej jednocyfrowy kod wyodrębnionej działalności,
      - yy - dwucyfrowy kod określający grupę lub rodzaj przychodu operacyjnego przyjmujący wartość yy = 01 - Przychody ze sprzedaży składników majątkowych, yy = 02 - Odszkodowania i darowizny, yy = 03 - Zmniejszenia odpisów aktualizujących należności (z wyjątkiem dotyczących przychodów finansowych)), bez zmniejszeń odpisów należności ZGK, yy = 04 - Zmniejszenia odpisów aktualizujących związanych z ZGK (z wyjątkiem dotyczących przychodów finansowych), yy = 05 - Pozostałe przychody operacyjne (nie ujęte w innych pozycjach), od yy = 51 do yy = 80 - Pozostałe przychody operacyjne projektów z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi inne niż środki europejskie na dany projektu (podać krótką nazwę projektu) i dalsze wyodrębnienie uzależnia się od potrzeb planistyczno-sprawozdawczych oraz analizy,
      - (v) - kod oznaczający przyporządkowanie atrybutu - dział, rozdział, paragraf, finansowanie paragrafu klasyfikacji budżetowej, źródło finansowania - poprzez oznaczenie wartości tego atrybutu znakiem "v" w danych konta księgowego;
      - oprócz kont analitycznych budowanych w strukturze jak wyżej prowadzi się konto analityczne 760/x/99 - przeksięgowania roczne (zerowanie konta),
     6) do konta 761 - "Pozostałe koszty operacyjne" konta analityczne przyjmują strukturę 761/x/yy/(v), gdzie:
      - x - jednocyfrowy kod oznaczający wyodrębnioną działalność przyjmujący wartość dla x = 0 - Jednostka budżetowa (JB), i dalej jednocyfrowy kod wyodrębnionej działalności,
      - yy - dwucyfrowy kod określający tytuł (grupę) pozostałego kosztu operacyjnego przyjmujący wartość yy = 01 - Odpisane przedawnione, umorzone i nieściągalne należności, bez ZGK (jeżeli nie są pokrywane z odpisu aktualizującego), yy = 02 - Odpisane przedawnione, umorzone i nieściągalne należności dotyczące ZGK (jeżeli nie są pokrywane z odpisu aktualizującego), yy = 03 - Odpisy aktualizujące należności wątpliwe, bez ZGK, yy = 04 - Odpisy aktualizujące należności wątpliwe dotyczące ZGK, yy = 05 - Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania, i kolejny dwucyfrowy kod wyodrębnionego przychodu operacyjnego uzależnia się od potrzeb planistycznych, sprawozdawczych i analizy, na przykład yy = 51 i dalsze kody jako pozostałe koszty operacyjne projektów z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi inne niż środki europejskie podając krótką nazwę projektu,
      - (v) - kod oznaczający przyporządkowanie atrybutu - dział, rozdział, paragraf, finansowanie paragrafu klasyfikacji budżetowej, źródło finansowania - poprzez oznaczenie wartości tego atrybutu znakiem "v" w danych konta księgowego;
      - oprócz kont analitycznych budowanych w strukturze jak wyżej prowadzi się konto analityczne 761/x/99 - przeksięgowania roczne (zerowanie konta);
     7) do konta 770 - "Zyski nadzwyczajne" konta analityczne przyjmują strukturę 770/x/yy, gdzie:
      - x - jednocyfrowy kod oznaczający wyodrębnioną działalność przyjmujący wartość dla x = 0 - Jednostka budżetowa (JB), i dalej jednocyfrowy kod wyodrębnionej działalności,
      - yy - dwucyfrowy kod tytułu powstania zysku nadzwyczajnego,
      - oprócz kont analitycznych budowanych w strukturze jak wyżej prowadzi się konto analityczne 770/x/99 - przeksięgowania roczne (zerowanie konta);
     8) do konta 771 - "Straty nadzwyczajne" konta analityczne przyjmują strukturę 771/x/yy, gdzie:
      - x - jednocyfrowy kod oznaczający wyodrębnioną działalność przyjmujący wartość dla x = 0 - Jednostka budżetowa (JB), i dalej jednocyfrowy kod wyodrębnionej działalności,
