Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Architektury i Budownictwa
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-416-40-33, 91-404-50-00

Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

 1. PODSTAWA PRAWNA
  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm./.
 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. zgłoszenie zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych pobierz PDF, pobierz RTF
   1. zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego - druk B-2 pobierz PDF, informacja uzupełniająca pobierz PDF;
  2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane pobierz PDF;
  3. opis robót zawierający określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania robót budowlanych wraz z podaniem terminu ich rozpoczęcia oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.
  4. projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, do zgłoszenia budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz budowy przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych
  5. uzgodnienie projektu zagospodarowania działki lub terenu z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, w przypadku budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
  6. projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, w przypadku zgłoszeniu budowy, obiektów małej architektury w miejscach publicznych
  7. upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (w przypadku ustanowienia pełnomocnika) - oryginał lub notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa;
   Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wskazujących ich umocowanie;
  8. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - gdy jest ona wymagana zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
  9. oryginał dowodu wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
  10. do zgłoszenia budowy:
   • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
   • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
   • sieci:
    1. elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
    2. wodociągowych,
    3. kanalizacyjnych,
    4. cieplnych,
    5. telekomunikacyjnych;
   należy dołączyć:
   1. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o wpisie projektantów i sprawdzających na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, z określonym w nim terminem ważności, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
   2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
   3. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  11. do zgłoszenia przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków, należy dołączyć:
   1. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o wpisie projektantów i sprawdzających na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, z określonym w nim terminem ważności, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
   2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 3. OPŁATY
  Przyjęcie zgłoszenia dotyczącej budowy domu jednorodzinnego, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu - 1 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej - nie więcej niż 539 zł.
  Przyjęcie zgłoszenia, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, dotyczącego budowy sieci:
  1. elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
  2. wodociągowych,
  3. kanalizacyjnych,
  4. cieplnych,
  5. telekomunikacyjnych;
   • o długości powyżej 1 km - 2143 zł
   • o długości do 1 km - 105 zł.
  Przyjęcie zgłoszenia przebudowy domu jednorodzinnego, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu - 0,50 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej.
  Pozostałe zgłoszenia nie podlegają opłacie skarbowej.
  Opłata za złożone pełnomocnictwo, w przypadku ustanowienia pełnomocnika (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - 17 zł.
  Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia zgłoszenia i pełnomocnictwa.
  Opłaty dokonuje się:
  • w kasie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino - Gryfino, ul. 1 Maja 16 lub
  • na konto - 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555
 4. ZWOLNIENIA Z OPŁAT
  Zwalnia się z opłaty skarbowej dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz ich odpisy, wypisy lub kopie:
  • poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,
  • udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
  • przez jednostki samorządu terytorialnego,
  • przez jednostki budżetowe
  • przez organizacje pożytku publicznego
  • przez osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

