Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Architektury i Budownictwa
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-416-40-33

Wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

 1. PODSTAWA PRAWNA

 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. z 2016 r., poz. 290/.

 3. WYMAGANE DOKUMENTY

  1. wniosek «pobierz»
  2. opis sposobu i zakresu planowanych robót budowlanych wraz z określeniem terminu korzystania z sąsiedniej nieruchomości;
  3. dokumenty potwierdzające fakt, że inwestor czynił starania o uzyskanie zgody właściciela sąsiedniej nieruchomości (budynku lub lokalu) na wejście na teren tej nieruchomości (budynku, lokalu) celem wykonania robót budowlanych
  4. upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (w przypadku ustanowienia pełnomocnika) - oryginał lub notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa;
   Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wskazujących ich umocowanie;
  5. oryginał dowodu wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
 4. OPŁATY

 5. Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku, a także z chwilą złożenia pełnomocnictwa.

  Opłaty dokonuje się:

  • w kasie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino - Gryfino, ul. 1 Maja 16 lub
  • na konto - Bank PeKao SA I/O nr 61 1240 3855 1111 0010 1241 6308

  Wysokość opłat:

  1. za wydanie decyzji - 10,00 zł
  2. za pełnomocnictwo (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - 17 zł,
 6. ZWOLNIENIA Z OPŁAT

 7. Zwalnia się z opłaty skarbowej dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz ich odpisy, wypisy lub kopie:

  • poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,
  • udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
  • przez jednostki samorządu terytorialnego,
  • przez jednostki budżetowe
  • przez organizacje pożytku publicznego
  • przez osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
 8. TERMIN ODPOWIEDZI

  1. Decyzja wydawana jest w terminie 14. dni od dnia złożenia wniosku.
  2. Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.
 9. TRYB ODWOŁAWCZY

 10. Od decyzji Starosty Gryfińskiego odwołanie wnosi się za jego pośrednictwem do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14. dni od dnia doręczenia decyzji.

 11. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 12. Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4.
  Sekretariat Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16D - pokój nr 104.
  Sekretariat Wydziału Architektury i Budownictwa w Gryfinie ul. 11 Listopada 16D - pokój nr 112.

 13. UWAGI

  1. Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu.
  2. W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa w pkt. 1, właściwy organ - na wniosek inwestora - w terminie 14. dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, właściwy organ określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości.
  3. Inwestor, po zakończeniu robót, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu - na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
  4. Zajęcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego części może nastąpić po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach.
  5. Decyzja może być wydana w przypadku, gdy wnioskodawca uprzednio uzyskał pozwolenie na budowę, dokonał zgłoszenia robót lub uzyskał nakaz dokonania określonych robót budowlanych.

data opublikowania: 2013-03-13 11:14:40
data ostatniej aktualizacji: 2018-05-24 15:01:57

Strona odwiedzona 1341 razy
Inf. przygotowana przez: Marta Szamburska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.