      - yy - dwucyfrowy kod tytułu powstania straty nadzwyczajnej,
      - oprócz kont analitycznych budowanych w strukturze jak wyżej prowadzi się konto analityczne 771/x/99 - przeksięgowania roczne (zerowanie konta).".
   l) w § 6 ust. 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
    "2) do konta 810 - "Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje" analitykę buduje się według wzoru 810/x/(v), gdzie:
     - x - jednocyfrowy kod przyjmujący wartość dla x = 1 - Dotacje budżetowe (udzielone), x = 2 równowartość wydatków inwestycyjnych, a dalsze kolejne kody jednocyfrowe uzależnia się od potrzeb sprawozdawczych i analizy,
     - (v) - kod oznaczający przyporządkowanie atrybutu - dział, rozdział, paragraf, finansowanie paragrafu klasyfikacji budżetowej - poprzez oznaczenie wartości tego atrybutu znakiem "v" w danych konta księgowego,
     - oprócz kont wskazanych wyżej wyodrębnia się konto analityczne do zamknięć rocznych o strukturze 810/9;",
   ł) w § 6, ust. 8 pkt 5 konto 853 - "Fundusze pozabudżetowe" otrzymuje nazwę 853 - "Fundusze celowe",
   m) w § 6 ust. 8 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
    "7) do konta 860 - "Wynik finansowy" analitykę buduje się według struktury 860/x, gdzie x - to jednocyfrowy kod oznaczający wyodrębnioną działalność przyjmujący wartość dla x = 0 - jednostka budżetowa (JB), a dalsze kolejne kody jednocyfrowe uzależnia się od potrzeb sprawozdawczych i analizy.",
 5. w załączniku nr 3 do zarządzenia w rozdziale VI - IX:
  • a) w § 7 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:
    "5a) do konta 975 - "Wydatki strukturalne" ewidencja analityczna prowadzona jest:
     - na koncie analitycznym o strukturze 975/x/y, gdzie: x - jednocyfrowy kod oznaczający wyodrębnioną działalność przyjmujący wartość dla x = 1 - Jednostka budżetowa (JB), y - jednocyfrowy kod oznaczający wydatki strukturalne przyjmujący wartość y = 1 oraz dalsze kody jednocyfrowe uzależnia się od potrzeb sprawozdawczych i analizy,
     - na koncie 975/x/y dokonuje się zapisów księgowych (dekretacja) na podstawie dowodów źródłowych sporządzając za okresy miesięczne lub dzienne polecenie księgowania PK (wydruk z systemu) - poniesionych wydatków strukturalnych oraz bezwzględnie w treści operacji gospodarczej podać pozycje księgowe dowodów źródłowych dokumentujących poniesione wydatki strukturalne,
     - w formie zbioru danych rejestrowanych w aplikacji "Dziennik księgowań/Polecenia księgowania" w sekcji "Dane podstawowe dokumentu" w zakładce "Dekrety" przez wskazanie podczas rejestracji przy kwocie wydatku numeru obszaru i kodu wydatku strukturalnego;",
   c) w § 7 skreśla się pkt 8,
   d) w § 9 pkt 1 lit. b, § 10 ust. 1 pkt 2, § 11 pkt 1 lit. b oraz § 12 ust. 1 pkt 2 konto 140 otrzymuje nazwę 140 - "Środki pieniężne w drodze",
   e) w § 9 pkt 2, § 10 ust 2, § 11 pkt 2 oraz § 12 ust. 2 Zespół 2 otrzymuje nazwę "Zespół 2 - "Rozrachunki i rozliczenia",
   f) w § 13 w zdaniu szóstym po przecinku wyrażenie otrzymuje brzmienie "wydanie XII oraz zasady zgodne z opisem kont.",

§ 2. Konta wymienione w § 1 pkt 3 lit. d obowiązują do czasu zakończenia projektu (programu) finansowanego ze środków pomocowych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Starosta Gryfiński
mgr inż. Wojciech Konarski

data opublikowania: 2011-02-01 12:05:52
data ostatniej aktualizacji: 2011-02-01 12:05:52

Strona odwiedzona 1534 razy
Inf. przygotowana przez: Janina Niwa
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.