Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Architektury i Budownictwa
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-416-40-33

Pozwolenie na rozbiórkę

 1. PODSTAWA PRAWNA

 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. z 2016 r., poz. 290/.

 3. WYMAGANE DOKUMENTY

  1. wniosek pobierz
  2. informacja uzupełniająca pobierz
  3. zgoda właściciela obiektu (jeśli nie jest nim wnioskodawca);
  4. szkic usytuowania obiektu budowlanego;
  5. opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
  6. opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
  7. pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
  8. w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.
  9. upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (w przypadku ustanowienia pełnomocnika) - oryginał lub notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa;
   Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wskazujących ich umocowanie.
  10. oryginał dowodu wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
 4. OPŁATY

 5. Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

  Opłaty dokonuje się:

  • w kasie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino - Gryfino, ul. 1 Maja 16 lub
  • na konto - Bank PeKao SA I/O nr 61 1240 3855 1111 0010 1241 6308

  Wysokość opłat:

  • za pełnomocnictwo (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - 17 zł,
  • za pozwolenie na rozbiórkę - 36 zł.
 6. ZWOLNIENIA Z OPŁAT

 7. Zwalnia się z opłaty skarbowej za pozwolenie na rozbiórkę:

  • dla jednostek samorządu terytorialnego,
  • dla jednostek budżetowych,
  • dla organizacji pożytku publicznego - jeżeli składają wniosek wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • dla osób, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

  Zwalnia się z opłaty skarbowej dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz ich odpisy, wypisy lub kopie:

  1. poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,
  2. udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
  3. przez jednostki samorządu terytorialnego,
  4. przez jednostki budżetowe
  5. przez organizacje pożytku publicznego
  6. przez osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
 8. TERMIN ODPOWIEDZI

 9. W ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w ciągu 2. miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 10. TRYB ODWOŁAWCZY

 11. Od decyzji Starosty Gryfińskiego odwołanie wnosi się za jego pośrednictwem do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14. dni od dnia doręczenia decyzji.

 12. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 13. Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4.
  Sekretariat Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16D - pokój nr 104.
  Sekretariat Wydziału Architektury i Budownictwa w Gryfinie ul. 11 Listopada 16D - pokój nr 112.

 14. UWAGI

  1. Pozwolenia nie wymaga rozbiórka:
   1. budynków i budowli - niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;
   2. obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.
  2. Rozbiórka obiektów budowlanych, o których mowa w ww. pkt 1 ppkt 1, wymaga uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót.
  3. Właściwy organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów, o których mowa w ww. pkt 1, jeżeli rozbiórka tych obiektów:
   1. może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub
   2. wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.
  4. Właściwy organ może żądać, ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia, przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych.
  5. Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego.

data opublikowania: 2004-03-02 10:00:46
data ostatniej aktualizacji: 2016-12-19 13:00:24

Strona odwiedzona 7590 razy
Inf. przygotowana przez: Marta Szamburska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.