Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 60/2012
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2012-06-21

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 89/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie art. 104-1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 113, poz.717 i Nr 106, poz.668, z 1999 r. Nr 99, poz.1152, z 2000 r. Nr 19, poz.239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz.1127 i Nr 120, poz.1268,z 2001 r. Nr 28, poz.301, Nr 52, poz.538, Nr 99, poz.1075, Nr 128, poz.1405, Nr 154, poz.1805, Nr 11, poz.84, Nr 111, poz.1194 i Nr 123, poz.1354, z 2002 r. Nr 74, poz.676, Nr 196, poz.1660, Nr 135, poz.1146, Nr 199, poz.1673 i Nr 200, poz.1679, z 2003 r. Nr 166, poz.1608 i Nr 213, poz.2081, z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 99, poz.1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz.71, Nr 68, poz.610, Nr 86, poz.732 i Nr 167, poz. 732, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221,poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 oraz Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 oraz Nr 232, poz. 1378) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie pracy stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 89/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Gryfinie wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r.;
 2. w § 36 ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: "1. Pracownik ponosi odpowiedzialność materialną za spowodowanie szkody w mieniu Pracodawcy, a w szczególności za zniszczenie, uszkodzenie lub zaginięcie:";
 3. w § 71 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "3. Pracownica ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze:
  a) do 4 tygodni w 2012 r. i 2013 r. oraz do 6 tygodni od 2014 r. - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  b) do 6 tygodni w 2012 r. i 2013 r. oraz do 8 tygodni od 2014 r. - w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.";
 4. po § 71 dodaje się § 71a w brzmieniu: "§ 71a. 1. Pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia.
  2. Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.";
 5. § 84 otrzymuje brzmienie: "§ 84. Za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze, z tym że czas wolny, na wniosek pracownika, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu.";
 6. w § 85 skreśla się ust. 3;
 7. skreśla się § 86;
 8. § 89 otrzymuje brzmienie: "§ 89. Starosta, Wicestarosta, Skarbnik, Sekretarz oraz kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa wykonują w razie konieczności prace poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia.";
 9. w § 96 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Zapoznanie pracownika z oceną ryzyka zawodowego następuje na szkoleniu wstępnym oraz każdorazowo w przypadku zmian w ocenie ryzyka zawodowego.";
 10. w § 112 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, jeżeli lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad osoba niepełnosprawną wyda w odniesieniu do tej osoby zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy.".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania niniejszego zarządzenia i ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazania go do poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego.

data opublikowania: 2012-06-22 13:58:09
data ostatniej aktualizacji: 2012-06-22 13:58:09

Strona odwiedzona 612 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Turek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.