Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Architektury i Budownictwa
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-416-40-33, 91-404-50-00

Pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej

 1. PODSTAWA PRAWNA
  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm./.
 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. wniosek pobierz
  2. informacja uzupełniająca pobierz
  3. cztery egzemplarze projektu wewnętrznej instalacji gazowej wykonanego przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane wraz z oświadczeniem projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu ww. projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  4. zaświadczenie o wpisie projektantów i sprawdzających na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, z określonym w nim terminem ważności, aktualnym na dzień sporządzenia projektu - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis,
  5. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane pobierz oraz informacja uzupełniająca pobierz;
  6. opinia kominiarska dotycząca stanu technicznego istniejących przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych wraz ze wskazaniem możliwości podłączenia pieca gazowego i wentylacji pomieszczenia;
  7. upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (w przypadku ustanowienia pełnomocnika) - oryginał lub notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa;
   Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wskazujących ich umocowanie.
  8. oryginał dowodu wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
 3. OPŁATY
  Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
  Opłaty dokonuje się:
  • w kasie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino - Gryfino, ul. 1 Maja 16 lub
  • na konto - 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555
  Wysokość opłat:
  1. za pełnomocnictwo (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - 17 zł,
  2. za zatwierdzenie projektu budowlanego (bez wydania decyzji o pozwoleniu na budowę) - 47 zł,
  3. za pozwolenie na budowę - 91 zł
 4. ZWOLNIENIA Z OPŁAT
  Zwalnia się z opłaty skarbowej za pozwolenie na budowę:
  • w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
  • w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
  • obejmującego remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
  • budynków przeznaczonych na cele: naukowe, socjalne i kulturalne,
  • dla jednostek samorządu terytorialnego,
  • dla jednostek budżetowych,
  • dla organizacji pożytku publicznego - jeżeli składają wniosek wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • dla osób, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
  Zwalnia się z opłaty skarbowej dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz ich odpisy, wypisy lub kopie:
  1. poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,
  2. udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
  3. przez jednostki samorządu terytorialnego,
  4. przez jednostki budżetowe
  5. przez organizacje pożytku publicznego
  6. przez osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
 5. TERMIN ODPOWIEDZI
  W ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w ciągu 2. miesięcy od dnia złożenia wniosku.
 6. TRYB ODWOŁAWCZY
  Od decyzji Starosty Gryfińskiego odwołanie wnosi się za jego pośrednictwem do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14. dni od dnia doręczenia decyzji.
  Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję pobierz.
 7. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4.
  Sekretariat Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16D - pokój nr 104.
  Sekretariat Wydziału Architektury i Budownictwa w Gryfinie ul. 11 Listopada 16D - pokój nr 112.
 8. UWAGI
  1. Projekt budowlany powinien być opracowany przez osobę/y posiadającą/e wymagane uprawnienia budowlane, będącą/e członkiem/ami właściwej izby samorządu zawodowego.
  2. Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy projektu budowlanego /Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm/.

data opublikowania: 2004-03-02 10:00:33
data ostatniej aktualizacji: 2020-06-05 13:01:09

Strona odwiedzona 9180 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Marta Szamburska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.