  Zwalnia się z opłaty skarbowej przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budynku zniszczonego lub uszkodzonego wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych.
 5. TERMIN ODPOWIEDZI
  Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.
  Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21. dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3. lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
  Termin 21-dniowy podlega przerwaniu, jeżeli w wyniku sprawdzenia zgłoszenia, organ wyda postanowienie zobowiązujące do uzupełnienia zgłoszenia w określonym terminie.
  W przypadku, gdy organ nie wniósł sprzeciwu do budowy:
  • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
  • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
  • sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
   wodociągowych,
   kanalizacyjnych,
   cieplnych,
   telekomunikacyjnych;
  • oraz przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków,
  projekt podlega ostemplowaniu, niezwłocznie po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu.
 6. TRYB ODWOŁAWCZY
  W przypadku decyzji Starosty Gryfińskiego o sprzeciwie do zgłoszenia lub decyzji o sprzeciwie i nakładającej obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, odwołanie wnosi się za jego pośrednictwem do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14. dni od dnia doręczenia decyzji.
  Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję pobierz PDF.
 7. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4.
  Sekretariat Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16D - pokój nr 104.
  Sekretariat Wydziału Architektury i Budownictwa w Gryfinie ul. 11 Listopada 16D - pokój nr 112.
 8. UWAGI
  1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa następujących obiektów:
   1. obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
    1. parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
    2. płyt do składowania obornika,
    3. szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,
    4. naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m,
    5. suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;
   2. wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
   3. wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500m2 powierzchni działki;
   4. wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;
   5. wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
   6. wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki;
   7. wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
   8. przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;
   9. zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;
   10. altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40)- czyli wolno stojących budynków rekreacyjno-wypoczynkowych, położonych na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym, o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz o wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2;
   11. wiat przystankowych i peronowych;
   12. parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa;
   13. wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;
   14. parkometrów z własnym zasilaniem;
   15. boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;
   16. miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;
   17. zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach;
   18. zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach;
   19. przepustów o średnicy do 100 cm;
   20. tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;
   21. gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa;
   22. obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
   23. przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2;
   24. pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:
    1. cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,
    2. uprawiania wędkarstwa,
    3. rekreacji;
   25. opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;
   26. pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
   27. instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
   28. sieci:
    1. elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
    2. wodociągowych,
    3. kanalizacyjnych,
    4. cieplnych,
    5. telekomunikacyjnych;
   29. przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;
   30. telekomunikacyjnych linii kablowych;
   31. kanalizacji kablowej;
   32. urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:
    1. aposterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,
    2. punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych,
    3. piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;
   33. obiektów małej architektury;
   34. ogrodzeń;
   35. obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;
   36. tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;
   37. znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody;
   38. instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz użytkowanego budynku;
   39. obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613, ze zm.) w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów;
   40. poligonowych obiektów budowlanych, w szczególności: stanowisk obronnych, przepraw, budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz obiektów kontenerowych, lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem obozowisk polowych oraz umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki.
  2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:
   1. remoncie obiektów budowlanych;
   2. przebudowie obiektów, o których mowa w pkt. 1;
    1. przebudowie budynków innych niż budynki o których mowa w pkt. 1, z wyłączeniem ich przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych, a także z wyłączeniem budynków, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej;
   3. przebudowie przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków;
   4. remoncie lub przebudowie urządzeń budowlanych;
   5. dociepleniu budynków o wysokości do 25 m;
   6. utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;
   7. instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;
   8. wykonywaniu i przebudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
   9. wykonywaniu obudowy ujęć wód podziemnych;
   10. przebudowie sieci gazowych oraz elektroenergetycznych innych niż elektroenergetyczne obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV;
   11. przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych;
   12. budowie kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843), w pasie drogowym w ramach przebudowy tej drogi;
   13. instalowaniu krat na obiektach budowlanych;
   14. instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych;
   15. montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych;
  3. Wymienione w pkt. 1 i 2 obiekty budowlane i roboty budowlane wymagają dokonania zgłoszenia, poza wymienionymi w pkt. 6 oraz z zastrzeżeniem warunków określonych w pkt. 7, pkt. 8 i pkt. 9.
  4. Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
  5. Roboty budowlane, o których mowa w pkt. 1 i 2, wykonywane:
   1. przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków - wymagają pozwolenia na budowę;
   2. na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - wymagają dokonania zgłoszenia,
   - przy czym do wniosku o pozwolenie na budowę oraz do zgłoszenia należy dołączyć pozwolenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
  6. Nie wymaga pozwolenia na budowę ani dokonania zgłoszenia budowa następujących obiektów i wykonywanie następujących robót budowlanych, z zastrzeżeniem określonym w pkt. 7:
   1. obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
    1. parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
   2. budowa altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40 ora z 2015 r. poz. 528) - czyli wolno stojących budynków rekreacyjno-wypoczynkowych, położonych na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym, o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz o wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2;
   3. wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
   4. budowa wiat przystankowych i peronowych;
   5. budowa parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa;
   6. budowa wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;
   7. budowa parkometrów z własnym zasilaniem;
   8. budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;
   9. budowa zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach;
   10. budowa przepustów o średnicy do 100 cm;
   11. budowa gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa;
   12. obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
   13. przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2;
   14. opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;
   15. budowa wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki;
   16. budowa pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
   17. budowa telekomunikacyjnych linii kablowych;
   18. budowa urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:
    1. posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,
    2. punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych,
    3. piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;
   19. budowa obiektów małej architektury;
   20. budowa ogrodzeń;
   21. budowa obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;
   22. budowa tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;
   23. budowa znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody;
   24. budowa instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz użytkowanego budynku;
   25. budowa poligonowych obiektów budowlanych, w szczególności: stanowisk obronnych, przepraw, budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz obiektów kontenerowych, lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem obozowisk polowych oraz umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki;
   26. montaż pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych;
   27. remont obiektów budowlanych;
   28. przebudowa obiektów, o których mowa w pkt. 1;
   29. przebudowa budynków innych niż budynki o których mowa w pkt. 1, z wyłączeniem ich przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych, a także z wyłączeniem budynków, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej;
   30. remont lub przebudowa urządzeń budowlanych.
   31. utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych.
   32. docieplenie budynków o wysokości do 12m;
   33. wykonywanie obudowy ujęć wód podziemnych.
  7. Zgłoszenia wymaga:
   1. budowa parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, sytuowanych w obszarze Natura 2000;
   2. budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie sytuowanych w obszarze Natura 2000;
   3. budowa gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa sytuowanych w obszarze Natura 2000;
   4. budowa obiektów małej architektury sytuowanych w miejscach publicznych;
   5. budowa ogrodzeń o wys. powyżej 2,20 m;
   6. docieplenie budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m;
   7. instalowaniu krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków;
   8. instalowaniu urządzeń, o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych.
   9. przebudowa budynków innych niż budynki o których mowa w pkt. 1, jeśli dotyczy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych, a także budynków, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej.
  8. Inwestor, zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, o których mowa w pkt.
   1. może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
  9. Zgodnie z art. 29a ustawy - Prawo budowlane do budowy przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, telekomunikacyjnych stosuje się przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli inwestor dokonał zgłoszenia zamiaru budowy w Starostwie Powiatowym.
   Oznacza to, że w przypadku budowy przyłączy inwestor może alternatywnie zgłosić zamiar ich budowy do dysponenta mediów. Jeżeli zgłoszenie dokonywane jest u dysponenta mediów, wymagane jest sporządzenie planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 29a ust. 1 ustawy - Prawo budowlane).
  10. Organ wnosi sprzeciw do budowy lub wykonania robót objętych zgłoszeniem jeżeli:
   • zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
   • budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub inne przepisy;
   • zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, (na okres do 180 dni), w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.
  11. Organ może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może:
   • naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy,
   • spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
   • spowodować pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
   • spowodować pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
   • spowodować wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
  12. Istotne odstąpienie od projektu budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem budowy:
   • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
   • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
   • sieci:
    1. elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
    2. wodociągowych,
    3. kanalizacyjnych,
    4. cieplnych,
    5. telekomunikacyjnych;
   • oraz przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków;
    wobec którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej całego zamierzenia budowlanego.
  13. Inwestor może, przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu, złożyć wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę tymczasowego obiektu budowlanego, na max 180 dni. W przypadku złożenia ww. wniosku, inwestor może powstrzymać się od rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowego obiektu budowlanego, zgłoszonego na 180 dni, do czasu zakończenia postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę.

data opublikowania: 2004-03-02 09:59:55
data ostatniej aktualizacji: 2021-03-09 09:07:37

Strona odwiedzona 33770 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Marta Szamburska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.