Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Architektury i Budownictwa
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-416-40-33

Przeniesienie pozwolenia na budowę

 1. PODSTAWA PRAWNA
  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. z 2016 r., poz. 290/.
 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia pobierz
  2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane pobierz oraz informacja uzupełniająca pobierz;
  3. oświadczenie strony, na rzecz której zostało wydane pozwolenie na budowę lub w stosunku do której organ nie wniósł sprzeciwu do zgłaszanych przez nią robót, o wyrażeniu zgody na przeniesienie tego pozwolenia lub zgłoszenia pobierz;
  4. oświadczenie wnioskodawcy o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w wydanym pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu pobierz;
  5. upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (w przypadku ustanowienia pełnomocnika) - oryginał lub notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa;
   Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wskazujących ich umocowanie.
  6. dziennik budowy - do wglądu, przypadku przeniesienia pozwolenia na budowę, jeżeli minęły więcej niż trzy lata od wydanego pozwolenia.
  7. oryginał dowodu wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
 3. OPŁATY
  Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
  Opłaty dokonuje się:
  • w kasie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino - Gryfino, ul. 1 Maja 16 lub
  • na konto - Bank PeKao SA I/O nr 61 1240 3855 1111 0010 1241 6308
  Wysokość opłat:
  1. za pełnomocnictwo (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - 17 zł,
  2. za wydanie decyzji o przeniesieniu na rzecz innego podmiotu praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu lub decyzji o pozwoleniu na budowę - 90 zł
 4. ZWOLNIENIA Z OPŁAT
  Nie podlega opłacie skarbowej przeniesienie decyzji w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
  Zwalnia się z opłaty skarbowej za przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę:
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • jednostki budżetowych,
  • organizacje pożytku publicznego - jeżeli składają wniosek wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
  Zwalnia się z opłaty skarbowej dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz ich odpisy, wypisy lub kopie:
  • poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,
  • udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
  • przez jednostki samorządu terytorialnego,
  • przez jednostki budżetowe
  • przez organizacje pożytku publicznego
  • przez osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
 5. TERMIN ODPOWIEDZI
  W ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w ciągu 2. miesięcy od dnia złożenia wniosku.
 6. TRYB ODWOŁAWCZY
  Od decyzji Starosty Gryfińskiego odwołanie wnosi się za jego pośrednictwem do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14. dni od dnia doręczenia decyzji.
 7. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4.
  Sekretariat Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16D - pokój nr 104.
  Sekretariat Wydziału Architektury i Budownictwa w Gryfinie ul. 11 Listopada 16D - pokój nr 112.
 8. UWAGI
  1. Przeniesienie pozwolenia na budowę może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy zmiana inwestora następuje w trakcie budowy, czyli przed jej zakończeniem.
  2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

data opublikowania: 2004-03-02 10:00:08
data ostatniej aktualizacji: 2018-12-10 08:52:19

Strona odwiedzona 7408 razy
Inf. przygotowana przez: Marta Szamburska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.