Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00 wew. 205

Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

 1. PODSTAWA PRAWNA:
  1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 978 ze zm.);
  2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1829 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U z 2016 r., poz. 280 ze zm.);
  4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U z 2016 r., poz. 327).
 2. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców, zawierający: pobierz
   • firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu siedziby/miejsce zamieszkania;
   • nr w ewidencji działalności gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w KRS;
   • nr NIP, REGON;
   • oznaczenie i adres ośrodka szkolenia kierowców;
   • adresy należących do ośrodka szkolenia kierowców pomieszczeń biurowych, sal wykładowych i placów manewrowych, wraz z określeniem tytułu prawnego oraz dat określających okres, na jaki przedsiębiorca posiada tytuł prawny do tych obiektów;
   • zakres prowadzonego szkolenia;
   • imiona i nazwiska instruktorów i wykładowców wraz z ich numerami ewidencyjnymi;
   • numer rejestracyjny oraz rodzaj każdego pojazdu, którym prowadzona jest nauka jazdy;
   • miejscowość i data oraz podpis i funkcja osoby składającej wniosek;
  2. Do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć oświadczenie pobierz
 3. OPŁATY:
  1. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców: 500 zł.
   Opłatę należy dokonać na konto Starostwa Powiatowego w Gryfinie: Bank BGŻ oddział Gryfino: 61 2030 0045 1110 0000 0194 1820;
  2. Za ewentualne upoważnienie 17,00 zł (opłata obowiązkowa tylko w przypadku upoważnienia przez właściciela innej osoby do załatwienia sprawy w urzędzie)
   Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - Bank PEKAO S.A. I/O Gryfino nr 61 1240 3855 1111 0010 1241 6308 za pośrednictwem Banków lub Poczty.
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  7 dni
 5. TRYB ODWOŁAWCZY:
  Odwołanie nie przysługuje
 6. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
  Kancelaria Ogólna, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino (parter) lub Sekretariat ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino (I piętro).
 7. UWAGI:
  Zgodnie z art. 28 ust. 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, starosta dokonuje wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu.
  Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć staroście, informację o wszelkich zmianach danych w zakresie, o którym mowa w art. 28 ust. 4, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.
  Przedsiębiorca może złożyć wniosek o rozszerzenie zakresu szkolenia prowadzonego przez ośrodek szkolenia kierowców. Obowiązują przepisy art. 28 ust 2-8 ustawy o kierujących pojazdami.
  Kierownik ośrodka szkolenia kierowców jest obowiązany:
  1. Przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia rozpoczęcia kursu, listę uczestników kursu oraz informację o terminie, czasie i miejscu rozpoczęcia pierwszych zajęć teoretycznych w ramach danego kursu;
  2. Prowadzić dokumentację kursu;
  3. Prowadzić harmonogram zajęć teoretycznych dla każdego kursu zawierający terminy, miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zajęć;
  4. Umożliwić osobie upoważnionej przez starostę przeprowadzenie kontroli wymaganej dokumentacji, kontroli prowadzonych zajęć oraz uczestnictwo w tych zajęciach;
  5. Składać staroście dokumenty zawierające informację o przeprowadzonych kursach:
   • do dnia 31 stycznia każdego roku - w zakresie dotyczącym poprzedniego roku,
   • w terminie 14 dni od dnia, w którym przedsiębiorca zrezygnował z prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców lub w którym wydano decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców - w zakresie dotyczącym okresu od dnia 1 stycznia bieżącego roku do tego dnia.

data opublikowania: 2011-03-28 12:47:06
data ostatniej aktualizacji: 2017-08-22 12:48:45

Strona odwiedzona 3190 razy
Inf. przygotowana przez: Urszula Przetak
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.