Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 38/2012
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2012-04-11

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 86/2009 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 września 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie § 66 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, zmienionego uchwałą Nr IX/118/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r., uchwałą Nr XIII/152/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r., uchwałą XXI/229/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 września 2008 r., uchwałą XXIX/283/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 17 kwietnia 2009 r., uchwałą Nr XL/354/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 marca 2010 r. oraz uchwałą Nr V/37/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 kwietnia 2011 r. zarządzam, co następuje:

§1. W Regulaminie wewnętrznym Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 86/2009 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 września 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki wprowadza się następujące zmiany:

 1. w rozdziale 5 dodaje się nowe stanowisko pracy w brzmieniu: "stanowisko pomocnicze: pomoc administracyjna."
 2. w rozdziale 6, dodaje się opis nowego stanowiska pomocniczego: pomoc administracyjna w brzmieniu:
 3. "VI. STANOWISKO POMOCNICZE: POMOC ADMINISTRACYJNA

  1. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE STANOWISKA PRACY
   • Urząd: STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE
   • Wydział: EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
   • Stanowisko: niewrażliwe
  2. MIEJSCE W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
  3. GŁÓWNE CELE ISTNIENIA STANOWISKA
   pomoc przy wykonywaniu zadań z zakresu spraw dotyczących wydziału
  4. GŁÓWNE OBOWIĄZKI
   1. prowadzenie spraw z zakresu promocji powiatu, a w szczególności:
    1. opracowywanie informacji przeznaczonych do publikacji na stronie promocyjnej powiatu,
    2. opracowywanie informacji przeznaczonych dla środków masowego przekazu,
    3. przygotowywanie materiałów do wydawnictw promujących powiat (widokówek, folderów, informatorów, katalogów itd.);
    4. opracowywanie życzeń, podziękowań, gratulacji itp. z okazji różnych uroczystości,
    5. gromadzenie i analiza informacji (prowadzenie dokumentacji) prasowych dotyczących powiatu,
    6. archiwizowanie materiałów prasowych w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt organów powiatu i starostw powiatowych,
    7. gromadzenie informacji o możliwościach promocji powiatu w krajowych i międzynarodowych targach, wystawach, wydawnictwach,
    8. tworzenie bazy danych dla celów promocyjnych,
    9. bieżąca współpraca z Referatem Informatyki z zakresie aktualizacji oficjalnej strony powiatu i konsultowania projektów graficznych materiałów promocyjnych m.in. publikacji, folderów, banerów itp.,
    10. opracowywanie merytoryczne oraz rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i promocyjnych o powiecie,
    11. pomoc przy organizacji (współorganizacji) imprez kulturalnych i innych przedsięwzięć promocyjnych,
   2. w miarę potrzeb sporządzanie stosownych informacji oraz sprawozdań;
   3. pomoc przy realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
   4. pomoc przy realizacji zadań wynikających z ustawy o kulturze fizycznej;
   5. wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego w zakresie powierzonych obowiązków.
  5. PODEJMOWANIE DECYZJI (ROZSTRZYGNIĘĆ)
   • Decyzje samodzielne - brak
   • Wkład w decyzje podejmowane przez innych - przedstawianie opinii, propozycji rozwiązań organizacyjnych związanych z prowadzonymi zadaniami
  6. KONTAKTY I REPREZENTACJA
   • Kluczowe kontakty wewnętrzne - z pracownikami komórek organizacyjnych Starostwa, kadrą kierowniczą, obsługą prawną
   • Kluczowe kontakty zewnętrzne - z przedstawicielami stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, Urzędu Wojewódzkiego, kierownikami powiatowych jednostek organizacyjnych
  7. WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, DOŚWIADCZENIE
   1. Wykształcenie (charakter lub typ szkoły) - średnie/ wyższe
   2. Preferowany profil (specjalność) - prawo, administracja, socjologia, politologia, dziennikarstwo
   3. Obligatoryjne uprawnienia - nie wymagane
   4. Doświadczenie zawodowe - nie wymagane
   5. Predyspozycje osobowościowe - sumienność, sprawność, bezstronność, postawa etyczna, komunikatywność
   6. Umiejętności zawodowe - umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, planowanie i organizowanie pracy, wiedza specjalistyczna, zorientowanie na rezultaty pracy
  8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA
   1. za terminowe załatwianie powierzonych spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami bądź procedurami;
   2. za właściwe zabezpieczenie opracowywanej dokumentacji;
   3. za właściwe zabezpieczenie urządzeń będących na wyposażeniu wydziału.
  9. WSPÓŁZALEŻNOŚĆ SŁUŻBOWA
   • Bezpośredni przełożony: NACZELNIK WYDZIAŁU
   • Przełożony wyższego stopnia: WICESTAROSTA
  10. ZASTĘPSTWA
   • Osoba na stanowisku zastępuje:
    1. stanowisko pracy do spraw kultury, sportu, turystyki i promocji powiatu
   • Osoba na stanowisku zastępowana jest przez:
    1. stanowisko pracy do spraw kultury, sportu, turystyki i promocji powiatu
  11. UDZIAŁ W ZESPOŁACH ZADANIOWYCH I ROBOCZYCH - według bieżących potrzeb
  12. WYPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY
   • Sprzęt informatyczny - stanowisko komputerowe
   • Oprogramowanie - Microsoft Windows, LEX
   • Środki łączności - służbowy telefon stacjonarny
   • Inne urządzenia - niszczarka
   • Środki transportu - do dyspozycji samochód służbowy na zasadach ogólnych obowiązujących w urzędzie
  13. FIZYCZNE WARUNKI PRACY
   • uciążliwości fizyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych - zgodnie z oceną ryzyka zawodowego
   • częstotliwość wyjazdów służbowych - według potrzeb
  14. KRYTERIUM OCENY
   stanowisko pomocnicze nie podlega ocenie pracy
 4. załącznik nr 1 do regulaminu otrzymuje brzmienie:

"Pracownicy
Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Lp.Nazwisko i imię pracownikaOpis stanowiskaNazwa stanowiskaUżywane symbole
1.Elżbieta Lorenowicz-Bieństanowisko pracy ds. kierowania wydziałem oraz nadzoru organizacji pracy szkół i placóweknaczelnikELB
2.wakatstanowisko pracy ds. zastępowania stanowiska ds. kierowania wydziałem oraz nadzoru organizacji pracy szkół i placówekzastępca naczelnika 
3.Kinga Koellerstanowisko pracy ds. nadzoru nad stowarzyszeniami, współpracy z organizacjami pozarządowymi i promocji powiatupodinspektorKK
4.Monika Baczyńska-Padjasekstanowisko pracy ds. kultury, sportu, turystyki i promocji powiatuinspektorMBP
5.Sylwia Cieślastanowisko pracy ds. kształcenia specjalnego, kierowania nieletnich do MOS/MOW i promocji powiatuinspektorSC
6.Andrzej Kordylasińskistanowisko pomocniczepomoc administracyjnaAK

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
mgr inż. Wojciech Konarski

data opublikowania: 2012-04-19 13:47:29
data ostatniej aktualizacji: 2012-04-19 13:47:29

Strona odwiedzona 957 razy
Inf. przygotowana przez: Ewelina Zdziarska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.