Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Architektury i Budownictwa
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-416-40-33, 91-404-50-00

Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

 1. PODSTAWA PRAWNA
  Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali /t.j. Dz.U. z 2015 poz. 1892/
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23/
  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 783/
 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu (pobierz wniosek PDF)
  2. czytelne kopie rysunków, z posiadanej przez właściciela dokumentacji, przedstawiające rzuty odpowiednich kondygnacji budynku, które powinny zawierać określenie pomieszczeń oraz graficzne oznaczenie granic lokalu i pomieszczeń przynależnych lub wyrys z operatu ewidencyjnego z zaznaczonym lokalem i pomieszczeniami przynależnymi,
  3. w przypadku braku dokumentacji budowlanej - inwentaryzacja budowlana lokalu wraz z opisem zawierającym rodzaj i przeznaczenie lokalu, dotychczasowy sposób użytkowania, położenie pomieszczeń przynależnych, adres i oznaczenie geodezyjne terenu; inwentaryzacja winna być sporządzona przez osobę posiadającą odpowiednie przygotowanie zawodowe i powinna zawierać zestawienie powierzchni pomieszczeń lokalu oraz pomieszczeń przynależnych wraz z opisem;
  4. dokumenty o zakończeniu budowy, kopia pozwolenia na użytkowanie budynku lub zawiadomienia o zakończeniu budowy, a także inne dokumenty świadczące o dokonanej przebudowie lub zmianie sposobu użytkowania; w przypadku braku takich dokumentów - dla budynków starych - należy wskazać rok zakończenia budowy;
  5. upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (w przypadku ustanowienia pełnomocnika) - oryginał lub notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa;
   Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wskazujących ich umocowanie.
  6. oryginał dowodu wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
 3. OPŁATY
  Opłata skarbowa
  Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
  Opłata skarbowa za złożone pełnomocnictwo, w przypadku ustanowienia pełnomocnika.
  Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia pełnomocnictwa.
  Ww. opłaty dokonuje się:
  • w kasie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino - Gryfino, ul. 1 Maja 16 lub
  • na konto - 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555
  Wysokość opłat:
  1. za wydania zaświadczenia - 17,00 zł,
  2. za pełnomocnictwo (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - 17 zł,
 4. ZWOLNIENIA Z OPŁAT
  Zwalnia się z opłaty skarbowej:
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • jednostki budżetowe,
  • organizacje pożytku publicznego - jeżeli składają wniosek wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
  Zwalnia się z opłaty skarbowej dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz ich odpisy, wypisy lub kopie:
  • poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,
  • udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
  • przez jednostki samorządu terytorialnego,
  • przez jednostki budżetowe
  • przez organizacje pożytku publicznego
  • przez osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
 5. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
  Załatwienie sprawy następuje poprzez wydanie zaświadczenia zgodnie z żądaniem strony, bądź poprzez wydanie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia lub odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści.
  Tryb ustawowy przewiduje wydanie zaświadczenia bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 7 dni. Jednak w przypadku, gdy organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia winien przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowania wyjaśniające, termin na wydanie zaświadczenia może ulec wydłużeniu.
 6. TRYB ODWOŁAWCZY
  W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia lub odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści, przysługuje złożenie zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Gryfińskiego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
 7. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4.
  Sekretariat Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16D - pokój nr 104.
  Sekretariat Wydziału Architektury i Budownictwa w Gryfinie ul. 11 Listopada 16D - pokój nr 112.

data opublikowania: 2013-03-13 10:08:04
data ostatniej aktualizacji: 2020-06-05 13:07:08

Strona odwiedzona 3583 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Marta Szamburska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.