Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Architektury i Budownictwa
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-416-40-33, 91-404-50-00

Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 1. PODSTAWA PRAWNA
  Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm./
  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 783/
 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. wniosek pobierz
  2. mapa w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu;
  3. analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi;
  4. mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami;
  5. określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
  6. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o wpisie projektanta na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, aktualnym na dzień opracowania projektu;
  7. opinie:
   1. ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami,
   2. dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani,
   3. właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych,
   4. dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej - w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią,
   5. dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych,
   6. właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów,
   7. właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowej,
   8. innych organów wymaganych przepisami szczególnymi;
  8. wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne;
  9. upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (w przypadku ustanowienia pełnomocnika) - oryginał lub urzędowo/notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa;
   Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wskazujących ich umocowanie;
  10. oryginał dowodu wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
 3. OPŁATY
  Wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej, poza opłatą za złożone pełnomocnictwo, w przypadku ustanowienia pełnomocnika
  Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia pełnomocnictwa.
  Opłaty dokonuje się:
  • w kasie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino - Gryfino, ul. 1 Maja 16 lub
  • na konto - 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555
  Wysokość opłat:
  1. za pełnomocnictwo (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - 17 zł,
 4. ZWOLNIENIA Z OPŁAT
  Zwalnia się z opłaty skarbowej dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz ich odpisy, wypisy lub kopie:
  • poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,
  • przez jednostki samorządu terytorialnego.
 5. TERMIN ODPOWIEDZI
  1. Decyzja wydawana jest w terminie 90. dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
  2. Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.
 6. TRYB ODWOŁAWCZY
  Od decyzji Starosty Gryfińskiego odwołanie wnosi się za jego pośrednictwem do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14. dni od dnia doręczenia decyzji.
  Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję pobierz.
 7. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4.
  Sekretariat Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16D - pokój nr 104.
  Sekretariat Wydziału Architektury i Budownictwa w Gryfinie ul. 11 Listopada 16D - pokój nr 112.
 8. UWAGI
  1. Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej następuje na wniosek inwestora.
  2. Decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawane są wyłącznie dla dróg publicznych.

data opublikowania: 2013-03-13 11:26:17
data ostatniej aktualizacji: 2020-06-05 13:05:47

Strona odwiedzona 1867 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Marta Szamburska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.