Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 16/2012
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2012-02-09

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/2003 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz.1316 z 2010 r. Nr 47, poz. 278 z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378) zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 21/2003 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Starostwie Powiatowym w Gryfinie w części II. Ogólne zasady dokumentowania operacji gospodarczych i zapisów księgowych, wprowadza się nastepujące zmiany:

 1. pkt 10a otrzymuje brzmienie:
  "10 a. Stwierdzenia zgodności wydatku z planem finansowym poprzez:
  • wskazanie klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf, kwota),
  • finansowanie wydatku [środki własne powiatu; dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące/inwestycyjne (niepotrzebne skreślić): z zakresu administracji rzadowej i zlecone ustawami, w tym z rezerwy celowej budżetu państwa, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, własne powiatu; inne środki (wymienić jakie) oraz kwoty wydatków],
  • inne źródła (wskazać nazwę) oraz kwota wydatku, dokonują dysponenci środków budżetowych, fakt ten opatrując datą i podpisem (zazwyczaj jest to pieczątka - przykładowy wzór nr 16 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia).",
 2. dodaje się pkt 10b w brzmieniu:
  "10b. Stwierdzenie oraz zakwalifikowanie danego wydatku do wydatku strukturalnego dokonują pracownicy odpowiedzialni za sprawdzenie merytoryczne podając obszar i kod oraz kwotę na fakturze (rachunku) lub innym równoważnym dokumencie księgowym, fakt ten opatrując datą i podpisem (może być to pieczątka).".

§ 2. Zobowiązuje się dysponentów środków budżetowych w uzgodnieniu z Wydziałem Finansowo - Księgowym do dokonania czynności dla operacji gospodarczych od 1 stycznia 2012 r., o których mowa w § 1 pkt 1 w terminie do 20 lutego 2012 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
mgr inż. Wojciech Konarski


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2012-02-09 13:57:50
data ostatniej aktualizacji: 2012-02-09 13:57:50

Strona odwiedzona 782 razy
Inf. przygotowana przez: Janina Niwa
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.