Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Architektury i Budownictwa
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-416-40-33

Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 1. PODSTAWA PRAWNA

 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm./
  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 783/

 3. WYMAGANE DOKUMENTY

  1. wniosek «pobierz»
  2. mapa w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu;
  3. analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi;
  4. mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami;
  5. określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
  6. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o wpisie projektanta na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, aktualnym na dzień opracowania projektu;
  7. opinie:
   1. ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami,
   2. dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani,
   3. właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych,
   4. dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej - w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią,
   5. dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych,
   6. właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów,
   7. właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowej,
   8. innych organów wymaganych przepisami szczególnymi;
  8. wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne;
  9. upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (w przypadku ustanowienia pełnomocnika) - oryginał lub urzędowo/notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa;
   Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wskazujących ich umocowanie;
  10. oryginał dowodu wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
 4. OPŁATY

 5. Wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej, poza opłatą za złożone pełnomocnictwo, w przypadku ustanowienia pełnomocnika
  Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia pełnomocnictwa.
  Opłaty dokonuje się:

  • w kasie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino - Gryfino, ul. 1 Maja 16 lub
  • na konto - Bank PeKao SA I/O nr 61 1240 3855 1111 0010 1241 6308

  Wysokość opłat:

  1. za pełnomocnictwo (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - 17 zł,
 6. ZWOLNIENIA Z OPŁAT

 7. Zwalnia się z opłaty skarbowej dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz ich odpisy, wypisy lub kopie:

  • poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,
  • przez jednostki samorządu terytorialnego.
 8. TERMIN ODPOWIEDZI

  1. Decyzja wydawana jest w terminie 90. dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
  2. Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.
 9. TRYB ODWOŁAWCZY

 10. Od decyzji Starosty Gryfińskiego odwołanie wnosi się za jego pośrednictwem do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14. dni od dnia doręczenia decyzji.

 11. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 12. Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4.
  Sekretariat Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16D - pokój nr 104.
  Sekretariat Wydziału Architektury i Budownictwa w Gryfinie ul. 11 Listopada 16D - pokój nr 112.

 13. UWAGI

  1. Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej następuje na wniosek inwestora.
  2. Decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawane są wyłącznie dla dróg publicznych.

data opublikowania: 2013-03-13 11:26:17
data ostatniej aktualizacji: 2015-07-01 10:57:44

Strona odwiedzona 1286 razy
Inf. przygotowana przez: Marta Szamburska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.